Litet kompendium i Latinska språket

Erik Skarman


Källa

Staffan Edmar
Vivat Lingua Latina
Almqvist & Wixell

Betoning

I tabellerna nedan betecknas långa vokaler med ett streck över (ā). I latinet ligger betoningen på näst sista stavelsen, så vitt den innehåller en lång vokal eller en diftong. Om så inte är fallet flyttas betoningen till tredje sista vokalen. Om en vokal är betonad fast den inte är lång betecknas detta med en accent (á)

Substantiv

Substantiven har tre genus, maskulinum, femininum och neutrum. De böjs i singularis och pluralis och i sex olika kasus: nominiativ, genitiv, dativ, ackusativ, ablativ och vokativ.

Ablativ används efter vissa prepositioner, eller i sammanhang där ordet är medel, en utgångspunkt eller en plats där något befinner sig. I svenska har vi då i allmänhet en preposition, t.ex. med, genom, av, från eller i. På latinet kan man uttrycka detta utan preposition.

Vokativ används bara vid utrop eller tilltal.

Substantiven böjs efter 5 olika deklinationer. De två första omfattar regelbundna ord, som uttrycker maskulinum med ändelsen -us, femininum med ändelsen -a och neutrum med ändelsen -um. Då ser böjningsmönstret ut på följande sätt

singularis
nom.-us-a-um
gen.-i-i
ack.-um-am-um
dat.
abl.
pluralis
nom.-iæ-a
gen.-ōrum-ārum-ōrum
ack.-ōs-ās-a
dat.-īs-īs-īs
abl.-īs-is-īs

Vokativ är identiskt med nominativ utom i 1:a deklinationen maskulinum, där -us, ersätts med -e. 'Et tu Brute!". "Även du Brutus!":

Tredje deklinationen innehåller ord, vars stammar slutar på konsonant. Första kolumnen ger böjningen av maskulina och feminina ord. Andra kolumnen ger böjningen av neutrala ord i denna deklination. Tredje kolumnen ger den 4:e deklinationen, som omfattar ord, vars stammar slutar på -u. Här har vi inkluderat u:et i ändelsen, men skriver då inte ändelsen med bindestreck. u:et försvinner dock i dativ och ablativ pluralis.

singularis
nom.-is-eus
gen.-is-isus
ack.-em-eum
dat.-i-iui
abl.-e-iu
pluralis
nom.-es-iaus
gen.-um-iumuum
ack.-es-iaus
dat.-ibus-ibus-ibus
abl.-ibus-ibus-ibus

Latinet saknar bestämd artikel, och därmed bestämd form. Vilka ord som är bestämda (syftar på något bestämt) får framgå av sammanhanget.


Adjektiv

Adjektiven följer de substantiv de bestämmer i numerus, genus och kasus. I den meningen är adjektiv genuslösa. Däremot har adjektiven sin egen deklination. Genus-, numerus- och kasusändelserna överensstämmer med dem för substantiven i samma deklination.

Adjektiv kompareras enligt följande mönster, här på ordet lentus, långsam.

lentuslentiorlentissimus
lentalentiorlentissima
lentumlentiuslentissimum

Verb

Latinet har ett komplicerat verbsystem med många olika former, där varje form har en egen upsättning av person- och numerusändelser. Tack vara denna personböjning kan man nästan alltid utelämna personlig pronomina.

Verbformerna spänns upp av tempus,

modus, och "form"

Infinit form

Infinita former är allmänt former som inte böjs i person, därför att de egentligen inte syftar på en person. Hit hör den vanliga infinitivformen, (att ...) som gör att ett verb i grunden kan hanteras som ett substantiv (att segla är nödvändigt). Därtill kommer till exempel participformer, som i grunden förvandlar ett verb till ett adjektiv.

Latinet har fyra olika slags verb, sådan vars stam slutar på -a, på -e, på konsonant, och på -i. De här olika slagen av verb kallas för konjugationer. Infinitformerna har då följande ändelser.

-āre-ēre-ire-īre

Presens indikativ aktiv

Samma verbtyper böjs på följande sätt i "vanlig" presens (indikativ aktiv form)

1.-o-eo-o-io
2.-as-es-is-is
3.-at-et-it-it
1.p-āmus-ēmus-imus-īmus
2.p-ātis-ētis-itis-ītis
3.p-ant-ent-untiunt

Imperativ

Modus imperativ finns bara i presens, och bara i andra person, men böjs i numerus. Man kan alltså uppmana någon att göra något, och man kan uppmana några att göra något.

