Tjeckiska språket

Erik Skarman

Källor

 1. Kortfattad tjeckisk grammatik, Morgan Nilsson, 2005-03-18. PDF-fil sökbar på Google
 2. A Modern Czech Grammar, William E Harkins, Marie Hnyková, King's Crown Press, New York, 1953

Tjeckiska språket är ett västslaviskt språk släkt med slovakiska och polska. Det har ett kasussystem med 7 kasus, som också fanns i det indoeuropeiska språket, men varav 2 så småningom försvann ur den klassiska grekiskan.

Uttal

Tjeckiska skrivs med det latinska alfabetet, men vissa bokstäver är försedda med "hakar" som t.ex. č, och det finns en bokstav med ring över (ů). Långa vokaler markeras med accent (á). Över e betyder haken att ĕ uttalas som "je".
aöppet a som i hatt
álångt öppet a med "ljust" uttal
cts
čsom 'ch' i eng. "change"
chett svagt ach-ljud, som också kan beskrivas

med ett baktill bildat sje-ljud, som finns i vissa trakter i Sverige.

Typiskt då som 'ch' i "choklad"
Ďsom 'dj' i "tredje"
esom 'ä' i "ätt"
ésom 'ä' i "äta"
ěsom 'je' i "tredje"
ílång i som 'i' i "is"
ňsom muljerat n i spanskan
osom 'å' i "åska"
ósom 'å' i "åra"
řsom 'ř' i "Dvořak"

Ett surrande r som övergår i

ett tonande sje-ljud
šett stockholmskt sje-ljud
Ťsom 'ttj' i "lättja"
usom 'o' i "ost"
ú,ůsom 'o' i "otur"
ykort i
ýlångt i
ztonande s
žtonande sje-ljud
(Stora bokstäver har använts när små bokstäver med hakar inte är tillgängliga).

Genomgående uttalas de långa vokalerna (de med apostrof) längre (ungefär dubbelt så långt) som de korta.

ú andvänds först i ord. ů används mitt i eller i slutet av ord.

ĕ uttalas som nämnts som 'je', men efter m uttalas det som 'nje'. Mĕsto uttalas [mnjesto]. ĕ representerar en "mjuk" vokal. När den kommer efter d, t och n skall man egentligen betrakta det som att konsonanterna d, t och n blir mjuka (nĕ = ňe).

Om de så kallade hårda dentalerna, t,d och n, följs av i eller í, så uttalas de mjukt. n skrivs då som ň, medan t och d lämnas oförändrade i skriften, eller kompletteras med en apostrof, alltså t' och d'. I fortsättningen kallar vi dessa ljud för "mjukt t" och "mjukt d".

Om de hårda dentalerna däremot följs av y eller ý, så förblir de hårda. Däremot finns det ingen skillnad i uttal av själva vokalerna. y uttalas som i, och ý uttalas som í.

Sist i ord blir vissa tonande konsonanter uttalade som tonlösa, ungefär som på tyska. Chléb uttalas som [chlép]. Konsonanterna i fråga är de så kallade obstruenterna, dvs p, f, t, Ť, k, s, š, c och č, och deras tonande motsvarigheter

När flera obstruenter står i följd i ett ord, måste alla uttalas antingen tonande eller tonlöst ("konsonantharmoni"). Den sista konsonanten avgör. Konsonanten 'v' är dock för svagt för att kunna fälla avgörandet.

Tjeckiskan har ett antal prepositioner med bara en bokstav. Dessa läses samman med efterföljande ord, och faller då ofta offer för konsonantharmonin.

Hårda konsonanter och hårda ord

Tjeckiskan gör en stor sak av skillnaden mellan hårda och mjuka konsonanter. Mjuka konsonanterna är till exempel de ljud, som får ett 'j-inslag', medan motsvarande ljud utan 'j-inslag' kallas för hårda. Den kompletta indelningen ges av följande tabell:
hårdat d n r b p v f m s z k g h
mjukaŤ Ď ň ř j c č š ž
Ett ord, som slutar på hård konsonant kallas för ett hårt ord. Böjningsformerna för olika kasus är olika för hårda och mjuka ord.

