Litet kompendium i Finska språket

Erik Skarman


Källa

Fred Karlsson
Finsk Grammatik
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia

Finskan

Finska och estniska talas av folk, som kom till Östersjön för nästan 10000 år sedan. Det finns i alla fall arkeologiska lämningar efter dem från 7000 fKr. 8000 år senare kommer ett annat folk, magyarerna till Europa. De talar ett besläktat språk, även om det inte är lätt att se släktskapet. Båda språken kommer från landet runt floden Ural, söder om Uralbergen. Finnarna och esterna har bevarat språket därifrån i 10000 år. Med reservation för vad vi inte vet om baskiskan, så skulle detta göra finskan och estniskan till Europas äldsta språk. Gruppen kallas uraliska språk eller finsk-ugriska språk. Det finns andra uraliska språk mellan Ural och Finland, som Mordvinska och Komi, som har egna autonoma regioner i Ryssland, och som tar upp väldiga arealer. Det finns också ett språk, som är ganska likt ungerska vid Obs övre lopp öster om Ural.

Vokalharmoni

I finskan, liksom i ungerskan, eftersträvar man vokalharmoni, dvs. att antingen hårda eller mjuka vokaler dominerar i ordet. Osammansatta ordstammar har nästan alltid bara hårda vokaler, eller bara mjuka vokaler. Vid böjning finns ändelser både med hårda och mjuka vokaler, t.ex. -sta, -stä eller -ko, kö, och ändelsen väljs då enligt vokalharmonins princip. Regeln är att ändelsen har hård vokal, om det finns en hård vokal i stammen, annars har ändelsen mjuk vokal.

Stadieväxlingar m.m.

Finskan är ett språk, där orden byggs upp med ändelser, och i sådana språk sker alltid anpassningar av grundordet, för att uttalet skall flyta lättare. I finskan har man dels en förändring av konsonanter, som kallas stadieväxling, och dels förändringar av vokaler, framför allt före ändelser, som börjar på -i.

Stadieväxlingar innebär följande övergångar:
ppp
ttt
kkk
pv
VtVdV godtycklig vokal
hthd
k 
mpmm
ntnn
nkng(långt ng-ljud)
ltll
rtrr
lkelje
rkerje
hkehje
kv(sällsynt i ord med u-u eller y-y)
Stadieväxlingar sker om

 1. Stammen har fler stavelsen än en
 2. Det mellan p,k,t i stammen och ändelsen bara finns en kort vokal eller en diftong
 3. Ändelsen består av endast en konsonant, eller
 4. Ändelsen börjar med två konsonanter
Vokalförändringar före ändelser på -i, dvs (se längre fram)
 1. -i för pluralis
 2. -i- för imperfektum
 3. -isi- för konditionalis
 4. -in för superlativ
 5. -ist för adverbbildning
Reglerna är följande
 1. o, ö, u, y är oförändrade
 2. lång vokal förkortas
 3. första vokalen faller bort i ie, uo och yö
 4. i faller bort i diftong, som slutar på i
 5. e faller alltid bort
 6. i → e i pluralis och superlativ
 7. i → .. i imperfekturm och konditionalis
 8. ä försvinner utom i konditionalis
 9. -a förändras enligt en krånglig regel


Formlära

Nomen

Nomen är substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord. De förses med affix (ändelser, som kan följas av ytterligare affix) på likartat sätt. Affixen placeras i följande ordning: numerus, kasus, possesiv, och tilläggsaffix.

Dessförinnan kan man dock placera avledningsaffix, som av en viss ordstam ger en annan ordstam med en annan betydelse, och eventuellt annan ordklass.

Numerus

Singularis är grundformen.

Pluralis markeras med -t eller med -i- om affix följer efter.