2.-a-e-e-i
2.p-āte-ēte-ite-īte

Imperfektum indikativ aktiv

Imperfektum bildas genom inskjutning av ett -ba- mellan stam och presenspersonändelserna. I 1:a person singularis byter man dock personändelse från -o till -m (som också finns för vissa oregelbundna verb; t.ex. sum, jag är). Dessutom händer vissa saker med långa och korta vokaler.

1.-ābam-ēbam-ēbam-iēbam
2.-ābas-ēbas-ēbas-iēbas
3.-ābat-ēbat-ēbat-iēbat
1.p-abāmus-ebāmus-ebāmus-iebāmus
2.p-abātis-ebātis-ebātis-iebātis
3.p-ābant-ēbant-ēbantiēbant

Passiv form

Passiv form, som i svenskan markeras av ett -s (giva - givas, ger - ges), markeras av ändelser, som i allmänhet innehåller ett -r-.

I infinitiv har vi:

--āri-ēri-i-īri

och i presens:

1.-or-eor-or-ior
2.-āris-ēris-eris-īris
3.-ātur-ētur-itur-ītur
1.p-āmur-ēmur-imur-īmur
2.p-āmini-ēmini-imini-īmini
3.p-antur-entur-untur-iuntur

Passiv form i imperfektum blir sedan en kombination av dessa ändelser,och en inskjutning av -ba- som i indikativ imperfektum

1.-ābar-ēbar-ēbar-iēbar
2.-abāris-ebāris-ebāris-iebāris
3.-abātur-ebātur-ebātur-iebātur
1.p-abāmur-ebāmur-ebāmur-iebāmur
2.p-abāmini-ebāmini-ebāmini-iebāmini
3.p-abantur-ebantur-ebanturiebantur

I latinet, liksom i svenskan finns en del ord, som har passiv form, fastän de har aktiv betydelse. På svenska har vi lyckas och färdas. På latin finns t.e.x

Detta fenomen kallas deponens

Perfektum

Perfektum bildas inte som på svenska med ett hjälpverb, utan med böjning av verbet. Först bildar man då en så kallad perfektstam. Det finns några olika sätt att göra detta på. Till perfektstamen fogar man sedan personändelser, som är samma för alla typer av verb

1.-i
2.-isti
3.-it
1.p-imus
2.p-istis
3.p-ērunt

Här är exempel på olika sätt att bilda perfektstammar

Pluskvamperfektum

Pluskvamperfektum bildas genom tillägg av andra personändelser till perfektstammen. De ges i den mellersta kolumnen. I den högra kolumnen ges personändelserna för pluskvamperfektum konjunktiv, som översätts med "skulle ha ..."

1.-eram-issem
2.-eras-isses
3.-erat-isset
1.p-erāmus-issēmus
2.p-erātis-issētis
3.p-erantissent

Ändelsen -isse utan personändelser används också för att bilda perfekt infinitiv, dvs audivisse = att ha hört.

Futurum

Futurum för -āre-verb och -ēre-verb bildas genom inskjutning av ett -b- före den egentliga personändelsen. För -ire-verb och -īre-verb inskjuts ett -e- (i första person -a-)

1.-ābo-ēbo-am-iam
2.-ābis-ēbis-es-ies
3.-ābit-ēbit-et-iet
1.p-ābimus-ēbimus-ēmus-iēmus
2.p-ābitis-ēbitis-ētis-iētis
3.p-ābunt-ēbunt-ent-ient

Futurum exactum och perfekt konjunktiv

På svenska säger man t.ex. "Jag kommer att gå ut, när jag har ätit". Romaren uttryckte sig exaktare än så. Han sade: "Jag kommer att gå ut, när jag kommer att ha ätit". Formen 'kommer att ha' kallas futurum exactum. Den bildas på perfektstammen, och överensstämmer nästan med perfekt konjunktiv, som återges i den högra kolumnen.