Efter hårda konsonanter kan man inte skriva 'i'.

Efter mjuka konsonanter kan man inte skriva 'y'.

Flyktiga vokaler

Till förmån för ett lättare uttal, bryts ofta ett konglomerat av konsonanter i slutet av ett ord upp med hjälp av en så kallad flyktig vokal, som skjuts in före sista konsonanten. Ofta är denna ett e. Ibland markeras den med en liten ring under.

Betoning

Tjeckiska ord betonas på första stavelsen. Om ord föregås av en preposition, så tänks prepositionen och ordet som en enhet. Betoningen hamnar altså på prepositionen.

Enklitika

Så kallade enklitika är ord, som alltid är obetonade. Dessutom placeras de alltid på "plats 2" i satsen, dvs. närmast efter det första betonade ordet i satsen.


Nomen

Nomen är substantiv, egennamn, pronomen och adjektiv. Adjektiven finns med, därför att de böjs på liknande sätt som substantiven. Alla dessa ord böjs efter genus, numerus och kasus.

Genus

Tjeckiskan har 3 genus, maskulinum, femininum och neutrum, ofta skrivna i ordningen maskulinum, neutrum och femininum, eftersom maskulina och neutrala ord ofta böjs likartat.

För maskulina ord skiljer sig många former för ord som betecknar levande varelser och ord som betecknar döda ting. Vi använder beteckningarna mv resp. mt.

Man kan ofta avgöra ett ords genus ur dess utseende. Följande tabell ger ungefärliga regler.
mord för män

ord, som slutar på konsonant
ford för kvinnor

ord på -a

de flesta ord på -e och -ě

en del ord, som slutar på konsonant
nord på -o, -i och en del på -e, -ě

latinska ord på -um

Bestämd artikel

Tjeckiskan saknar bestämd artikel, och alltså en formmässig skillnad mellan bestämd och obestämd form.

Kasus

Tjeckiskan har 7 kasus, som tros vara de som fanns i det indoeuropeiska språket, och som till en början fanns i klassisk grekiska. De är:

Vi återkommer till deras användning så småningom. Lokativ används för att ange läget hos något. Instrumentalis används för att ange redskap eller instrument för något. Vokativ används för tilltal eller utrop.

Om tabellerna

I tabellerna nedan betyder en punkt, '.', att formen är densamma som i rutan närmast till vänster. Okända former markeras med ?. En tom ändelse markeras med bara ett '-'

Personliga pronomina

Det personliga pronominet böjs i person och genus efter den det syftar på, och i kasus efter pronominets ställning i satsen. Vi ger dem först för 1.a och andra person, där ingen genusböjning förekommer.
kasus1.s2.s1.p2.p
Ntymyvy
Gnásvás
Anásvás
Lmnětoběnásvás
Dnámvám
Imnoutebounámivámi
och sedan i 3:e person med böjning efter genus:
kasusmnfmvmtn&f
Nononoonaonionyona
Aho.je..
Gho.jich..
Lněm.nich..
Dmu.jim..
Ijim.jími..
I singularis överensstämmer de flesta neutrumformerna med maskulinum. I pluralis är de flesta formerna lika i alla genus. Observera att den sista kolumnen gäller för neutrum och femininum.

"jag" i genitiv betyder "jags" vilket bort tolkas som "min". Men så är det inte, utan genitivformen används bara i sammanhang där genitiv skall användas av formella skäl (t.ex. efter vissa prepositioner). Därför finns det också possesiva pronomina. Vi återkommer till dessa längre fram.

Personliga pronomina är relativt ovanliga, eftersom person framgår av böjningsformen på verbet.


Substantiv

Böjning av hårda substantiv

kasusmvmtnfmvmtfn
N---o-a-i,-ové,-e-y-y-a
A-a--0-u-y..
G-a-u,-a-a-y--
L-ovi-u-e,-u-e-ech-ech-ách-ech
D-ovi-u-u-e-ům-ům-ům-ám
I-em-em-em-ou-y-y-ami-y
V-e,-u-e,-u-e,-u-o....
I Nominativ singularis är orden som de står i ordböckerna. de angivna ändelserna är bara de typiska.

