Litet kompendium i Turkiska språket

Erik Skarman


Källa

Musa Güner
Turkisk Grammatik
Utgiven 1977
Musa Güner har givit ut flera böcker om turkiska på svenska. Hans turkiska grammatik har jag hittat på Linköpings bibliotek, men den är nu tyvärr försvunnen därifrån.

Turkiskan

Turkiska, eller mera precist Turkiet-turkiska tillhör en språkfamilj, som kallas turkspråk. Enligt arkeologiska fynd skulle språket ha uppstått vid Orkhon-floden i Mongoliet på 500-talet f.Kr. Därifrån skulle det ha spritt sig i första hand till vad Sven Hedin kallade Östturkestan, alltså ungefär det nuvarande Sinkiang, och till Centralasien, dvs. området öster om Kaspiska Havet. Uzbekiska, Turkmenska och Kirgisiska är turkspråk, som fortfarande talas där.

Centralasien blir tidigt en del av det arabiska väldet tillsammans med Persien, Syrien m.fl. länder. Men turkarna spelar också en stor roll i utvecklingen av den muslimska kulturen och vetenskapen. Al-Khorezmi och Avicenna är båda uzbeker, bosatta i Bukhara, och där finns också tidens förnämsta vetenskapliga bibiliotek. Från den här tiden skrivs turkiska med arabiska bokstäver, och både ord och språkkonstruktioner från arabiska och persiska tas upp i turkiskan.

År 1056 blir den turkiske (turkmenske) kungen Togril Beg utnämnd av khalifen i Bagdhad till "Konung över Öst och Väst, samt sultan". Därmed utser khalifen, troligtivs fullt medvetet, sin egen överman. Efter denna tid breder turkarna ut sig i västlig riktning och tar det nuvarande Turkiet (Anatolien) i besittning. År 1453 intar de Konstantinopel, och tar, som de själva ser det, över ledningen av det östromerksa riket.

Sultanatet upphör efter första världskriget, och republiken Turkiet uppstår i dess ställe i Anatolien. Under ledning av republikens förste president, Mustafa Kemal Atatürk, övergår man till det latinska alfabetet, och man försöker ersätta arabiska och persiska ord med ursprungliga turkiska ord, dialektala ord eller rena nykonstruktioner i turkisk anda.

Den turkiska språkfamiljen är mycket mera sammanhållen än den indoeuropeiska. Det sägs att en turk som talar Turkietturkiska mycket väl kan göra sig förstådd i Sinkiang eller Uzbekistan. Samma sak kan man inte säga om en svensk, som försöker tala svenska med en gälisktalande irländare eller en balt.

Turkspråken är en del av en större språkgrupp som kallas altaiska språk, och som är uppkallad efter bergskedjan Altai mellan Ryssland, Kina och Mongoliet. Till denna grupp hör också mongoliska, tungusiska och manchuiska. Existensen av denna grupp är dock omstridd. Ännu mera omstridd är släktskapen mellan de altaiska och uraliska språken, t.ex. finskan. Själv tycker jag mig kunna se en släktskap mellan de här språken och grönländskan. I alla händelser har grönländskan ganska nära släktingar i östra Sibirien (tjuktjiska).

Turkiska är ett agluttinerande språk, där man sätter samman ord av en stam, och så kallade affix, dvs. ändelser på vilka man kan hänga ytterligare ändelser. Stammarna och affixen är relativt korta, men orden kan ändå bli långa, men i gengäld kan ett enda ord uttrycka innebörden i en hel mening.

Uttal

När turkiska började skrivas med det latinska alfabetet, vilket alltså skedde så sent som på 1900-talet, kunde man välja bokstäver, så att man fick ett regelbundet uttal. För vissa bokstäver finns dock dialektala skillnader i uttal. Nästan alla vokaler i turkiskan är korta. De kan dock förlängas, om de följs av bokstaven ğ eller y.
ahatt
bb
csom Ge- i engelska George
çsom ch- i engelska church
dd
efest
ff
gg som i gata
ğförlänger föregående vokal. Kan uttalas som j eller som ett mjukt ach-ljud (gh i arabiska), dvs ganska nära ett skånskt r.
hh
ıEtt specifikt turkiskt ljud. Läpparna formas som till ett i, men ljudet bildas längre bak. Ungerfär som "i" i eng. cousin
ititta
jsom j i franska jour
kk
ll
mm
nn
ovått, ibland som våt
pp
rr (rullande)
ss
şsje-ljud som i eng. she
t
usom o i kokt
vv
yj (en konsonant)
üy
ztonande s
öö
Explosiver (p,k och t) uttalas mera återhållet (utan aspiration) än på svenska. Jfr finska och franska.