-fut. ex.perf. konj.
1.-ero-erim
2.-eris-eris
3.-erit-erit
1.p-erimus-erimus
2.p-eritis-eritis
3.p-erint-erint

Vid de här långa ändelserna, som alla saknar lång vokal, läggs betoningen på tredje stavelsen från slutet. Ex, 'laudávero = jag kommer att ha lovprisat' och 'laudavérimus = vi kommer att ha lovprisat', som i 'När vi kommer att ha lovprisat Herren, kommer vi att dricka kyrkkaffe'

Perfekt particip

Perfekt particip bildas från verbens stam (inte perfektstammen), alltså den som slutar på -a, ,-e konsonant, eller -i. Till detta lägger man ett perfektparticipaffix -t-, eller -it- eller -s (då vebstammen slutar på -d eller -t). Därmed har man i princip ett adjektiv, som skall böjas efter det bestämda substantivet i genus och numerus och i kasus. Böjningsmönstret från de första deklinationerna används. I tabellen ges formerna för ett verb, där participaffixet är -t-.

singularis
nom.-tus-ta-tum
gen.-ti-tæ-ti
ack.-tum-tam-tum
dat.-tō-tæ-tō
abl.-tō-tā-tō
pluralis
nom.-ti-tæ-ta
gen.-tōrum-tārum-tōrum
ack.-tōs-tās-ta
dat.-tīs-tīs-tīs
abl.-tīs-tis-tīs

Vokalerna före perfektparticipaffixet skall vara långa (...ātus, ...ētus, ...ītus).

Presens particip

Presens particip är bildas med ett affix -nt- där t:et assimileras av ett efterföljande -s i vissa former. Eftersom presens particip uppträder som ett adjektiv, skall det böjas i genus, numerus och kasus efter det bestämda substantivet. Observera att formerna i maskulinum och femininum är identiska. (Neutrum avviker bara i nominativ pluralis och ackusativ)

singularis
nom.-ns-ns-ns
gen.-ntis-ntis-ntis
ack.-entem-ntem-ns
dat.-nti-nti-nti
abl.-nti-nti-nti
pluralis
nom.-ntes-ntes-ntia
gen.-ntium-ntium-tium
ack.-ntes-ntes-ntia
dat.-ntibus-ntibus-ntibus
abl.-ntibus-ntibus-ntibus

Gerundium

Gerundium är en infinitivform, som kan böjas i kasus. I kasus nominativ finns den inte, utan där används vanlig inifinitiv. Men principen är ju att inifiniv är en form av verbet, som kan hanteras som ett substantiv, och då kan det ju vara bra att kunna böja den i kasus. Gerundium bildas med affixet -nd- följt av kasusändelser. Det ser ut på följande sätt för ordet amāre, att älska:

nom.amareatt älska(vanlig infinitiv)
gen.amandiav att älska(eller älskandets...)
ack.amanum... att älskaefter prepositioner som styr ack.
dat.amandoåt att älska
abl.amandomed att älska

Gerundivum

Gerundivum är ett adjektiv bildat ur verbet. Det bildas också med -nd- följt av vanliga ändelser i person, numerus och kasus. Adjektivet betyder ungefär "(något) som bör göras" eller "(något) som är värt att göras". Klassiskt är Catos ord i senaten:

"Praetera censeo Carthaginam esse delendam"

Delendere betyder förstöra, och delendam betyder "något som bör förstöras". Eftersom hela uttrycket Carthaginam esse delendam är ett slags objekt till censeo ("jag anser"), står det i ackusativ. Hela citatet betyder då: "För övrigt anser jag att Karthago är något som bör förstöras", eller i bättre översättning "För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras".

Känt är också Q.E.D. "Quod est demonstrandum", "Vilket är något som borde bevisas" eller "Vilket skulle bevisas".

Perfektum och pluskvamperfektum, passiv form

I passiv bildas perfektum och pluskvamperektum med hjälp av ett hjälpverb, liksom på svenska. Hjälpverbet är essere. Perfekt particip + essere i rätt person och presens resp. imperfektum bildar då perfektum resp. pluskvampeftektum passivum. Böjningen av ordet essere framgår nedan.

Tema

Tema är en standarduppsättning av verbformer, som t.ex. används i lexika. För latinet omfattar temat följande verbformer:

  1. Presens indikativ i första person sinuglaris
  2. Perfekt indikativ i första person singularis
  3. Perfekt particip i nominativ neutrum singularis
  4. Presens (vanlig) infinitiv
Den tredje formen i temat kallas även supinum. För verbet laudare har vi då följande tema:

laudo, laudavo, laudatum, laudare, 1

Siffran i slutet anger den så kallade konjugationen, alltså om det är ett -are, -ere, eller -ire-verb.