I Nominativ pluralis mv är -i huvudalternativet. Det åtföljs också av konsonantväxlingar enligt följande

 1. t → mjukt t
 2. d → mjukt d
 3. n → ň
 4. r → ř
 5. k → c
 6. h → z
 7. ch → š
Alternativet -ové gäller för ord som uttrycker yrke, släktskap eller nationalitet, och en del andra.

I Genitiv singularis mt är ändelsen -u den normala. De ord, som har -a, måste läras utantill.

I Lokativ singularis har man följande konsonantväxlingar
 1. b → mjukt b
 2. p → mjukt p
 3. v → mjukt v
 4. f → mjukt f
 5. m → mň
 6. t → mjukt t
 7. d → mjukt d
 8. n → ň
 9. r → ř
och speciellt i femininum
 1. k → c
 2. h → z
 3. g → z
 4. ch → š
Övergången till mjuk konsonant betyder att ett efterföljande e blir till ĕ.

I Lokativ plural m och n är normaländelsen -ech, men för ord som slutar på k, g, h och ch är ändelsen -ich i m och -ách i n.

Vokativ finns bara i singularis. I pluralis används nominativformerna.

Böjning av mjuka substantiv

kasusmvmtnfmvmtfn
N---o-a-i,-ové,-e-e..
A-e--o-i-e...
G-e....-i.
L-i...-ích...
D-i...-ům.-ím-ím
I-em..-i-i.-ami-i
V-i..-e....


Adjektiv

Böjning av hårda adjektiv

kasusmvmtnfmvmtfn
N.-ié.-a
A-ého-ou..
G-ého..-ých...
L-ém..-ých...
D-ému..-ým...
I-ým..-ou-ými...

I Nominativ pluralis mv har man följande konsonantväxlingar:

Böjning av mjuka adjektiv

kasusmvmtnfmvmtfn
N...-i...
A-ího....
G-ího..-ích...
L-ím..-ích...
D-ímu..-ím...
I-ím..-ími...

Kortformer av adjektiv

Man kan notera att böjningsändelserna för adjektiv oftast innehåller långa vokaler. Men många adjektiv har också en alternativ form, som mera liknar substantivböjningen, och som kallas for kortfom, eftersom den innehåller korta vokaler. Den används bara för predikatsfyllnad (och inte attribut), och den används i högtidlig stil.

Possesiva adjektiv

Av maskulina och feminina ord, som betecknar personer, samt av egennamn, så kan man bilda så kallade possesiva adjektiv, som alltså uttrycker ungefär samma sak som genitiv av ordet.

För maskulina ord (mv) användes affixet -ův- eller -ov- beroende på ändelse.

För feminina ord används affixet -in-, som föregås av följande konsonantväxlingar:

Dessa ord böjs sedan Av Karel, Karl bildar man

Komparering av adjektiv

De flesta adjektiv kompareras med ändelsen ejší. Den användes till exempel vid alla mjuka adjektiv. Den drar med sig följande konsonantväxlingar

En mindre vanlig komparativ ändelse är ší. Den drar också med sig vissa förändringar, nämligen förkortning av stamvokalen, bortfall av -k-, -ok- och -ek- i slutet av stammen, samt konsonantväxlingar: Komparativ av vysok, hög, blir då enligt reglerna višši, högre.

Superlativ bildas med prefixet nej-.

Komparering kan också göras med orden více, mer och nejvíce, mest. Sådan komparation måste användas för participformer av verb. Negativ komparation görs med orden méně, mindre och nejméně, minst. Superlativ kan inte användas då man jämför bara två föremål.


Kasusens användning

Liksom i det indoeuropeiska språket används kasus för att uttrycka betydelsen av olika prepositioner. Ursprungligen fanns inga prepositioner, utan allt uttrycktes med kasus. Men när prepositioner infördes som preciseringar, så fanns kasus kvar. Idag säger man att olika prepositioner styr olika kasus. Vi återkommer till detta strax. Annars har kasus följande användningar:

Nominativ är grundformen, och används för subjektet i en sats. Nominativ används också för den så kallade predikatsfyllnaden, dvs det som står efter ordet "är" m.fl. (var, blev förblev etc.) Inga prepositioner styr nominativ.