Vokalharmoni

Principen om vokalharmoni genomsyrar hela det turkiska språket. Vokalharmoni finns även i t.ex. finska och ungerska, men det turkiska systemet är något mera komplicerat. Idén är att man önskar att ett ord helst skall innehålla bara en viss sorts vokaler. I finska skiljer man då på hårda och mjuka vokaler. Till ett ord som innehåller mjuka vokaler väljer man en ändelsevariant med mjuka vokaler, och omvänt.

I turkiskan skiljer man på flera kategorier av vokaler enligt nedanstående schema.
HårdaLågaHöga
Orundadeaı
Rundadeou
Mjuka
Orundadeei
Rundadeöü
Nu finns det två slags affix:

  1. De med varianter med -a och -e
  2. De med varianter med -ı, -u, -i och -ü
Den första typen fungerar som på finska, dvs. om den närmast föregående vokalen är mjuk, så välj -e, annars -a.

Den andra typen utgår från både kategorin hård/mjuk och kategorin rundad/orundad. Om näst sista vokalen är hård och orundad, så väljs en ändelse med en hård och orundad vokal, dvs -ı. För dessa ändelser har vi då följande lista: Regeln för vokalharmoni utgår alltså från sista vokalen före en ändelse, men ofta har stammarna själva vokalharmoni, och regeln fortplantar sedan vokalharmonin genom hela ordet.

I fortsättningen anger vi bara en av varianterna på ändelsen. Om ändelsen innehåller -a, så är det en -a/-e -ändelse.
Om ändelsen innehåller -i, så är det en -ı/-u/-i/-ü -ändelse.

Några affix är invarianta, dvs oberörda av vokalharmonin, nämligen -daş-, -yor-, -ken-, -leyin-, -mtrak-, -ki- och -gil-.

"Konsonantharmoni"

Regler som gör att intilligande konsonanter anpassas till varandra finns i de flesta språk, men det är inte i alla språk, där man låter detta framgå av stavningen. I turkiskan kan bruket om man skall stava som man uttalar vara en smula vacklande.

Inhemska turkiska ord slutar nästan alltid på tonlös konsonant. För låneord från t.ex. arabiskan har man i allmänhet ändrat uttalet i denna riktning, men inte alltid stavningen. Enligt de officiella stavningsreglerna skall man dock skriva som man uttalar. Det arabiska kitab blir alltså på turkiska kitap.

Tvärtom övergår ofta en tonlös konsonant i en tonande, om den följs av vokal. I det sammanhanget övergår k i ğ, och då får man också en förlängning av vokalen.

I affix som börjar med tonande konsonant, byts denna ut mot tonlös efter en tonlös konsonant. Kitap-da blir då kitapta.

Inhemska turkiska ord har sällan eller aldrig dubblerade konsonanter. Även i låneord försvinner därför dubblerade konsonanter. När det gäller arabiska låneord, kan man förstå, detta delvis därför att man i arabiska inte skriver dubblerade konsonanter, utan utnyttjar ett dubbleringstecken (shadda).


Nomen (substantiv, adjektiv, pronomen)

Genus

Turkiskan saknar genus, även på pronomen. "O" betyder både han, hon, den och det. Det betyder att man oftare använder adjektiv och substantiv, som markerar kön. "Erkek kardeş" betyder t.ex. bror, och "Kiz kardeş" betyder syster (manligt resp. kvinnligt syskon);

Obestämd artikel

Räkneordet bir används också som obestämd artikel. Det sitter ofta i direkt anslutning till substantivet, dvs efter ett eventuell adjektiv. "Güzel bir kiz" = en vacker flicka.

Bestämd artikel

Turkiskan saknar bestämd artikel. Om ett nomen är objekt, kan dock formen framgå av kasus. Om objektet är obestämt, står det i så kallat absolut kasus. I övrigt används detta kasus som nominativ. Om objektet är bestämt står det i ackusativ-kasus.

Pluralis

För pluralis finns ett affix -lar-, som även kan användas på pronomen. Enligt vokalharmonins principer kan det alltså även ha formen -ler-.

Kasus

Turkiskan har 6 kasus:

Vid genitivkonstruktioner står det ägda i en possesiv form, dvs både ägaren och det ägda böjs.

Kasusaffixen framgår av följande tabell. De följer vokalharmonins principer. Efter stammar på vokal, skjuts bokstäverna inom parentes in. Kasusaffixen kommer efter ett eventuellt pluralisaffix.
absolut-
ackusativ-(y)i
dativ-(y)e
genitiv-(n)in
lokaiv-da (-ta efter tonlös konsonant)
ablativ-dan (-tan)

Possesiv form

Ett ord, som ägs av någon (något) böjs efter ägarens person och numerus (singularis eller pluralis). Tabellen ger possesivaffixen för ord, som slutar på konsonant, och ord som slutar på vokal:
1.s-im-m
2.s-in-n
3.s-i(n)-si(n)
1.p-imiz-miz
2.p-iniz-niz
3.p-leri-leri
Bokstäverna (n) inom parentes i 3. person skjuts in alla kasus utom absolutkasus.

