Ordlista för sanskrit

Om listan

Orden i denna lista kommer från en läsebok i sanskrit av Bengt Ingeland, Mirja Juntunen och Roberto Menkes utgiven 1997 i Stockholm Oriental Textbook Series.

Orden här kommer från Nala-sagan, som är en del av fornindiens stora verk Mahabharata, ett verk som är mer än 8 gånger så stort som Iliaden och Odysseen tillsammans.

Jag har ordnat om listan krafigt, och försökt ange besläktade ord i olika europeiska språk.

Om sanskrit

Sanskrit är ett indoeuropeiskt språk, som talades ett folk, som kallade sig själva arya (arier), eller de ädla, och som erövrade Inden från nordväst lång före vår tideräknings början. Längre söderut levde de ursprungliga indiska språken vidare, och kallas idag för dravidiska språk.

Sanskrit var ett ganska aristokratiskt och förfinat språk, som användes litterärt, medan ett mera folkligt språk tog överhanden när det gällde praktiska ting. Från båda dessa språk härstammar moderna språk som hindi, punjabi, gujarati, bengali och urdu. Också romani härstammar från sanskrit. Romani är alltså ett ariskt språk, vilket inte nazisterna tycks ha förstått.

Sanskrit och dess ättlingar tillhör den indo-iranska grenen av den indoeuropeiska familjen, dvs de indiska och iranska språken (farsi, tadjikiska m.fl.) är inbördes mera besläktade med varandra än med de europeiska språken.

Sanskrit är ett ålderdomligt språk, som har kvar mycket av det indoeuropeiska urspråkets formrikedom, men det är inte det indoeuropeiska urspråket. Bland annat är den formmässigt enklare hettitiskan äldre. Grekiskan har ungefär samma formrikedom som sanskrit, och samma gäller t.ex. tjeckiskan. En specialitet för sanskrit är dess rikedom på sätt att bilda, ibland väldigt långa, sammansättningar. Teorin för detta och mycket annat finns i en berömd grammatik på vers, som skrevs av den store Panini på 400-talet f.Kr.

Transkription

Sanskrit skrivs på Devanagari, som ungefär betyder gudaskrift. Transkriberingen här har jag lånat från min källa, läseboken, men jag vet inte mycket om hur den uttalas. Bokstäver med en prick under, där det vanligaste är ŗ, är så kallade retroreflexiva ljud, som bara finns i Indien. De bildas genom att man böjer tungan kraftigt uppåt bakåt upp i gomtaket. Indier uttalar gärna visa ljud på engelska på det sättet, vilket tillsammans med intonationen ger indisk engelska en ganska speciell karaktär. Just bokstaven ŗ bildar ett ganska vokalartat ljud, så den uppträder i orden som en vokal. Ibland transkriberas den som ri, men det blir en smula vilseledande när det gäller släktskapen mellan ord i olika språk.

Själva språket heter egentligen Samskŗta, vilket betyder ungefär "det sammanställda" eller "det välordnade" eller "det välskapade"

Explosiverna p, k och t och deras tonande motsvarigheter b, g och d följs ofta av bosktaven h, och skall då uttalas aspirerat dvs med ett tydligt utblås av luft efteråt. Motsvarande konsonanter utan h skall uttalas återhållet utan utblås som på finska eller franska. I Sanskrit är skillnaden mellan aspirerade och oaspirerade konsonanter betydelsebärande.

I tabellerna nedan innehåller den 3:e kolumnen europeiska ord, som ibland bär en släktskap med sanskritorden, någon gång inte. Men om det finns en egentlig släktskap är i alla händelser en gissning.