Några verb

Essere - att vara

-presenskonj.imperfekturmkonj.futurumperfekt
1.sumsimeramessemerofui
2.essiserasesseserisfuisti
3.estsiteratesseteritfuit
1.psumussīmuserāmusessēmusérimusfuimus
2.pestissītiserātisessētiséritisfuitis
3.psuntsinterantessenteruntfuērunt

Perfektstammen är alltså 'fu'. Verbet har antagligen bildats genom en sammanglidning av tre olika verb, ett på e, ett på s och ett på fu, antagligen med olika mera konkreta betydelser.

Potere - att kunna

-presenskonj.imperfekturmkonj.futurumperfekt
1.possumpossimpóterampossempóteropotēvi
2.potespossispóteraspossespóterispotēvisti
3.potestpossitpóteratpossetpóteritpotēvit
1.ppóssumuspossīmuspoterāmuspossēmuspotérimuspotēvimus
2.ppotéstispossītispoterātispossētispotéritispotēvitis
3.ppossuntpossintpóterantpossentpóteruntpotevērunt

Perfekt particip (sing neutrum nominativ) potētum

Presens particip (sing nominativ) pótens

Eo - jag går

-presenskonj.imperfekturmkonj.futurumperfekt
1.eoeamībamīremīboii
2.iseasībasīresībisiisti
3.iteatībatīretībitiit
1.pīmuseāmusībāmusīrēmusībimusiimus
2.pīstiseātisībātisīrētisībitisiitis
3.peunteantībantīrentībuntiērunt

Perfekt particip: ítum

Presens particip: iens (genitiv: euntis)

Fit - det blir eller det sker

-presenskonj.imperfekturmkonj.futurumperfekt
1.fiofiamfiēbamfiēremfiamii
2.fisfiasfiēbasfiēresfiesiisti
3.fitfiatfiēbatfiēretfietiit
1.p-fiāmusfiēbāmusfierēmusfiēmusiimus
2.p-fiātisfiēbātisfierētisfiētisiitis
3.pfiuntfiantfiēbantfierentfientiērunt

Volo - jag vill

Vebet volo, jag vill har två nära släktingar, nōlo, jag vill inte, och mālo, jag vill hellre, som böjs på liknande sätt.

-presenskonj.imperfekturmkonj.futurumimperativ
1.volovelimvolēbamvellemvolam-
2.visvelisvolēbasvellesvolesvoli
3.vultvelitvolēbatvelletvolet-
1.pvolumusvelīmusvolēbāmusvellēmusvolēmus-
2.pvultisvelītisvolēbātisvellētisvolētisvolite
3.pvoluntvelintvolēbantvellentvolent-


-presenskonj.imperfekturmkonj.futurumimperativ
1.nolonolimnolēbamnollemnolam-
2.non visnolisnolēbasnollesnolesnoli
3.non vultnolitnolēbatnolletnolet-
1.pnolumusnolīmusnolēbāmusnollēmusnolēmus-
2.pnon vultisnolītisnolēbātisnollētisnolētisnolite
3.pnoluntnolintnolēbantnollentnolent-

Regelbundet verb, laudare, lovprisa

-presensimp.passivimperfekturmperf.futurum
1.laudo-laudorlaudābamlaudavilaudābo
2.laudislaudalaudārislaudābaslaudavistilaudābis
3.laudit-laudāturlaudābatlaudavitlaudābit
1.plaudāmus-laudāmurlaudabāmuslaudāvimuslaudābimus
2.plaudātislaudātelaudāminilaudabātislaudāvistislaudābitis
3.plaudant-laudanturlaudābantlaudavēruntlaudābunt

Perfekt particip: laudātum

Presens particip: laudans

Regelbundet verb, monere, att förmana

-presensimp.passivimperfekturmperf.futurum
1.moneo-moneormonēbammonuimonēbo
2.monesmonemonērismonēbasmonuistimonēbis
3.monet-monēturmonēbatmonuitmonēbit
1.pmonēmus-monēmurmonebāmusmonuimusmonēbimus
2.pmonētismonētemonēminimonebātismonuistismonēbitis
3.pmonent-monenturmonēbantmonuēruntmoneēbunt