Vokalharmonin upprätthålls genom de tvåstaviga affixen.

Ett ord i possesiv form kan nu böjas i kasus:

Om det finns en bestämd ägare (som på svenska skulle vara en person med namn, eller ett substantiv i bestämd form) så använder man kombinationen genitiv - possesiv. Om ägaren är ett obestämt ord (och då man ofta inte har ett regelrätt ägande), så använder man kombinationen absolutkasus - possesiv. Den motsvarar ofta våra sammansatta ord. El çantasi handväska av el, hand och çanta, väska. Kahve fincani, kaffekopp, av kahve, kaffe och fincan, kopp.

Pronomen

Personliga pronomen

De personliga pronomina är som följer
benjag
sendu
ohan,hon,den,det
bizvi
sizni
onlarde
De böjs sedan i stort sett regelbundet i kasus, men ben- och sen- blir till ban- och san- i dativ (bana, åt mig, sana, åt dig). Dessutom blir o till on- i alla kasus utom absolut.

Demonstrativa pronomen

De demonstrativa pronomina är tre, där şu intar en mellanställning mellan den här och den där; den syftar på något ganska näraliggande.
buden här
şuden där (nära)
oden där
De böjs i kasus på samma sätt som det personliga promonenet o, dvs de får ett extra n i alla kasus utom absolut. Det demonstrativa o och personliga o är bokstavligt samma ord.

De demonstrativa pronomina kan bära ett affix -re- som bildar ett substantiv med betydelsen "platsen", dvs platsen här och platsen där. Frågepronomenet ne (se nedan) kan också bära detta affix. Men hjälp av kasusändelser bildar man sedan ord, som motsvarar våra här, där osv.

Obestämda pronomen

Obestämda pronomen är sådana som någon, annan, många, alla. Några av dem är possesiv, eller kasusformer av ordet bir, en.

Frågepronomen

Frågor i alla språk är typiskt av två slag. Det ena slaget är ja-/nej-frågor. De bildas på turkiska med en frågepartikel, som sätts efter det man ifrågasätter. (se nedan). I det andra slaget av frågesats finns ett frågepronomen, som i satsen ersätter det man inte vet.

De flesta frågepronomen bildas på ordet ne, som betyder "vad?". Ord som uttrycker läge bildas på ne + platsaffixet -re- följt av kasusändelser.

Frågepartikel

Turkiskan har en frågepartikel mu-, som man sätter efter det ord i meningen, som är ifrågasatt. Istanbuldadir, betyder "han är i Istanbul". -dir är ett affix, som betyder "är" i 3.e person singularis, dvs det uttrycker "han är". Om man nu ifrågasätter detta, så är det inte själva varandet man ifrågasätter, utan bara huruvida det är i Istanbul han är. Därför bryts ordet upp. Observera att mu- inte är ett affix, utan en partikel, dvs. ett ord. Därför får vi två ord:Istanbulda mudur? Ett frågepronomen kan också ifrågasättas. Ne mi? betyder ungefär "Ni frågar om vad??"

Adjektiv

Adjektiv är oböjliga, dvs. de böjs inte i genus (som inte finns) eller numerus hos det bestämda ordet.

Adjektiv som attribut föregår substantivet (liksom på svenska). Ett eventuellt bir, en/ett, står dock direkt framför substantivet:güzel bir kiz, en vacker flicka.

Adjektiv som predikatsfyllnad står efter substantivet. Man presenterar först vad man talar om, och tillfogar sedan ny information om det. Något ord för "är" behövs inte i turkiskan: Kiz güzel, flickan är vacker.

Adjektiv uppträder ganska bekymmerlsöst som substantiv liksom vanligtvis i svenska (men inte i engelska). Genc betyder t.ex. ung, men kan användas också i betydelsen "en ung människa". Adjektiv uppträder också bekymmerslöst som adverb. Iyi betyder t.ex. bra, men också väl. Å andra sidan finns det ett affix, -ce- förvandlar ett adjektiv till ett adverb.

Komparering

Adjektiv kompareras helt regelbundet med orden

som placeras före adjektiven.

Vid en jämförelse mellan två saker sätter man den ena i kasus ablativ. Man använder då inte komparativformen av adjektivet:


Verb

Det turkiska verbsystemet är oerhört komplicerat. Av vissa verb kan det finnas över 3000 former, som uttrycker olika aspekter och moder hos ordet. Det vi nämner här är en liten mängd former, som är ganska allmänt använda. På ett annat sätt är ändå den turkiska verbläran enkel. Den bygger på att man hänger på affix på en stam, som i allmänhet är oböjlig. Många verbformer är en slags participformer, som bygger på former av verbet "att vara". Det är ungefär samma idé som när man på engelska säger "I am going", "he was going" etc. Även om stammarna är oböjliga, så händer det att man i olika former använder olika stammar, som ursprungligen har kommit från olika ord. Så är det med "att vara" på svenska (är, var), på engelska (be, is, am, are ...), på franska (ètre, suis, sommes, fut...) och så är det också på turkiska.