Kasus

Finska har 15 kasus.
Nominativ--grundformen
Genitiv-ntillhörighet
Ackusativ-n, -tobjekt
Partitiv-a, -ä, -tta, -ttäobestämd mängd
Inesiv-ssa, -ssäinuti något
Elativ-sta, -stäur något
Illativ-Vn, -hVn, -seenin i, tillV = den vokal, som står nårmast före i ordet
Adessiv-lla, -lläpå, med
Ablativ-lta, -ltäfrån, av
Allativ-lleåt
Essiv-na, näsom
Translativ-ksiförändring till
Komitativ-ine-med(sällsynt)
Abessiv-tta,-ttäutan(sällsynt)
Instruktiv-n-(sällsynt)
Infinitiv + translativ uttrycker ofta en avsikt.

Possesiv

Anger substantivets ägare
-nimin-mmevår
-sidin-nneer
-nsahans-nsaderas

Tilläggsaffix

-ko, -köfrågande
-han, -hänju
-kinockså
-kaan, -kääninte heller

Komparering av adjektiv

Adjektiv kompareras med ändelserna

-mpi

-in
Eventuella kasusändelser följer efter kompareringsändelserna, som då ändras till
-mpa- eller -mma-, -mpi eller mmi i pluralis

-impa- eller -imma, -impi eller immi i pluralis
Oregelbunden komparering finns också för vissa ord, t.ex.
hyvä, parempi, paras = bra, bättre bäst pitkä, pitempi, pisin = lång, längre längs

Adverbbildning från adjektiv

Av adjektiv kan man bilda adverb, som uttrycker sätt, med ändelsen

-sti
Det motsvarar svenka -t (stort) eller -ligen (storligen). De kompareras enligt schemat
-sti, -mmin, immin


Verb

Finskan skiljer mellan finita och infinita verb, eftersom dessa böjs på olika sätt. Men egentligen är infinita verb helt enkel verb i infinitiv och particip, dvs sådana verbformer som inte har personändelser.

Infinita verb

Infinitiv

Finskan har 3 vanliga och några ovanliga inifinitivformer. Det är den första infinitivformen, som står i ordböcker. Från den kan man - ibland med viss svårighet - avskilja en s.k. böjningsstam, från vilken man bildar de finita formerna av verbet. Infinitivändelser är olika för olika ord beroende på hur stammen ser ut.
1:a-a, -ä, -da, -dä, -ta, -tä(att) göra
2:a-e-, -de-, -te-då jag gör
3:e-ma-, -mä-med att göra
2:a infinitivformen kan böjas i passivum Infinitivformerna kan också böjas i olika kasus, och kan förses med ägarändelser, varvid de ju återfår en koppling till person.

1:a inifinitiv i translativ kasus (ändelse -kse) uttrycker att en handling görs med verbet som avsikt:

sano-a-kse-ni = för att jag skall säga
2:a inifinitiv i inessiv kasus (ändelse -ssa) uttrycker att en handling görs samtidig med en annan, som i svenska med 'då' eller italienskans gerundium:
sano-e-ssa-ni = då jag säger

metsätyömiesllä ei ole hevonena työ-de-ssä-nsä =

skogsarbetaren har ingen häst, då han arbetar ("i sitt att arbeta")
3:e infinitiv i inessiv kasus (ändelse -ssa) uttrycker också en samtidig handling, ungefär som och
Pekka on kirjastossa luke-ma-ssa = Pekka är i biblioteket och läser

Particip

Participformerna är presens particip och perfekt particip. De kan förekomma i passiv form, men här ges bara de aktiva formerna:
presens particip-va, -vägörande
perfekt particip-nut, -nytgjord, gjort

Finita verb

Finita verb böjs i tempus modus och person, och kan sedan förses med samma tilläggsaffix som nomen. Dessförinnan kan av stammen avledas nya stammar genom avledningsaffix och stammen kan böjas i passiv form.

Tempus

Grundformen är presens.