Perfekt particip: monētum

Presens particip: monens

Regelbundet verb, audire, att höra

-presensimp.passivimperfekturmperf.futurum
1.audio-audioraudībamaudīviaudiam
2.audisaudiaudīrisaudībasaudīvistiaudies
3.audit-audīturaudībataudīvitaudiet
1.paudīmus-audīmuraudiebāmusaudīvimusaudiēmus
2.paudītisaudīteaudīminiaudiebātisaudīvistisaudiētis
3.paudiunt-audiunturaudiēbantaudivēruntaudient

Perfekt particip: audītum

Presens particip: áudiens

Regelbundet verb, facire, att göra

-presensimp.passivimperfekturmperf.futurum
1.facio-faciorfacībamfecifaciam
2.facisfacifacīrisfacībasfecistifacies
3.facit-facīturfacībatfecitfaciet
1.pfacīmus-facīmurfaciebāmusfecimusfaciēmus
2.pfacītisfacītefacīminifaciebātisfecistisfaciētis
3.pfaciunt-faciunturfaciēbantfecēruntfacient

Perfekt particip: factum

Presens particip: faciens

Regelbundet verb mittere, att sända

-presensimp.passivimperfekturmperf.futurum
1.mitto-mittormittēbammissimittam
2.mittismittemitterismittēbasmissistimittes
3.mittit-mittiturmittēbatmissivitmittet
1.pmittimus-mittimurmittebāmusmissimusmittēmus
2.pmittitismittitemittíminimittebātismissistismittētis
3.pmittunt-mittunturmittēbantmissēruntmittent

Perfekt particip: missum

Presens particip: mittens


Pronomina

Personliga, reflexiva och possesiva

Personliga pronomina i första och andra person ges av följande

-jagduvini
nom.egotunosvos
gen.meituinostrumvestrum
ack.metenosvos
dat.mihitibinobisvobis
abl.metenobisvobis

I tredje person saknar latinet personligt pronomen. I stället används ett demonstrativt pronomen, 'den här', 'denne' I tabellen ges också det reflexiva pronominet 'sig'

-hanhondensig
nom.iseaie-
gen.eiuseiuseius-
ack.eumeamidse
dat.sibi
abl.eoeose

I pluralis skiljer man på genus, vilket vi inte gör på svenska

-de(m)de(f)de(n)
nom.eaeea
gen.eorumearumeorum
ack.eoseasea
dat.iīsiīsiīs
abl.iīsiīsiīs

Possesiva pronomina

Genitivformerna av de personliga pronomina används inte för att uttrycka tillhörighet (min, vår etc.) utan används bara i konstruktioner, där vi i svenska skulle använda 'av'. Tillhörighet uttrycks med possesiva pronomina. Dessa böjs i genus efter det ägda föremålet.

-mindinsinvårer
m.meustuussuusnostervester
f.meatuasuanostravestra
n.meumtuumsuumnostrumvestrum

Formerna noster och vester skulle om det skulle vara helt regelbundet heta nostrus och vestrus. Övergången från -rus till -er är ganska vanlig i latinet.

Demonstrativa pronomina

Det demonstrativa pronominet is, ea, id = den här,denne, har vi redan angivit. 'Den där' heter ille etc enligt följande tabell:

-m.f.n.mp.fp.np.
nom.illeillailludilliillæilla
gen.illiusilliusilliusillōrumillārumillōrum
ack.illumillamilludillosillasilla
dat.illiilliilliillisillisillis
abl.illoillailloillisillisillis

Följande pronomen betyder också 'den här':

-m.f.n.mp.fp.np.
nom.hichæchochihæc
gen.huiushuiushuiushōrumhārumhōrum
ack.hunchanchochoshashæc
dat.huichuichuichishishis
abl.hōchāchōchishishis

'Själv' heter ipsus etc. enligt följande tabell:

-m.f.n.mp.fp.np.
nom.ipseipsaipsumipsiipsæipsa
gen.ipsiusipsiusipsiusipsōrumipsārumipsōrum
ack.ipsumipsamipsumipsosipsasipsa
dat.ipsiipsiipsiipsisipsisipsis
abl.ipsoipsaipsoipsisipsisipsis

'Idem' betyder 'densamme'