Att vara

Eftersom många böjningsformer bildas med hjälp av former av "att vara", så börjar vi med det ordet.

Presens

"Är", presens av "att vara" finns inte som självständigt ord. I stället finns det som affix, som förvandlar t.ex. ett adjektiv till betydelsen att någon "är adjektivet". Så här ser affixen ut i olika person.
jag är-im
du är-sin
han är-dir
vi är-iz
ni är-siniz
de är-dirler
Standardmässigt ändras -dir och dirler till -tir och -tirler efter tonlös konsonant. Efter vokal skjuts ett -y- in före -im och -iz.

Imperfektum

"Var", imperfektum av "att vara" finns däremot som självständigt ord. Det bygger då på stammen i. Affixet för imperfekturm är sedan -di- (med varianter för vokalharmonin). Till detta kommer personändelser, så att resultate blir som följer:
jag varidim
du varidin
han varidi
vi varidik
ni varidiniz
de varidiler
Observera "k" i 1:a person pluralis. Imperfekt kan också uppträda som affix. Då bortfaller stammen i.

Konditionalis

En del språk har former som kallas konditionalis, och som används i en villkorsbisats (alltså efter ordet "om"). Konditionalis finns också på turkiska, men i verbformens betydelse ingår också ordet "om". Affixet är -se-.
om jag ärisem
om du ärisen
om han ärise
om vi ärisek
om ni äriseniz
om de äriseler
Även konditionalisformerna kan uppträda som affix.

Infinitiv

Det allmänna affixet för infinitiv är -mak-. För infinitiven används en annan stam än i, nämligen ol. Att vara heter alltså olmak

Negation

För "att inte vara" finns en egen stam değil. Till den fogas affixen för är, var eller om...är.

Andra verb

Som nämnts bildas ett antal verbformer med hjälp av formerna av att vara. Tre former bildas med hjälp av affixet -yor-. Det är i sig själv invariant, men det föregås av en hög vokal som harmonierar med sista stavelsen i stammen. Presens bildar man sedan genom att tillfoga affixen för "är". Vi exemplifierar med verbet görmek, att se:
görüyorumjag ser
görüyorsundu ser
görüyorhan ser
görüyoruzvi ser
görüyorsunuzni ser
görüyorlarde ser
Man ser att -dur- har fallit bort i tredjeperson singularis och pluralis. Formerna på -yor- anses gälla för tredje person direkt.

På samma ändelse -yor-, som egentligen är en slags presensändelse kan man nu bilda en form för förfluten tid, genom att tillfoga affixen för "var". Vi exemplifierar med verbet gelmek, att gå:
geliyordumjag gick
geliyordundu gick
geliyorduhan gick
geliyordukvi gick
geliyordunuzni gick
geliyordularde gick
I tredje person plural kan man byta plats på pluralisaffixet och "var-affixet": geliyorlardı. De här formerna är en slags presens-imperfektum, som kanske närmast motsvarar engelskans "he was going" På samma sätt kan man nu bilda konditionalisformer.
geliyorsamom jag går
geliyorsanom du går
geliyorsaom han går
geliyorsakom vi går
geliyorsanazom ni går
geliyorsalarom de går
Det finns också en imperfektform, där man inte använder affixet -yor- utan hänger "var-affixen" direkt på verbstammen.
geldimjag gick
geldindu gick
geldihan gick
geldikvi gick
geldinizni gick
geldilerde gick

Negation

Turkiskan har ett negationsaffix, som hängs direkt på verbstammen. Det är -me-, men före -yor- hämtas vokalen i stället ur i/ü/ı/u- serien. Det är obetonat, men innebär att betoningen (som dock alltid är ganska svag på turkiska) faller på stavelsen före -me-.

Aorist

Det grekiska ordet aorist betyder obestämd, och det är också namnet på en grekiska verbform. Men den turkiska verbformen fyller inte samma funktion som den grekiska. Aorist på turkiska uttrycker något som man gör i allmänhet, eller något som man är kababel att göra, men om man säger det, så betyder det inte nödvändigtvis att man gör det just nu.

Aorist-affixet är -r-. Om stammen slutar på konsonant infogar man oftast en a/e-vokal. Men för några av de vanligaste orden i språket infogar man i stället en u/ı/ü/ı-vokal. Så sker också för verbstammar som har mer än en stavelse.

Aorist finns både i presens och imperfekt, och de bildas på samma sätt som tidigare med affix för "är" och "var". Här använder vi görmek, att se, som exempel:
görürümjag ser
görürsündu ser
görürhan ser
görürüzvi ser
görürsünüzni ser
görürlerde ser
Och i aorist imperfektum med en ungefärlig svensk översättning:
görürdümjag brukade se
görürdündu brukade se
görürdühan brukade se
görürdükvi brukade se
görürdünüzni brukade se
görürlerdide brukade se
Vid negation av aorist tillfogas -me-/-ma- (nu opåverkat av -yor-), men aoristaffixet påverkas. I de flesta fallen blir det till ett -z-, men i första person försvinner det helt.