Prefix

a-negation, o-a- (gr)
o- (sv)
un- (en)
s- (it)
ā-till, an-an- (ty)
upa-upp-upp- (sv)
ana- (gr)
ava-nerkata- (gr)
ut-ut-ut- (sv)
ek- (gr)
sam-tillsammanssam- (sv)
syn- (gr)
sa-med 
pra-framför, framfram- (sv)
prés- (fr)
prati-till, motanti- (gr)
abhi-till, mot 
vi-omkring 
pari-omkringperi- (gr)
nis-, nir-utannil

Verb

Vebsystemet i sanskrit är komplicerat, ungefär så komplicerat som det grekiska. För varje verb finns en rotform, som i min källa betecknas med en rotsymbol (kvadratrot). Här nöjer jag mig med ett bindestreck före verbroten. Det färdigböjda verbet kan sedan avvika ganska kraftigt från verbroten. Liksom i grekiska använder man olika verbrötter för olika aspekter av verben. (Samma egenhet finns också på tjeckiska). Senare tiders sanskrit har tagit intryck av de dravidiska språken och använder då mera participformer och verbalsubstantiv tillsammans med hjälpverb, och då ser man inte så mycket av den komplicerade formläran längre.

För verben kan man känna igen ganska många besläktade ord i europeiska språk.

 
-bhuvarabýt (cz)
be (en)
fut (fr)
fosse (it)
bli (sv)
anu-bhuvarseblivarsebli (sv)
-lakşmärka 
upa-lakşuppmärksammauppmärksamma (sv)
-kŗgöragöra (sv)
kirra (slang, från romani)
pra-kŗframgöra = fullbordapraxis (gr)
kŗtskaparecreate (en)
-sthaståstå (sv)
status (la)
a-sthafly till (ostå) 
-assittas'assir (fr)
pari-upa-assitta runtomkringperiistamai (omringa) (gr)
-śiligga 
-vacsäga, tala 
vācröstvoice (eng)
voce (it)
-kathberätta, förklara 
-prachfrågafråga (sv)
prati-vacsvara"tillbakasäga"
prati-bhassvara 
abhi-bhassäga, tilltala 
-dageda (it)
-gamgå, kommagå (sv)
come (en)
ā-gamkomma tillankommen (ty)
-carvandra 
vi-carvandra omkring 
kha-gafågel (rymdgångare)fågel (sv)
abhi-gamkomma fram 
-viśinträda 
pra-viśgå in 
-patflyga 
sam-ud-patflyga upp tillsammmans 
-tvarila 
-dŗśse 
dŗśyapraktfulltgerundivum av dŗs
-śruhöra 
vi-śruhöra tydligt 
sam-śrulova"samhöra"
-pad 
upa-paduppnåuppnå (sv)
sam-padförenasnå samman
-ap 
pra-apuppnå, vinnanå fram
-yamsträcka 
ā-yamsträcka ut"anstrecken" (ty)
-yujförenajoin (en)
-işönskawish (eng)
-bhrājstrålaray (eng)
-dīpstråla 
-kşipfördunkla 
-śamsprisasanskrit (sv)
pra-śamsprisapraise (eng)
-vŗdhväxavert, vertue (fr)
-vidveta, finnaveta (sv)
veda (skå)
ni-vidförkunna 
ni-budhförstå 
-jñāvetagno- (gr)
know (en)
-mantänkamental (sv)
-cintbedöma 
abhi-cintreflektera över 
-īksförstå 
sam-īksurskilja eg. samförstå
-śakkunna, förmå 
-vŗvälja 
-trairädda 
-grahgripagripa (sv)
grab (en)
dhŗhålla hålla tillbaka 
sŗjsläppa, kasta 
ut-srijsläppa ut,frige 
-vidfinnafind (en)
ni-vidförkunna 
-hasskratta 
-dahbränna 
attiäteräter (sv)
(ej verbroten)
sīdatisittersitter (sv)
sidder (skå)
(ej verbroten)

Adjektiv

Sanskrit har många långa vackra adjektiv, som har betydelser som "en, som är försedd med ...". Mahabharata är på det sättet ett mycket adjektivrikt verk. Adjektiven i listan är oftast ganska korta, men ibland bildade på det här sättet.