Ackusativ används för det objekt, som direkt drabbas av en handling. Eftersom handlingen är riktad mot objektet, så betydde kasus ackusativ också ungefär "till", och därför styr preposioner, som uttrycker riktning ackusativ.

Dativ används för "förmånstagaren" vid en handling, dvs. den som får något, då handlingen är ett givande. Efter handlingen finns föremålet kvar vid mottagaren, och därför används dativ i många språk för att uttrycka läge, och prepositioner som uttrycker läge, styr då dativ. Men i tjeckiskan, liksom i indoeropeiskan finns ett särskilt kasus för detta, nämligen lokativ. De prepositioner som styrs av dativ är därför ganska få och speciella.

Genitiv används för ägaren till något. Prepositioner som styr genitiv har ibland en viss betydelse av "från", eftersom ett föremål vid ett givande kan gå från ägaren till förmånstagaren.Genitiv används också vid mått, ungefär som att man i engelska säger "a liter of water"

Lokativ uttrycker alltså läge, och har numera endast rollen att vara styrt av prepositioner.

Instrumentalis uttrycker vad vi på svenska säger med ordet "med". Några preposioner med denna betydelse styr instrumentalis, men "med" kan också uttryckas med en tom preposition. Detta är alltså ett arv från tiden före preposiitionerna. Övriga prepositioner uttrycker ofta rumsliga relationer.

Vokativ används vid tilltal, och också vid utrop; typiskt sådana som börjar med "Oh ..". "Oh Gud", "Oh heliga enfald!"

Prepositioner, som styr ackusativ

Prepositioner, som styr genitiv

Prepositioner, som styr lokativ

Prepositioner, som styr dativ

Prepositioner, som styr instrumentalis


Pronomen

Böjning av hårda pronomina

kasusmvmtnfmvmtfn
N---o-a-i-y.-a
A-oho--o-u-y..-a
G-oho..-ech...
L-om..-ech...
D-omu..-em...
I-im..-ou-emi...

Böjning av mjuka pronomina

kasusmvmtnfmvmtfn
N---e-e-i-e.-a
A-eho--e-i-e...
G-eho..-ich...
L-em..-ich...
D-emu..-im...
I-im..-imi...

Personliga pronomina

Vi återkommer här till de personliga pronomina. I tjeckiskan har de olika form som obetonade, betonade (jfr franskans "moi"), och efter preposition.

I 1:a och 2:a person är den betonade formen och formen efter preposition desamma Den obetonade formen ger vi efter "/" i denna kompletterade tabell:
kasus1.s2.s1.p2.p
Ntymyvy
Gtebe/tĕnásvás
Atebe/tĕnásvás
Lmně/mitoběnásvás
Dtobě/tínámvám
Imnoutebounámivámi
I tredje person är situatione mera komplicerad. Här har vi också skillnad mellan mv och mt för vissa former. Vi ger de tre formerna i separata tabeller.

Först den obetonade:
kasusmnfmvmtn&f
Nononoonaonionyona
Aho.je..
Gho.jich..
Lněm.nich..
Dmu.jim..
Ijim.jími..
Så den betonade
kasusmvmtnfmvmtn&f
Nonononoonaonionyona
Ajehojejjejje..
Gjhojejjejjich..
Lněm..nich..
Djemu..jim..
Ijim..jími..
...och formen efter preposition
kasusmvmtnfmvmtn&f
Anĕhonĕjnĕj..
Gnĕhonĕhonĕjních.
Lněm..nich..
Dnĕmu..nim..
Inim..ními..
Observera att kasus Nominativ saknas här. Nominativ kommer inte efter preposition.