Futurum

Futurumaffixet är -ecek-. k:et i -ecek- kan lätt hamna mellan två vokaler, och då förvandlas det enligt en standardljudlag till ğ. Futurumformerna bildas på vanligt sätt med affixen för "är", "var" och "om...är". Man får på det sättet former, som kallas futurum presens (kommer att, skall), futurum imperfektum (skulle) och futurum konditionalis (om jag kommer att). Här är formerna för verbet bulmak, att finna:
bulacağımjag kommer att finna
bulacaksındu kommer att finna
bulacakhan kommer att finna
bulacağızvi kommer att finna
bulacaksinizni kommer att finna
bulacaklerde kommer att finna

Imperativ

Uppmaningsformen imperativ finns i första hand i 2:a person. I sin enklaste form bildas den helt enkelt som stammen, eventuellt följd av negationsaffixet -me-. I en något artigare form tilfogar man personändelserna -in, eller -iniz i pluralis (då man uppmanar flera att göra något).

Verbalsubstantiv

Verbalsubstantiv är former av verbet, som man kan hantera som substantiv, och som till exempel uttrycker företeelsen att verbet görs. Turkiskan har flera sådan former (liksom finskan), och den vanliga infinitiven är en av dem. Den har emellertid vissa begränsningar. Den kan inte sättas i possesiv form, och den böjs i praktiken bara i absolutkasus, lokativ och ablativ.

De övriga formerna kallas verbalsubstantivformer, och har affixen -me-, -meklik- och .

De används som objekt till andra verb och böjs då naturligtvis i ackusativ eller dativ.

Formen -iş- betyder vanligtvis sättet på vilket verbet görs. yürümek betyder att gå, och yürüyüş betyder gång, dvs. gångart.

Presens particip

Presens participaffixet är -en- eller -yen- efter vokal. Presens particip motsvarar svenska former på -ende och -ande. De uppträder som adjektiv, och är oböjliga på turkiska som alla adjektiv, men det är ju participformerna på svenksa också. Participformen olan av olmak, att vara, är extra vanlig, och kan ersätta svenska relativbisatser. Konuşacak olan adam betyder ordagrant "kommer att tala varande mannen", dvs "mannen, som kommer att tala",

Perfekt particip

Perfekt participaffixet är -miş-. Gitmiş betyder gången. Turkiskan har samma nyansskillnad mellan gitmiş, han är gången, och gitti, han har gått, som vi har på svenska. I det senare fallet finns ett större intresse för vad han gjorde; att han gick. I det förra fallet uttrycker man snarast att han inte är kvar.

Participformen imiş av verbet "vara" har en speciell mening. Den betyder ungefär "sägs vara" eller rapporteras vara.

Pluskvamperfekt

Perfektparticip används (i motsats till på svenska) till att bilda pluskvamperfekt. Man sätter då affixet för "var" efter participformen. Eftersom ş är en tonlös konsonant, får man varianterna på "t":

görmüştük = vi hade sett,

Personliga particip

Personliga particip är en slags participformer, som kan böjas i person. Som alla particip, så uppträder de som adjektiv, men de har snarast en slags genitivbetydelse. Det finns två varianter, en för presens och imperfektum, och en annan för futurum. I det förra fallet är affixet -dik-. D kan övergå i t efter tonlös konsonant, i varierar efter vokalharmonins principer, och k kan övergå i ğ före vokal, så hela affixet kan förändras. Efter detta sätter man sedan personändelser. Då får man ett ord som

Betydelsen är ungefär "mitt boendes". Oturduğum ev betyder då "Mitt boendes hus", eller bättre: "Huset, som jag bor i".

Det här är den normala situationen: att en personlig particip ersätter en relativbisats på andra språk (på ett elegant sätt). Konstruktionen är inte aktuell när relativpronominet "som" är subjekt i bisatsen. Konstruktionen kan också ersätta andra bisatser, t.ex. tidsbisatser med "när". Oturduğum zaman blir "Mitt boendes tid", dvs. "när jag bodde". (Zaman står här i absolutkasus, och inte i lokativ eller dylikt.)

Futurumformen har samma affix som vanlig futurum, alltså -ecek-, men den följs alltså av personändelser.

Passiv och reflexiv form

Passiv-affixet är -il-. Efter en stam som slutar på l används i stället -in- och efter vokal används -n-.

Reflexivaffixet är -in eller -n efter vokal: Affixen för reflexiv och passiv är ibland förväxlingsbara. Man kan hjälpa upp detta genom att använda ett reflexivt pronomen, sig själv, som är kendi kendini. Kendi betyder egen, men frasen ben kendim mitt egna, kan användas emfatiskt som "jag själv". När själv uppträder reflexivt (sig själv) redupliceras det som kendi kendini (egets egna).