Imperfektum markeras med ett affix

-i-

Modus

Modi är 4:

 1. Indikativ. Betecknas utan affix. Uttrycker en faktisk händelse
 2. Konditionalis. Betecknas med affixet -isi-. Uttrycker en villkorlig händelse, ungefär som svenska 'skulle'
 3. Potentialis. Betecknas med affixet -ne- Uttrycker en möjlig händelse, ungefär som svenska 'torde'
 4. Imperativ. Betecknas med personändelser enligt nedan. Uttrycker en befallning eller önskan
 sing plur 
1.  -kaammelåt oss göra
2.-gör!-kaagör!
3.-koonmåtte han göra-kootmåtte de göra

Personändelser

Personändelser för imperativ finns ovan. Personändelser för presens och imperfektum är enligt tabellen:
 singplur
1.-n-mme
2.-t-tte
3.-u-vat

Passiv

Passiv form av ett verb (görs) bildas genom en förändring av stammen med passivändelserna

-ta, -tä, -tta, -ttä, -t
Därpå tillfogar man de vanliga ändelserna för tempus, modus och person och eventuella tilläggsaffix.

Det är ofta lättare att förstå passivum, som att det uttrycker 'man gör', dvs 'någon obestämd gör', än som 'det görs'.


Avledningsaffix

Avledningsaffix används för att göra ny ordstammar av gamla. Ordstammarna förses sedan med numerus-, kasus- possesiv- och tillänggsändelser, resp passiv-, tempus, modus- och personändelser enligt ovan.
-inens-a-ig
-isa, isäs-arik på, full av
-kko, -kkös-skollektiv (grupp, flock, snår)
-la, läs-splats för något
-lainens-sperson för något, t.ex. yrke
-llinens-aallmän adjektivbildning
-mainens-a-aktig
-ston-skollektiva substantiv
-tars-skvinnlig variant
-(u)usa-s-het, -skap, -dom etc.
-tons-a-lös
-ev-sallmän substantivbildning fr verb
-inv-sredskap
-jav-syrke (-are)
-matonv-ao- -lig
-ntav-s-ning
-ntiv-s-ning
-ntov-s-else
-ov-s-ning (ofta abstrakt)
-osv-shandlingens resultat
-riv-s-are
-uv-sallmän substantivbildning
-usv-sallmän substantivbildning
-ahta-v-vplötsligt
-aisa-v-vplötsligt
-alta-v-vplötsligt
-ele-v-vhålla på med att
-ksi-v-vhålla på med att, ofta göra
-skele-v-vhålla på med att
-skentele-v-vhålla på med att
-u-v-vreflexivt
-tta-v-vlåta göra
-utu-v-vreflexivt
-t-, -ne-a-vbli mera
-ta-s-vallmän verbbildning
-tta-s-vallmän verbbildning
-ile-s-vallmän verbbildning


Syntax

Bestämd och obestämd form

Finskan saknar alltså bestämd och obestämd form på själva ordet (artiklar saknas). Huruvida ett ord skall betraktas som bestämt (syftande på något bestämt) avgörs i stället genom ordföljden. Detta möjliggörs genom att orden har kasusformer, så att ordföljden inte behöver användas för att uttrycka kasus.

Man skiljer på odelbara och delbara substantiv. Ett odelbart substantiv beskriver ett konkret individuellt ting, som inte kan delas utan att det förlorar sin karaktär. Ett delbart substantiv handlar då oftast om kvantiteter som kan delas.

I en mening av typen

odelbart substantiv + verb + odelbart substantiv
står det ord som är subjekt i nominativ. Det första substantivet uttrycker bestämd form. Det andra uttrycker obestämd form. Om man alltså vill uttrycka att subjektet är obestämt (en någon), vänder man på ordföljden, så att subjektet kommer sist. Att det är ett subjekt framgår av nominativformen.

Vid verbet 'ole' betraktas inte andra ledet som ett objekt, utan som ett predikativ, och det står då i nominativ. Detta gäller både när det andra ledet är ett substantiv (ett något) eller ett adjektiv. Första ledet står i nominativ.

För delbara substantiv använder man partitivformen för obstämda ting (t.ex. mat) och nominativ för bestämda ting (t.ex. maten).