Possesiva pronomina

De possesiva pronomina böjs i person och kasus efter det ägda. Tabellen ger ändelserna för nominativ. De generella ändelserna för pronomina är givna ovan.
-mnf
minmůjmojemoje
dintvůjtvojetvoje
sinsvůjsvojesvoje
vårnášnašenaše
ervášvaševáše

En och alla

Även om tjeckiskan saknar bestämd artikel, finns det i alla fall en obestämd artikel, "en" på svenska. Samma ord fungerar också som räkneordet "en", och böjs på samma sätt vid den användningen. Tabellen get en och alla i olika personer i nominativ. De generella ändelserna för pronomina är angivna ovan.
en, ettjedenjednojedna
all, helavšechenvšechnovšechna

Interrogativa pronomina (frågeord)

De vanligaste frågeorden framgår av följande tabell.
kasusvadvemvarhurhur mångavilken
Ncokdokdejakkolikktery
Acokoho????
Gčehokoho????
Lčemkom????
Dčemukomu????
Ičimkým????
De här orden är användbara, för med prefix kan man göra nya ord. Ni- uttrycker en negation. Ně- uttrycker en obestämdhet, dvs. ett ord som innehåller delen 'något'. Här är några exempel:
co = vad?něco = något,någontingnic = ingenting
kdo = vem?někdo = någon (person)nikdo = ingen
kde = var?někde = någonstansnikde = ingenstans
jak = hur?nějak = på något sättnijak = på inget sätt
ktery = vilken?některy = någon, en vissniktery = ingen
kolik = hur många?několik = några, många---
Formen niktery är ålderdomlig, och ersatt av ordet žádný.

Demonstrativa pronomina

Tjeckiskan har ett vanligt demonstrativt pronomen, som ungefär betyder "den där". Det böjs oregelbundet på följande sätt:
kasusmvmtnfmvmtfn
Nten.totatity.ta
Atohotentotuty..ta
Gtoho..těch...
Ltom...těch...
Dtomu..těm...
Itímtěmitímtoutěmi...
Ten i rätt form + det oböjliga suffixet '-to' ger betydelsen "den här".

I sådana fall, då man har både 'den här' och 'den där' i samma mening för kontrastverkan, så används paret "tento" och "onen". Detta sällsynta pronomen onen böjs som ten.

Ten i rätt form + det oböjliga suffixe '-hle' ger en betydelse ungefär som franskans "voici".


Adverb

Bildning av adverb ur adjektiv

Adjektivändelsen (i olika kasus och genus) ersätts med ändelsen -e. Samtidigt sker följande konsonantväxlingar:

För adjektiv på -ský, -cký och -zký bildas adverb genom förkortning av vokalen.

Exempel:

Komparation av adverb

Adverb kompareras med ändelsen -eji med bibehållande av konsonantväxlingarna från bildandet av adverbet. För -cky/-sky/-zky verben sker dock konsonantväxlingar i komparativformen:

Orgelbunden komparering är vanlig, t.ex. Superlativen bildas med prefixet nej-

Andra adverb

Tjeckiskan skiljer liksom svenskan (än så länge) på adverb med riktning, och adverb med befintlighet:


Verb

Aspekt

I tjeckiskan spelar verbens aspekt en stor roll. Man kan säga att aspekten beskriver talarens perspektiv på det han beskriver. Det finns en "inuti-aspekt", där talaren själv var eller är med i handlingen, och en "utifrån-aspekt", där talaren t.ex. bara konstaterar att händelseförloppet har inträffat. Med sedvanliga språkvetenskapliga termer kallas dessa för pågående aspekt och fullbordad aspekt.

I tjeckiska har man olika verbstammar för de olika aspekterna, liksom i grekiskan, även om stammarna är besläktade, och bildas ur varandra på olika standardiserade sätt.

I "inuti-aspekten" finns förutom konjunktivformer följande former:

I "utifrån-aspekten" finns förutom konjunktivformerna följande former: I "inuti-aspekten" bildas presens med personändelser. Imperfektum bildas med hjälpverbet "být", att vara, i presens tillsammans med en supinumform av verbet. Supinumformen kallas även "L-particip" eftersom ändelsen börjar med bokstaven "l". Därefter böjs formen i person som ett substantiv. Futurumformen bildas med en futurumform av hjälpverbet "být", tillsammans med verbets infinitivform.