Konjunktiv

Konjunktiven bildasmed affixet -e- följt av något avvikande personändelser.
olayimjag vore
olasindu vore
olahan vore
olalimvi vore
olasinizni vore
olalarde vore
Den svenska "översättningen" är på sitt sätt missvissande. Konjunktiven har en ganska smal användningen på turkiska. I stort sett används den bara i första person. I singularis kan den kanske översättas med "jag tänker göra det", sedan man beslutat sig för att man skall göra något efter en tids eftertanke. I pluralis kan man översätta konjunktiven ungefär som "må vi göra det", eller enklare: "låt oss göra det".

Transitiva och intransitiva verb

Transitiva verb är verb som har objekt. Turken har en viss motvilja mot intransitiva verb, och tillfogar därför ofta ett "skenobjekt" bildat av verbstammen.

Samma andas barn är kanske att man inte säger det regnar, utan regn regnar: yağmur yağior. Det snöar heter kar yağior ("snö regnar").

Att uttrycka ordet "har"

Turkiskan har (i likhet med många språk) ingen direkt motsvarighet till ordet "ha". I stället används två adjektiv, var, existerande och yok obefintlig. Man kan då säga.

Med turkiskans något lättsinniga syn på ordklasser kan man förflytta detta i tiden med verbaffixet -di.

Att kunna och inte kunna

"Att kunna" uttrycks med affixet -ebil- efter den ordinarie verbstammen. Att inte kunna uttrycks med affixet -e- före negationsaffixet -me-. I -ebil- följer e:et vokalharmonins princip men inte i:et.


Postpositioner

Ord som anger läge etc. står oftast efter det ord de bestämmer, och kan då rätteligen inte kallas prepositioner, utan heter postpositioner.

Att postpositioner kommer efteråt, kan förklaras med att de ofta bildas ur possesivformer av substantiv, och i en genitiv-possesivkonstruktion står possesivordet efter genitivordet. Denna ordning har sedan smittat av sig på andra postpositioner också.

T.ex. betyder alt undersida. Evin altı betyder då husets undersida. I lokativ kasus blir detta evin altında, vilket betyder "vid husets undersida", dvs under huset.

Efter samma princip kan vi bilda många lägespostpositioner.
altundersidaaltındaunder
aramellanrumarasındamellan
arkabaksidaarkasındabakom
çevreomgivningçevresinderunt
dışutsidadışındautanför
insidaiçindainuti
karşımotsidakarşısındamittemot
ortamittenortasındamitt i
önframsidaönündeframför
üstöversidaüstünde
yansidayanındabredvid
Genom att possesivändelserna anger ägarens person, kan man undvara personliga pronomen: önümde betyder "framför mig".

Dessa postpositioner "styr genitiv", dvs det bestämda ordet måste stå i genitiv, eftersom det "äger" baksidan, framsidan osv.. Följande enklare postpostioner styr också genitiv när de bestämmer pronomen i singularis, men annars står det bestämda i absolutkasus

Benim ile = med mig, Bu kiz kadar güzel = så vacker som den här flickan.

Följande prepositioner styr ablativ: Iki aydan beri = sedan två månader.

Följande prepositioner styr dativ: Dativ signalerar här ofta riktning. Som vi har sett tidigare representerar kadar kvantitet, och karşi som substantiv betyder "motsatt sida".

Rumsadverb

Besläktade med dessa postpositioner är följande rumsadverb:

När dessa adverb betecknar riktning, kan de böjas i kasus dativ. De kan också förses med affixet -ki-, som ungeför betyder "den/de som", men de flesta av dem skall då stå i lokativ kasus. Içeridakiler = "de som är där inne".


Avledningsaffix

Avledningsaffix är affix som gör nya stammar av ett ord. De nya stammarna kan tillhöra en ny ordklass. Avledningsaffixen kan kombineras ganska fritt med andra affix.

-li-

-li- motsvarar det svenska -lig, dvs det gör ett adjektiv av ett annat ord

-siz-

-siz- betyder ungefär "utan", dvs det motsvarar ofta det svenska "lös".

-ki-

-ki- motsvarar ett svenskt uttryck som "en som", "någon som", "den som".

Ben betyder jag. Benim betyder bin. Benimki betyder då, "något som är mitt", dvs det motsvara ungefär det engelska "mine". Oda betyder "rum". Odam betyder "mitt rum". Odamda betyder "i mitt rum". Odamdaki betyder då, "den som är i mitt rum".

-lik-

-lik- används för att konstruera abstrakta substantiv. Av güzel, vacker gör man güzellik, skönhet.

-lik- uttrycker ungefär "det som är avsett för stammen". Det numera sällsynta ordet odalisk kommer via franskans odalisque från det turkiska odalık. Det betyder alltså "något avsett för rummet". Det var underförstått att detta något var en flicka, och att rummet var sängkammaren. Odalık betyder alltså en så kallad dålig flicka.