Frågor

Frågor av ja- och nej-typ bildas genom att det led i satsen som är ifrågasatt placeras först i satsen och förses med ändelsen

-ko, -kö
Jakande svar bildar man ofta genom att upprepa det ifrågasatta ordet, böjt i rätt person. Det finns också universalsvar:
kyllää (ja), om det ifrågasatta ordet är ett verb

niin (så) annars
Nekande svar bildas som nekande satser enligt nästa kapitel. Ofta förkortar man svaret genom att bara behålla negationsverbet (i rätt person)

Nekande satser

Finskan har inget generellt negationsord (inte) utan ett negationsverb. Det är e- i första och andra person och ei- i tredje person. Den kompletta persionböjningen blir alltså
enemme
etette
eieivät
Det egentliga verbet står i meningen som böjningsstam, dvs den form det har innan ändelser för tempus, modus, person etc. tillfogas. Negationsverbet står före det egentliga verbet.

Att vara

'Att vara' uttrycks med verbet olla, som har en något oregelbunden böjning. I presens är 3.e person oregelbunden.
1.olenolemme
2.oletolette
3.onovat
Böjningsstammen är ole, men i imperfektum, faller e:et i denna bort:
1.olinolimme
2.olitolitte
3.oliolivat
-e bortfaller också i konditionalis:
1.olisinolisimme
2.olisitolisitte
3.olisiolisivat

Att uttrycka 'att ha'

'Att ha' uttrycks på finska med en konstruktion som

någon har x = med någon är x
dvs ägaren sätts i adessiv-kasus. Vid en mera intensiv samvaro mellan ägaren och det ägda användes inessiv-kasus
Pekka|lla on autoa = Pekka har en bil

Auto|ssa on neljä pyörää = Bilen har fyra hjul

Att uttrycka 'det finns'

Att något finns uttrycks med 'olla' tillsammans med partitiv form av det som finns

Helsingissa on lumia. = I Helsingforss finns det snö.

Helingissa ei ole lumia. = I Helsingforss finns det inte snö.


Ord

Räkneord

  Stam vid böjning
0nolla
1yksiyhde
2kaksikahde
3kolme
4neljä
5viisiviide
6kuusikuude
7seitsemän
8kahdekan
9yhdekän
10kymmenen
11yksitoista
12kaksitoista
20kaksikymmentä
30kolmekymmentä
100sata
I andra kasi än nominativ används böjningsstammen tillsammans med kasusaffixet. Vid sammansatta räkneord, som 23, böjs både 2 (kaksi -> kahdi/ssa) 10 (kymmene/ssä) och 3 (kolme/ssa), altså:

"i 23" = kahdissakymmenessäkolmessa
Dock är toista (-ton) oböjligt.

Pronomina

Personliga pronomina

minäjagmevi
sinädu teni
hänhan, honhede
seden, det
I andra kasus är stammen följande
minujagmevi
sinudu teni
hänehan, honhede
'Själv' uttrycks med itse

'Varandra' uttrycks med kombinationen toinen - toinen, där det första toinen är oböjt, och det andra toinen böjs i kasus och efter ägare.

Frågeord

Många frågeord är kaususformer eller avledningar av de båda stammarna mi (vad) och ke (vem). I nominativ har dock ke formen kuka.
mikävad ?
kukavem ?ke (pluralis)
kenenvems ?
minkävads ?
kello ...klockan ...
missävar ?
millainenhurudan ?

Demonstrativa pronomina

tämäden häroregelbunden böjning
tuoden däroregelbunden böjning

Andra pronomina

jokunågonjo och ku böjs var för sig
jompikumpinågondera(som komparativ av joku)
(ei) kukaaningen(jfr kuka = vem)
(ei) mikaaningenting(jfr mikä = vad)
jokinnågontingböjs på jo, kin tilläggsändelse
kukinvarjeböjs på ku
kaikkialla, allt, allting
eräsen viss
toinenannan
useaflera
jokasom (rel. pron.)ka bortfaller utom i nominativ

Småord

kylläja
eiinte, nej
niinså, ja, javisst
kiitostack
jaoch
muttamen
tai,vai,elieller
muutoinannars
ehkäkanske
melkäin, lähesnästan
lähin,seuraava, ensinästa
lähinmäinen(ens) nästa
nykynu
sittensedan
useinofta
harvoinsällan
tämädenna, detta
viimeförra
kaikkeinallra
kuinän