I "utifrån-aspekten" bildas perfektformen på samma sätt som imperfektformen i inuti-aspekten. Skillnaden mellan imperfektum och perfektum är just en skillnad i aspekt.

Futurumformen bildas däremot utan hjälpverb med samma personändelser. som används i presens i "inuti"-aspekten. I svenska uttrycker vi ju ofta futurum med hjälp av ett presensuttryck. ("I morgon är jag i Prag" = "I morgon kommer jag att vara i Prag"). I tjeckiskan gör man så regelmässigt i "utifrån"-aspekt.

Tjeckiskan har också ett modusbegrepp. Ovan har vi redogjort för det "vanliga moduset", indikativ, som uttrycker att en återgiven händelse verkligen har inträffat. Dessutom har vi redogjort för imperativ, infinitiv, particip och verbalsubstantiv. Därutöver har tjeckiskan tre konjunktivmoder och ett så kallat optativmodus enligt följande:

Tjeckiskan har inga diateser, dvs passiv och aktiv form, utan detta uttrycks med reflexiva verb, och reflexiva pronomina.

Verbformer

Infinitiv

Infinitiv-ändelsen är -t. Förr och högtidligt -ti

Perfekt particip och verbalsubstantivet

Infinitiv-ändelsen ersätts i perfekt particip med -n. För verbalsubstantivet är ändelsen -ní.

L-particip (supinum)

I l-participformen ersätts infinitivändelsen med en ändelsen -l- följd av böjningsändelserna för substantiv, nominativ. Det finns alltså ingen böjning efter person.
numerusmvmtfn
sing-l-l-la-lo
plur-li-ly-ly-la
I första och andra person bildas imperfekt och perfekt genom att presensformerna av být sätts efter L-participet. I tredjeperson räcker det med bara L-participet själv. Formerna av "být" kommer längre ner.

Hjälpverbet är enklitiskt, dvs det är alltid obetonat, och det placeras efter första betonade ord i satsen. Ofta är det ordet L-participet, och då kommer alltså hjälpverbet efter L-participet. Men ibland kan man för emfasens skull flytta fram ett annat ord främst i satsen, och då kommer hjälpverbet alltså före L-participet. I andra person förekommer det ofta att formen "jsi" av být, ersätts av ett enkelt -s, som kan placeras på ett ord före, t.ex. ett reflexivt pronomen (se → ses).

Presens

Presens bildas på en stam, som inte alltid fås ur infinitivformen på ett helt regelbundet sätt. För många verb är det lämpligt att lära sig infinitivformen och presensformen var för sig utantill. (Ur infinitivformen kan de flesta andra verbformerna bestämmas regelbundet.) Sedan uppträder verb i tre olika konjugationer, som böjs något olika. Så här ser ändelserna ut:

1:a konjugationen (-á-verb)
numerussingplur
1.-ám-áme
2.-áš-áte
3.-ají
2:a konjugationen (-í-verb)
numerussingplur
1.-ím-íme
2.-íš-íte
3.
3:e konjugationen är verb utan vokal före ändelsen. Den avslutande konsonanten kan då vara hård eller mjuk. Speciella former för mjuk konsonant ges efter '/':
numerussingplur
1.-u/i-eme
2.-eš-ete
3.-e-ou/í
Man kan observera att de båda stammarna i "inuti"-aspekt och "utifrån"-aspekt ofta inte tillhör samma konjugation.

Presens particip

Presens particip bildas på samma stam som presens. Ändelsen är -ící. Presens particip kan bara bildas i "inuti"-aspekten. Utöver presens particip finns en högtidligare form kallad presens gerundium.

Presens particip uppträder grammatiskt som ett adjektiv ("seende" är en particip, "blind" är ett adjektiv) och böjs som ett mjukt adjektiv.

Imperativ

Imperativ kan bildas i båda aspekterna, men, som nämnts, med viss skillnad i betydelse. I "inuti"-aspekten är betydelsen som "fortsätt att göra!". I "utifrån"-aspekten snarast "sätt igång att göra!". Från formen i presens tredje person singularis avlägsnas en eventuell sista vokal. Resultatet är imperativformen i singularis (2:a person),

I första konjugationen tillfogar man dock ändelsen -ej. Ibland sker det även vid verb i de andra konjugationerna.