-(i)ş-

-ş- eller -iş- efter konsonant på en verbstam gör ett besläktat verb, där man gör någonting tillsammans. Av "leka" kan man göra "leka tillsammans".

-dir-

-dir- efter en verbstam gör ett besläktat verb, som är kausativt. Det betyder att det kausativa verbet orsakar det som det vanliga verbet uttrycker. På svenska har vi paren lossna och lossa, eller äta och mata. På turkiska har vi i det senare fallet yemek och yedirmek. I det fall då det kausativa verbet innebär att man förmår någon att göra något, så står denne någon i dativ.

För tvåstaviga stammar förekommer i stället affixet -t-, och det finns ytterligare några varianter.

-ip-

-ip är ett förenklande affix, som används när man har två verb i en uppräkning, och där båda verben skulle ha långa tempus och personändelser. Då kan man ersätta dessa ändelser med -ip- på det första verbet.

-le-

-le- gör verb av andra ord, ungerär som -era, eller -isera-ändelser på svenska.

-leş-

-leş- är egentligen en sammansättning av -le- och -ş-, och -ş- betyder "tillsammans", men den vanliga betydelsen av -leş- är att den uttrycker att någonting blir något.

-er-

-er- uttrycker också ett blivande, men den sätts uteslutande efter färger. Kızarmak betyder "bli röd" av kızıl, röd.

-meden-

-meden- på ett verb ger ett adverb, som betyder "utan verbet". Görmeden inanılmiyacak betyder ungefär "Utan att se kommer man inte att tro".

-erek-

-erek på ett verb ger ett adverb ungefär med betydelsen "i det att man gör verbet".

-ince-

-ince på ett verb ger ett adverb, som ungefär betyder "under det att man gör verbet".

-mektense-

-mektense- på ett verb bildar ett adverb, som betyder "snarare än verbet"

-meli-

-meli- på ett verb bildar ett nytt verb med betydelsen "man bör göra verbet".

-ci-

-ci- ger ett ord för ett yrke.

-ce-

-ce- förvandlar ett ord, vanligtvis ett adjektiv, till ett adverb, även om det också är vanligt att man kan använda ett adjektiv direkt som adverb. Türk är ett adjektiv, som betyder turkisk. Att tala turkiska heter türkçe konuşmak. (Observera att c har blivit ç efter det tonlösa k.)

-ken-

-ken- sätts efter ett verb, och betyder "medan verbet". Av verbet blir då ett adverb. -ken- kan också sättas samman till ett självständig ord med hjälp av stammen i. Det sätts efter aoriststammen av verbet. Detta skall vara en vistext: Üsküdara gider iken bir mendil buldum, Medan jag reste till Üsküdar, fann jag en näsduk.

-ç-, -ek-, -gi-, -i-. -inti- och -m-

Dessa är alla affix för att göra substantiv av verb. -ek- tycks ha betydelsen platsen där man gör något (jfr -fik- på grönländska).

-gen-, -gin-, -ik-

Dessa är affix för att göra adjektiv av verb:

-gen-

Affixet -gen- kan också uppträda efter räkneord, och betyder då en månghörning, t.ex. üçgen, triangel, beşgen, femhörning. Av ordet çok, många, kan man bilda çokgen, som betyder månghörning eller med ett grekiskt ord, polygon.

-daş-

-daş- betyder en slags kollega till ett substantiv. çagdaş betyder en tidskollega, dvs en samtida, av çag, tid. Dindaş är en person av samma religion, och vatandaş betyder en landsman. Båda orden din, religion och vatan, fädernesland, är låneord från arabiskan.

-esi-

-esi- uttrycker det svenska ordet "må" i förbannelser.

-cik-

-cik- är en dimunitivändelse (förminskningsändelse)


Ord

Räkneord

sıfır0
bir1
iki2
üç3
dört4
beş5
altı6
yedi7
sekiz8
dokuz9
on10
on bir11
on dokuz19
yirmi20
otuz30
kırk40
elli50
almış60
yetmiş70
seksen80
doksan90
yüz100
bin1000
milyon1000000