mahastormajor (en)
magnus (la)
brihatstor 
balinstark 
kovidakunnigefter -vid, veta
aśvakovidahästkunnigefter aśva, häst
dharmavidlagkunnigefter -vid, veta,dharma = lag
dharmajñālagkunnigefter -jñā, veta
brahmanyafrom 
bhadragod 
satgod 
suvarcasärorik 
udāraädel 
rūpasampanavackerefter rūpas, utseende
rūpavatståtlig 
sundaravacker 
subhaskön 
avadyaklandervärd 
anavadyaklanderfri 
sūratapperefter sura, hjälte
varabäst 
śayyāliggandeefter -şi
āsanasittandeefter -as
kuśalinfrisk 
svasthafriskefter stha, stå
asvasthasjuk 
dīnanedstämd 
adīnaglad 
hasinleendeefter -has, skratta
dŗstaseddefter dŗs, se
adŗstaosedd 
srivälsignad 
purānauråldrigefter pūram, förut
kŗtsnahel 
sarvahel 
sarvagataallestädes närvarande 
avyayabeständig 
martyadödligmartyr (sv)
amaraodödligimortal (en)
tanusmärt 
tanumadhyasmärtmidjadefter madhya, mitt
sumadhyamasmärtmidjadefter madhyama, midja

Substantiv

Alla indoeuropeiska språk har den gemensamma svårigheten att hålla isär det andliga och andningen. "Ande" och "andas" har vi på svenska. På sanskrit har vi "atma" och det är snarlikt ordet "atmen"= andas på tyska, och det dyker också upp i "atmosfär". Astma eller asma är en andningssjukdom. På franska brukar ett a absorbera ett s, och efterlämna en cirkumflex. Asma blir då "Âme", som betyder både själ och skäl. På engelska betyder då "aim" snarare syfte, som är ungefär detsamma som skäl, och som verb betyder "aim" då också sikta. På grekiska är ordet "pneuma". "Pneumatik" är läran om att bygga tryckluftsdrivna maskiner, men "pneumatologi" är läran om den Helige Ande.

