Differentialer

Kotangentrummet Tp*M är det duala rummet till tangentrummet TpM. Dess medlemmar kallas differentialer, och allmännare differentiella 1-former

Det är alltså rummet av lineära avbildningar λ från vektorrumet TpM 'tillbaka' till skalärkroppen. (se vektorrum).


Differentialen av en funktion

Givet en kurva γX genom mångfalden, vilken har en tangentvektor X, och en funktion f på mångfalden. Då ges funktionen φ av

φ(X,f) = df(γXt)/dt
För definitionen av tangentvektorer har vi tolkat den som en funktion X(f) av f:
X(f) = φ(X,f)
Nu tolkar vi den i stället som en funktion df(X) av X:
df(X) = φ(X,f)
Funktionen df kallas differentialen av f. Den är en lineär funktion från en tangentvektor till skalärkroppen (vanligtvis R), och är alltså en medlem i kotangent- rummet Tp*M. Den mäter hur snabbt funktionen f varierar i riktningen X.

Leibniz införde begreppet differentialer som "små" förflyttningar dx och dy, och han såg vilka små ändringar df i ett funktionsvärde, som kunde uppkomma. Denna föga formella idé formaliserades sedan som en defintion av derivata som ett gränsvärde, vilket är en insats av d'Alembert. Med hjälp av derivatabegreppet har vi nu återskapat en storhet, som bär samma beteckning som Leibniz' differentialer, men de är nu funktioner över ett vektorrum, och samtidigt fullt formaliserade. Teorin för differentialer är nu snarare bättre formaliserad än teorin för derivator. Man kan t.ex. alltid göra om de så kallade differentialekvationer, som egentligen är derivataekvationer, till riktiga differentialekvationer,

Differentiella 1-former

Som vanligt kan vi som f välja koordinatfunktionerna xi för mångfalden. I utvecklingen av tangentrumsteorin hade vi följande ekvation:

φ(X,f)= ∑i ∂f/∂xi· dxit)/dt
Nu kan vi tolka om vänsterledet som en differential df, och i högerledet kan vi tolka om de båda faktorerna i varje term i summan. Den andra termen är en differential, nämligen just dxi(X). De är medlemmar i kotangentrummet, och kan alltså tänkas fungera som baser för kotangentrummet. Nu tänker vi oss f som givet, och då är de första faktorerna reella tal, som ju fungerar som koordinater. Vi har alltså en utveckling:
df(X) = ∑i dfi·dxi(X)
med
dfi = ∂f/∂xi
Rummet av differentialer av funktioner spänns alltså upp av differentialerna dxi. Men de differentialerna spänner upp ett rum, som är större än så. Den allmänna medlemmen i rummet har formen.
ω = ∑ωi·dxi(X)
ω kallas en differentiell 1-form. I den differentiella 1-formen, så varierar koordinaterna ωi över mångfalden, och den kan göra så på ett godtyckligt sätt. Men det skulle den inte kunna om ωi skulle genereras som partiella derivator ∂f/∂xi av en och samma funktion.

Det är av detta skäl, som rummet av differentiella 1-former är större än rummet av differentialer.

En differentiell 1-form, som kan skrivas som differentialen av en funktion, alltså ett ω till vilket det hör ett f, så att

ω = df
kallas exakt


Differentialer och tidsderivator

Om vi tänker oss t i γXt som tiden, och om vi antar att kurvan γX, är en kurva som tillståndet för ett dynamiskt system verkligen följer, då är df(X) tidsderivatan för "den fysikaliska storheten" f:

df(X) = df(γXt)/dt = df/dt
I ett matematiskt sammanhang är det sista ledet en fri tolkning. Matematiken talar inte om 'variabler' eller 'storheter', utan bara om funktioner. En viss fysikalisk storhet definieras som en funktion f(p) av tillståndet, p, som vi eventuellt kan beskriva med koordinater.


Differentiella n-former

En differentiell n-form kan skrivas som

Ω(X1,X2,...,Xn)= ∑ aj1j2...jn ·dxi1 dxi2 ... dxin
kallas kilprodukt och presenteras under duala rum. Ω är en medlem i Λn(TpM), och uppbyggd av baserna i det rummet, som är kilprodukter av n element. Om rummets dimension, N, är större än n, så får vi bestämma oss vilka n dxi av de N möjliga, som vi vill plocka ut, och det är detta vi gör med index jk.

Från de duala rummen lär vi oss att

dxj1 dxj2 ... dxjn(X1,X2,... Xn) = det(M)
där M ges av
Mki = dxjk(Xi)
I två dimensioner har vi t.ex.
dx1 dx2(X1,X2) = dx1(X1)·dx2(X2) - dx1(X2)·dx2(X1)

Differentialer av differentiella n-former

De finns en differential av differentiella n-former, som är kompatibel med differentialer av funktioner, om dessa betraktas som 0-former.

Differentialen av en n-form är en n+1-form som ges av följande:

dΩ(X1,X2,...,Xn, Xn+1)= ∑ daj1j2...jn dxi1 dxi2 ... dxin
Vi differentierar alltså koordinatfunktionen, och för in den som en ny faktor i kilprodukten. Det betyder att den nya koordinatfunktionen blir identiskt 1, och om vi försöker differentiera den, så blir resultatet 0, därav följande:
ddΩ=0
När det gäller att differentiera koordinatfunktionen a, så kan vi ju t.ex. använda utvecklingen.
da = ∑ ∂a/∂xi·dxi
När vi sätter in detta i den stora kilprodukten, så kan vi få en mängd termer, där samma dxi uppträder två gånger, och alla sådana termer försvinner. Därför blir differentialen av en differentiell-n-form ofta enklare än n-formen själv.

Integraler

En integral som

∫f(x)dx
är en integral av en differentiell form ω=f(x)·dx, och kan då skrivas
∫ω
För detta finns en viktig sats, nämligen Stokes' sats.

En volymintegral

∫f(x,y,z)·dxdydz
skall förstås som
∫f(x,y,z)·dx dy dz
men om koordinaterna dx, dy, dz är Cartesiska, så övergår detta i den föregående formen.

Om vi nu gör ett variabelbyte till (x',y',z')=A(x,y,z) med en matris A, så kan vi förlänga vår integral på följande sätt.

∫f(x,y,z) (dx dy dz/ dx' dy' dz') dx' dy' dz'
Men parentesen är nu 1/volymskalningen hos avbildningen A, dvs determinanten det(A). Vi har alltså:
∫f(x,y,z)·dx dy dz = ∫f(x,y,z)/det(A)·dx' dy' dz'


Injektionen

Om vi sätter in en bestämd vektor, som ett argument i en n-form, så får vi kvar en n-1-form. Detta är alltså i en enkel mening en motsatt process mot differentiering, som för till en n+1-form. I fallet n=2 har man en beteckning för då man sätter in en bestämd vektor som andra argument:

iΩX = Ω(●,X)


till innehåll