Interjektioner

evetja
hayırnej

Substantiv

TarriGud
adamman
anamamma
babapappa
gemål
karıhustru
ataförfader, fader
çocukbarn
kizflicka
oğlanpojke
kardeşsyskon
ihtiyargamling
kadinkvinna, dam
arkadaşvän
müdürdirektör
askersoldat
ustamästare
uzmanexpert
yabancıutlänning
hayatliv
arbete
ekmekbröd
etkött
kasapslaktare
kebapgrillrost
ocakspis, härd
kaşiksked
biçakkniv
arkarygg
gerirygg
gericireaktionär
başhuvud
bakanminister
başbakanpremiärminister
kentstad
başkenthuvudstad
taşsten
kasabamindre stad
köyby
köylübybo, bonde
meydantorg
köprübro
yolväg, resa
devletstat
cumhuriyetrepublik
kurumsamhälle
toplumsamhälle
milletnation
ulusnation
yurthemland
hükümetregering
meclisförsamling
hükümdom
yasalag
yasakförbud
vilajetprovins
ilprovins
ilçeprovinshuvudstad
halkfolk
hareketrörelse
faaliyetaktivitet
faizintresse
gözöga
kulaköra
ağızmun
diltunga, språk
sesröst
diştand
kolarm
elhand
ayakfot
ayakkabısko
bacakben
derihud
kanblod
cisimkropp
cansjäl
elbisekläder
evhus
binabyggnad
camimoské
kilisekyrka
namazbön
odarum
yataksäng
pencerefönster
kapıdörr
kilimmatta
dükkanaffär
mağazastor affär
fabrikafabrik
okulskola
lokantarestaurang
çarsimarknad
çantaväska
ticarethandel
parapengar
fiatpris
değervärde
arababil
topboll
ateşeld
gündag
güneşsol
gegenatt
öğlemidnatt
havaluft, väder
ağaçträd
meyrafrukt
çiçikblomma
portakalapelsin
dağberg
tepebergstopp
buzis
buzdağisklätt berg
Buzdağ AtaIsbergens fader, kirgisiska:Muztag Ata
kassnö
yağmurregn
suvatten
sütmjölk
şarapvin
irmakflod
denizhav
denizaltıubåt
gemifartyg
vapurångbåt
gölsjö
gökhimmel
gölgeskugga
işikljus
aslanlejon
kedekatt
köpekhund
kuşfågel
kuzulamm
yılanorm
böcekinsekt
ayıbjörn
eşekåsna
faremus
altınguld
ağalandsherre
bilmekkänna till
bilgikunskap
bilimvetenskap
bilgisayardator
bağförbindelse
saattid
zamantid
çağtid, tidsålder
dakikaminut
haftavecka
sabahmorgon
seneår
yazsommar
şeysak
cevapsvar
meselefråga
mesajmeddelande
sorufråga
sorunproblem
mektapbrev
kelimeord
sözord
harfbokstav
tercümeöversättning
lügatvokabulär
neşeglädje
korkurädsla
tedbirförsiktighet
rahmetnåd
yardımhjälp
oyunlek, dans
sebeporsak
niyetavsikt
niyevarför?
vazıyetsituation
haltillstånd
vazıfeplikt
yalanlögn
yanlişmisstag
kanıövertygelse
sanatkonst
yapıtverk
savaşkrig
sınırgräns
kaleborg
tarihhistoria
hikayehistoria
habernyheter

Adjektiv

renkfärg
karasvart
kirmiziröd
sarıgul
yeşilgrön
sicakvarm
soğukkall
yeniny
gençung
eskigammal
geçsen
güzelvacker
çiplaknaken
fenadålig
kötüdålig
hoştrevlig
naziktrevlig, artig
memnunnöjd
deliarg, tokig
küçükliten
uzunlång
kısakort
genişbred
dartrång
uzakavlägsen
yüksekhög
derindjup
hakikirätt
gerçeksann
gereknödvändig
mühimviktig
bahalıdyr
mümkünmöjlig
hastasjuk
hastanesjukhus
kolayenkel, lätt
meşgulupptagen
yorguntrött
yavaşstillsam
fakirfattig
dolufull
dolmakvara fylld
dolmanågonting fyllt
uygarciviliserad

Verb

açmaköppna
almakta, köpa
anlamakförstå
aramaksöka
bakmaktitta
başlamakbörja
beklemekvänta, förvänta sig
bilmekveta, känna till
bulmakfinna
çalışmakarbeta
demeksäga
ham hum etmekmumla
dinlemeklyssna
durmakstå, stanna
durumposition
duymakhöra, känna
düşmekfalla
düşünmektänka
düsünçetanke
etmekgöra
geçmekpassera
gelmekkomma
gitmek
göndermeksända
görmekse
göstermekvisa
hatırlamakminnas
içmekdricka
istemekönska sig
kaldırmaklyfta
kalmakstiga
kapamakstänga
kazanmakvinna
kırmakbryta
konuşmaktala
koşmakspringa
koymaksätta, ställa
kullanmakanvända
okumakläsa
olmakvara, blir, hända
oturmaksitta
ögrenmeklära sig
ögretmanlärare
ögrencielev
ölmek
sanmakanta
satmaksälja
saymakräkna
seçmekvälja
sevmekälska
sevgikärlek
sormakfråga
söylemekberätta
taşmakbära
tutmakhålla
uçmakflyga
uçakflygplan
unutmakglömma
uyumaksova
vermekge
yapmakgöra, tillverka
yaşamakleva
yatmakligga
yazmakskriva
yemekäta
yürümek