atmaande 
mahatmastor andeMahatma Gandhi
atmansjälvet 
ātmabhavasjälvblivandetefter bhu, vara,bliva
rajankungrex (la)
real (kunglig) (sp)
rike (sv)
mahajajastor kung 
patihärskare 
lokavärldlokal (sv)
lokativ kasus
lokapativärldshärskare, kung 
mahījordengaja (gr)
troligen efter maha
mahīpatihärskare 
mahişidrottning 
purasframför 
purogamaledareframförgångare
kşatriyakrigare 
dūtabudbärare 
nişūdanadödare 
tejasmakt 
devaguddeus (la)
theos (gr)
devarajagudars konung, dvs Indra 
pitŗfaderfader (sv)
pater (la)
mātŗmodermoder (sv)
mater (la)
sunasonson (sv)
sutasonson (sv)
sutādotter 
dutihŗdotterdottir (isl)
putrasonBrahmaputra
rajaputraprins 
manuManu, en gudmänsklighetens anfader
-jafödd 
manujamänniska (född av Manu)människa (sv)
-indraden främsteefter guden Indra
manujendrakungden främste bland människor
avigakropp 
śarīrakropp 
antaslutände (sv)
karagöraregörare (sv)
efter kŗ, göra
śarīrāntakaraYama, dödsguden 
agnieldgudenignis (la)
ignite (en)
sūrahjälte 
vīrahjältehero (en)
senāarmé 
virasenasutaegennamnson till en som hade en hjältearmé
namannamnnamn (sv)
puruşaman, människa 
janafolk 
mūrdhanhuvud, spets 
keśahårkeratin (kemi)
vadanaansiktevisage (fr)
ānanaansikteansikte (sv)
locanaögaocchi (it)
akşaöga 
dŗśaögaav -dŗś, se
hŗdhjärtahjärta (sv)
cardo (la)
skandhaskuldraskuldra (sv)
bahūarmrel. till bahī, arm ?
urabröst 
madhyamittmoitié (fr)
moyen (fr)
madhyamamidjamidja (sv)
pādafotfot (sv)
pied (fr)
svedasvettsvett (sv)
rūpautseende 
cittasinne 
-jafödd 
prajāavkomma (framfödd) 
aprajabarnlös 
kumārapojke 
kanyāflicka 
bālāflicka 
bhāryāhustru 
pramadākvinna 
nārīkvinna 
man 
patitvaäktenskap 
samgamaföreningsamgående
gunadygd 
satyasanning 
kāmalängtan 
vanaskog 
pramadāvanalund, lustgårdkvinnors skog
phalafrukt 
saphalafruktbärande 
mŗgadjur 
hastinelefant 
aśvahäst 
rathavagnRad (ty)
pathvägpath (en)
Pfad (ty)
uragaormgående på bröstet
bhekagroda 
hamsagåsGans (ty)
kharymden 
khagafågel (gående i rymden)fågel (sv)
pakşinfågel 
antarikşahimmel 
antarikşagafågel 
andaäggpysanka? (ukr)
andajafågel 
naktanattNacht (ty)
divdagdag (sv)
di (la)
dināntakvälldagens ände
sūryasolsol
ravisolray? (en)
candramasmåne 
śaśinmåne 
śaśahare 
ańkamärke 
śaśāńkamåne"haren i månen"
bhāssken 
vidyutblixtwidget (en)
nīlamörker 
rājilinjeray (en)
apvattenå (sv)
eau (fr)
aix (fornfr)
aache (fornty)
jalavatten 
vārivattenvatten (sv)
abja, jalajalotusblommafödd i vattnet
två av många synonymer
samcayasamling 
vārisamcayasjövattensamling
tuşārasnö 
rāgafärg 
gauravit 
mŗtyudödmort (fr)
martyr (sv)
nidhanadöd 
arthasyfte 
kāranaorsak 
yatnamöda 
dharmalagnomos (gr)
doşaförseelse 
kārahandlingefter -kŗ
kāryauppgift, pliktefter -kŗ
buddhitanke 
yaśasära 
mānaära 
śrīcharm, älskvärdhet 
manassinne 
ghoşaljud, oljud 
vacanaordefter -vac
apāyamissöde 
nirapāyasäkerutan missöde
śastrasvärd 
vişagift 
rajjurep 
veśmanboning 
deśaområdeKambuja deśa, Kambodja
annaföda 
rasasmak 
kālatid 

Prepositioner m.m.

tvaddu 
enadhan 
vayamvivi (sv)
svayamsjälvsjälv (sv)
anyaannan 
tvadanyaannan än du 
anyatamanågonany, anybody (en)
yadsom, vilken 
idamdenne, den häridem = själv (la)
etaddenneesta (sp)
adasden där 
svasinsua (it)
kvavarhvor (no)
kvacidnågonstans 
kimvemhvem (no)
chi (it)
yenavarför 
kasmatvarför 
sarvavarje 

Adverb m.m.

nununu (sv)
nacirātsnart 
ca, tumenkai (gr)
ŗteutom 
hity 
utaäven 
yadiom 
yathāliksom 
yathāså att 
apiäven 
ca apioch dessutom 
tatradär, ditdort (ty)
upauppupp (sv)
upariöverupp (sv)
paraytterstpara (gr)
atīvasynnerligen 
alamtillräckligt 
tathalikasåau tant que (fr)
samalikadansamma (sv)
apitill och med 
punaråter, igen 
satatamalltid 
evajust 
tadāsedan 
pūrvamförut 
athadärpå 
sahatillsammans med 
tu...tuå ena sidan...å andra sidan 
na...navarken...ellerni...ni (fr)
na...karhicidaldrigne jamais (fr)
rahashemligen 

Räkneord

eka1ett (sv)
dvi2två (sv)
due (it)
dvadvatvåfald, par 
tri3tre (sv)
aşţan8åtta (sv)
pañcāśa50:epenkosti (gr)
pingst (sv)
sata100sata (fi!?)
sahasra1000 
sahasrakşaIndraden tusenögda