Verb

tullakomma
kevellä
juoksespringer
juoksijoitalöpare
ollavara
tehdä työtä, toimiaarbeta
työarbete
tehdäutför, begår, gör
valmistaagör, tillverkar
sopiagöra upp, avtala
hoitaasköta, handha, leda
hakeasöka
sanaord
hakusanasökord

Personord

ihminenmänniska
isäfar
äitimor
ystävävän
ystävätärväninna
poikaystäväpojkvän
tytärdotter
poikapojke
miesman (även äkta man)
niminamn
etunimiförnamn
sukunimiefternamn
ikäålder
kansafolk
saamelainensame

Yrken

ammattiyrke
apuhjälpa
apulainenbiträde
sairaalasjukhus
sairaala-apulainensjuksköterska
lääkäriläkare
kirjabok
kirjastobibliotek
kirjastonhoitajabibliotekarie
hoitasköta
toimigärning
toimintaaverksamhet
toimistokontor
toimitaaförrätta, redigera
toimitajaredaktör, journalist
seurasällskap
rakennustyöläinenbyggnadsarbetare
metsäskog
metsoskogsarbetare
metsästäjäjägare

Tidsuttryck

sekuntisekund
minuuttiminut
tuntitimma
päivädag
viikkovecka
kuukausimånad
kuumåne
vuosiår
aurinkosol
gångkerta

Saker

talohus
kaupunkistad
kuntakommun
satakunta"100-kommunen", kommun i Finland
valtiostat
kyläby
kirkonkyläkyrkby
katugata
jokiälvjokk
järvisjöjavvri, jaure
meerihav
saariö
saaristoskärgård
tunturifjäll
tunturi, vuori, kallioberg
ulappafjärd
vuonofjord
lahtivik
salmisund
nieminäs
koskiforss
kattilakittel
puuträd, trä
rajagräns
puurajaträdgräns
lehtiblad
lehtinenbroschyr
kukkablomma
ruohogräs
harjaborste
vesivatten
jääis
lumisnö
tuulivind
rekisläde
veitsi, puukkokniv
käyttöanvändning
ohjeinstruktion

Religiösa ord

kirkokyrka
jumalaGud
jumalainengudomlig
palvelustjänst
jumalanpalvelusgudstjänst
opinotstudium
piirikrets, ring, cirkel
opintopiiristudiecirkel
pappipräst
apostoliapostel
PaavaliPaulus
uskontoreligion

Adjektiv

uusiny
uutisetnyheter
vanhagammal
isostor
suuristor
pieniliten
pienikokoinenkompakt
korkeahög
matalalåg
pitkälång
lyhylkort
paksutjock
leveä, laveabred
kapeasmal
hyvääbra
joskusdålig
kivakul
kallisdyr
kaunisvacker
puhdasren
voimakaskraftig
kilttisnäll
nopeasnabb
tavallinenvanlig

Färger

valkovit
puunainenröd
vihreägrön
sininenblå
taivaansininenazurblå
keltainengul
loistavan keltainen, oranssibrandgul
kultaguld
sinipuunainen, liilalila
mustasvart

Årstider

talvivinter
kevätvår
kesäsommar
syksyhöst

Djur

eläindjur
eläleva
syöäta
lintufågel
tikkahackspett
valkoselkätikkavitryggad hackspett
selkärygg
karhubjörn
jääkarhuisbjörn
jääis
jänishare
ketturäv
taistelukenttäval
pororen
hirviälg
susivarg
hyljesäl
koirahund
kissakatt
hiirimus
hevonenhäst
lehmäko
maitomjölk
kalafisk
kalastajafiskare
onkiameta
kohoflöte
seitisej

Datorord

tiedotdata
tietokonedator
tietäveta
tietokantadatabas
kuvio, kuvafigur
kuvakeikon
hiirimus
rullahiirihjulmus
asennus(työt)installation
käyttöanvändning
ohjeinstruktion
ohjelmaprogram
levykediskett
muunnin, modeemimodem
hakusanasökord