Oftast får man också en förkortning av stamvokalen. (I ett fall förlängning: stojí → stůj = stanna!)

Dessutom får man följande konsonantväxlingar i slutet av stammen:

I pluralis tillfogas sedan

Hjälpverbet být i presens och futurum

Eftersom hjälpverbet "být", att vara, används för att bilda imperfektum och futurum, så behöver vi dess former. I Presens har vi
numerussingplur
1.jsemjsme
2.jsijste
3.jejsou
I vanligt tal uttalas inte j-et.

I futurum har vi:
numerussingplur
1.budubudeme
2.budešbudete
3.budebudou

Konjunktivformer av být

Enkel konjunktiv bildas med L-participet följt av följande konjunktivformer av být:
numerssingplur
1.bychbychom
2.bytebyste
3.byby
Vid konditionell konjunktiv föregås dessa former av prefixet kdy- (kdybych, kdybys, kdyby, kdybychom, kdybyste, kdyby). Konditionell konjunktiv uttrycker förmodligen samma sak som konditionalis i en del andra språk, alltså i villkorsbisatser som "om jag vore ..."

Vid final konjunktiv föregås formeran av prefixet a- (abych, abys, aby, abychom, abyste, aby). Final konjunktiv uttrycker förmodligen av sikt, som i satser som inleds med "för att".

Optativ (som är ett separat modus vid sidan av konjunktiv och de övriga, och som uttrycker önskan) utgår från futurumformen i "utifrån"-aspekten, som föregås av partikeln at' (mjukt t). Detta är ungefär som om vi på svenska skulle säga "Ack, att det kommer att ske"

Reflexiva pronomina och verb, och passiv form

Det reflexiva pronominet syftar på satsen subjekt. I tjeckiska är det oberoende av person (inte "mig", "dig", "sig" etc), men det böjs efter de båda kasus de kan uppträda i. I ackusativ heter det se och i dativ si. Båda är enklitiska. Reflexiva pronomina skall användas efter reflexiva verb, och de är ganska många. Ordet för "leka" är t.ex. reflexivt, dvs. man säger "leka sig". De uttrycker:

Aspektbildning

Det finns många principer för att bilda den ena aspekten ur den andra. I tabellerna nedan ges presensformen (3:person singularis), och L-participet i inuti-aspekten respekteive utifrån-aspekten.

Här först verb, där utifrån-verbet bildas med olika prefix:
aspektinuti utifrån
göraděládělaluděláudělal
ätajedlsnísnědl
drickapijepilvypijevypil
tvättamyjemylumyjeumyl
skrivapíšepsalnapíšenapsal
betalaplatíplatilzaplatízaplatil
frågaptá septal sezeptá sezeptal s
väntačekáčekalpočkápočkal
Här är verb, där inuti-verbet bildas med suffix:
gedávádávaldal
räckapodávápodávalpodápodal
I vissa fall är verben ganska lika:
lämnavracívracelvrátívrátil
Här är exempel på där verben tillhör olika konjugation:
sägapovídápovídalpovípověděl
svaraodpovídáodpovídalodpovíodpvěděl
väljavybírávybíralvyberevybral
hjälpapomáhápomáhalpomůžepomohl
sätta sigsedá sisedal sisedne sisedl si
kommapřijždípřijždělpřijedepřijel
åka invjíždivjíždělvjedevjei
åka utvyjíždivyjíždělvyjedevyjei
köpakupujekupovalkoupíkoupil
visaukajuzeukazovalukážeukázal
I vissa fall är verben helt olika
taberebralvezmevzal
kommapřicházípřicházelpřijdepřišel
läggakladekladlpoložípoložil
lägga ivkládávkládalvložívložil
En del verb förekommer bara som inuti-verb. Det är dels verb av statisk natur, och dels rörelseverb i varianter som inte är målinriktade.
bobydíbydlel
varajebyl
liggaležíležel
talamluvimluvil
kunnamůžemohl
sittasedíseděl
vetavěděl
hängavisívisel
chodíchodil
åkajezdijezdil
flygalítálítal
springaběhaběhal
Målinriktade rörelseverb har samma verb i båda aspekterna:
jdešeljdešel
åkajedejeljedejel
flygaletíletělletíletěl
springaběžíběželběžíběžel