-m.f.n.mp.fp.np.
nom.īdeméademidemiīdemeaedeméadem
gen.eiúsdemeiúsdemeiúsdemeorúndemeārundemeorúndem
ack.eundemeandemidemeosdemeosdemeadem
dat.eīdemeīdemeīdemiīsdemiīsdemiīsdem
abl.eōdemeādemeōdemiīsdemiīsdemiīsdem

Relativa pronomina

'Som' eller 'vilken' heter på latin så här:

-m.f.n.mp.fp.np.
nom.quiquæquodquiquæquæ
gen.cuiuscuiuscuiusquōrumquārumquōrum
ack.quemquamquodquosquasquæ
dat.cuicuicuiquibusquibuscuibus
abl.quoquaquoquibusquibusquibus

Prepositioner

Prepositioner styr olika kasus, dvs. det efterföljande ordet skall skrivas i detta kasus: Här följer några prepositioner. Vissa prepositioner kan ha två betydelser beroende på om efterföljande ord står i ackusativ. (riktning) eller ablativ (befintlighet), jfr tyska. Se 'in' nedan.

LatinKasusSvenska
subabl.under
adack.till
anteack.före
postack.efter
apudack.hos
circumack.omkring
interack.bland, mellan
perack.genom
inack.in i, till, mot
inabl.i
ababl.från, av
deabl.från, om
exabl.ur
cumabl.(tillsammans) med
sineabl.utan
proabl.för

Ord

Ord som inleds med * är en slags hypotetiska ursprungsformer, ur vilka man kan anta att ordens nuvarande form har utvecklats. (Beteckningen används i samma betydelse för att ange rekonstruerade ord i ett indoeuropeiskt urspråk.)

Substantiv

puerpojke*puerus
puellaflicka
filiusson
agrícolabonde
ageråker*agrus
arareplöja
deusgud
dóminusherren
mundusvärld
óculusöga
vitaliv
virman
forumtorg
liberbok*librus
ánulusring
procellastorm
céterusövrigt
spatiumtidrymd
actumhandling
officiumtjänst
vestigiumspår
silentiumtystnad
iocusskämt
perículumfara
curabekymmer
cáligastövel
undavåg
umbraskugga
incendiumbrand
malumolycka

Verb

fáceregöra
darege
diceresäga
habereha
scireveta
incíperebörja
vádere
navigaresegla
ap-propinquarenärma sig
aprobaregodkänna
trans-portaretransportera
in-vocareåkalla
festinareskynda
cogitaretänka
numerareräkna
intellígereförstå
excérpereplocka ut
censereanse
putareanse
laborarearbeta
légereläsa
spirareandas
sperarehoppas
vívereleva
salvarerädda
movereröra
dubitaretvivla
notaremärka
orarebe
narrareberätta
iacereligga
sederesitta
volareflyga
iactarekasta
fluctuaregunga
mérgerenedsänka
manerestanna
nocereskada
terrereförskräcka
accíperemottaga
súmeremottaga
déberevara skyldig (någon något)
clamareropa
quaéreresöka
decíperebedraga
invenirefinna
rogarefråga
relínquerelämna
dócereundervisa
monstrarevisa

Adjektiv

albusvit
nigersvart*nigrus
ruber,rubra,rubrumröd*rubrus
pulcher,pulchra,pulchrumvacker*pulchrus
foedusful
purusren
universushel
plenusfull
doctuslärd
bonusgod
malusond
beneväl(ju egentligen ett adverb)
laetusglad
magnusstor
parvusliten
caecusblind
notuskänd
ignotusokänd
strénuushandlingskraftig
fatigatustrött
quiētuslugn
aequelika
citosnabbt(adverb)
tam ... utlika ... som
ultimasista
paenultimanäst sista
antepaenultimatredje sista

Konjunktioner etc.

noninte
áliquidnågot
nihil, nilingenting
etoch
sedmen
auteller
namty
nisiom inte
sineutan
paenenästan
quovart
ubivar
hichär
ibidär
cumnär(konjunktion skild från prep. cum)
curvarför
nuncnu
moxsnart
súbitoplötsligt
hodieidag
crasi morgon
semperalltid
saepeofta
quandoqueiblan
numquamaldrig
plerumquemestadels
deindedärefter
dummedan
rursusåter
praesertimsärskilt
frustraförgäves