Syntax

Eftersom tjeckiskan har kasusändelser (om än något utartade) så behöver ordföljden inte användas för att markera kasus, så ordföjden kan vara relativt fri. Man kan ge eftertryck (emfas) åt vissa ord, genom att flytta dem till början eller till slutet av meningen.

Så kallade enklitika skall placeras på "plats 2" i meningen, alltså efter den första betonade ordgruppen. Detta måste man tänka på när man ändrar ordföljden i en mening.

Tjeckiska är ett sparsamt språk, på så sätt att man inte sätter ut personliga pronomina, när de inte behövs därför att personen framgår av verbformen. Om man å andra sidan sätter ut ett personligt pronomen för emfasens skull, så kan ett verb utgå i stället. Det gäller för hjälpverbet "být" (t.ex. formen "jsem") i imperfektum/perfektum.

I allmänhet står en bestämning (t.ex. ett attribut; alltså ett adjektiv) före det ord det bestämmer, liksom i svenska.

Negation

Negation uttrycks genom att verbet får ett prefix ne-.

Konjunktioner

"Och" heter a

Relativa pronomen

Det allmänna relativa pronominet i tjeckiskan är ktery. Det betyder alltså "som" t.ex. Dessutom är det ett frågepronomen med betydelsen "vilken?". Om en relativbisats är insprängd inuti huvudsatsen, så återstartar man huvudsatsen med en referens till det ktery syftar på genom ett personligt pronomen, t.ex. "je". Man kan göra så på svenska också, men det anses inte så stilfullt.

"Vars" heter čí och böjs som ett mjukt adjektiv.


Ord

Substantiv

manmuž
kvinnažena
barndítě
fosterlandvlast
nationnárod
nationellnárodí
internationellmezinárodí
statzeně, stát
landsbygdvenkov
stadměsto
torgnaměsto
gataulice
bromost
byosada
husdům
affärobchod
leksaksaffärhračkářství
berghora
kvarnmlýn
möllaremlýnař
guldzlato
vårjaro
sommarléto
höstpodzím
vinterzima
dagden pl.dny
veckatýden
månadměsic
månenMěsic
årrok
solslunce
tidčas
delčast
skolaškola
lära, undervisningučení
lärlingučen
tillståndstav
flygplanletadlo
flygplatsletiště

Adjektiv

bradobrý
dåligšpatný
felšpatně
nynový
gammalstarý
nygammalstaranový
storvelký
litenmalý
kortkratký
långdlouhý
bredšíroký
smalúzký, štihlý
högvysoký
lågnizký
rödčervený
orangeoranžový
gulžlutý
grönzelený
blåmodrý
lilafialový
svartčerný
vitbilý
bildadučený
läraktigučenlivý
teknisktechnický

Verb

För verben nedan ges tre former, om de alla är kända, nämligen:

 1. Infinitiv i inuti-aspekten
 2. Presensstammen = presens 3.sg (i inuti-aspekten)
 3. L-participet i utifrån-aspekten

varabýt,jsem,býl
hamít
göradělat,dělá,udělal
levažít
finnanajít
finnasexistovat,být,nacházet se
lekahrát si
ätajedet,jí,snědl
drickapit,pije,vypil
skrivapsát,piše,napsal
läsačist
läraučit
lära sigučit se
köpakupuvát,kupuje,koupil
betalaplatít,platí,zaplatil
väntačekát,čeká,počkal
frågaptát se,ptá se,zeptal se
sägařikát,říká,?
sägapovídát,povídá,pověděl
svaraodpovidát,odpovidá,odpvěděl
talamluvit
sätta sigsedát se,sedá se, sedl si
kommapřijít,přiždí,přijel
liggaležet
sittasedět
ståstát
färdas, resacěstovat
flygaletít,letít,letěl