Litet kompendium i Hebreiska

Erik Skarman

Källor:

  1. Helmer Ringgren, Hebreisk nybörjarbok,Verbum,1969 o 1992
  2. Ivan Engnell, Gammaltestamentlig hebreiska, c:a 1945
  3. Ivan Engnell, Gamla Testamentet 1, En traditionshistorisk inledning. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, Uppsala 1945
  4. Nathan Goldberg, Hebreisk-Svensk Svensk-Hebreisk ordbok, Hillelförlaget 1983
  5. Bibel 2000

Ringrens bok har varit min huvudkälla. Alla bibelcitaten kommer därifrån, eftersom jag inte har haft tillgång till någon bibel på hebreiska, men Ringgrens bok innehåller många, många fler citat, och mycket mera kunskap om språket, än vad som ryms i denna korta introduktion. Engnells böcker är äldre och aningen mera formella och svårlästa, men är ändå mycket intressanta. Engnells grammatik har jag haft mindre tillgång till. Ordboken är så vitt jag förstår en ordbok i nyhebreiska, så den har jag använt sparsamt.

Inledning

Hebreiskan är naturligtvis Gamla Testamentets språk, och också det judiska folkets språk under lång tid. Man kan nog tvivla på idén att det judiska folket i sin helhet härstammar från Abraham (ursprungligen Avram) som kom vandrande från Ur i Kaldéen. Den förhärskande teorin är snarare att judarna var ett nomadiserande folk, som rörde sig i Palestinas utkanter, kanske i Sinai. Troligtvis var det försörjningssvårigheter, som fick dem att vandra in Kana'ans land, för att leva ett tryggare liv som bofasta. De lyckades finna sin plats bland dem som bodde där förut, och anammade successivt deras levnadssätt, en del av deras religiösa kult - och deras språk. Hebreiskan var kana'anernas språk. Det var snarast så att judarna tillförde språket vissa främmande element.

Den babylonska fångenskapen blir omvälvande för det judiska folket på många sätt, inte minst religiöst. Men språkligt övertar de också det arameiska språket, som även Jesus talar. Därmed blir det hebreiska språket ett rent kyrkospråk, på vilket man håller gudstjänster, och på vilket de heliga texterna är skrivna. (Samma sak gäller kana'aneerna, de övergår också till arameiskan. På så sätt överlever hebreiskan som ett rent judiskt språk)

Men det alfabete på vilket de heliga texterna skrivs är också nytt. Man övertar en arameisk skrift, som kallas kvadratskrift. Tidigare har hebreiska skrivits med andra alfabeten, av vilka det äldsta snarare var en ideografisk skrift med ett bildliknande tecken för varje ord. (Man ansåg länge att de egyptiska hieroglyferna fungerade på detta sätt, men senare har man förstått att den senare hieroglyfskriften i Egypten var en rent fonetisk skrift.)

Kvadratskriften var en stavelseskrift, där varje tecken svarade mot en stavelse bestående av en konsonant och en vokal, men vilken vokalen var, var inte utsatt. Samma var förhållandet med den arabiska skriften, men där kan man i princip räkna ut vilken vokalen skulle vara. Men hebreiskan hade fler vokaler och det hela var mera komplicerat. Länge förlitade man sig på att texterna också var kända genom muntlig tradition, men ett par århundraden in på vår tideräkning, inser man att detta inte kommer att hålla i längden. En grupp som kallas masoreterna skapar då tecken för vokalerna i form av punkter under och över konsonanttecknen, och ger sig sedan i kast med att skriva ner Gamla Testamentet i denna form. Ibland finner man då att man måste avvika från den muntliga traditionen för få texterna att framstå som logiska. I dessa fall har man noterat detta med noter i marginalerna.

Även om arameiskan tog över som talspråk, utvecklades det parallellt en hebreiska med många inslag av arameiska, som ett språk mera lämpat för vardagslivet. Men många har sett detta som ett förfall för hebreiskan. Samtidigt blev grekiskan ett allt viktigare språk för judendomen, eftersom alltfler judiska bekännare bosatte sig i grekisktalande områden, och eftersom många icke-judar i dessa områden konverterade till judendomen som så kallade proselyter. Exempelvis är orden synagoga och diaspora grekiska ord. Det högsta rådet i Jerusalem, som fick representera judendomen inför romarna hette Sanhedrin, och även detta är ett grekiskt ord.

Under dess förhållanden utkommer så Septuaginta, som är en översättning av Gamla Testamentet till grekiska. Den ligger till grund för alla tidiga översättningar av Gamla Testamentet i västerlandet. Men den hade sina brister, och numera har man gått tillbaka till hebreiska originaltexter. Men det fanns en föreställning att översättarna som skrev Septuaginta var direkt inspirerade av Gud, och att Septuaginta i själva verket var bättre än originalet.

Under 500-talet kommer så en reaktion mot allt detta, då den högsta judiska religiösa ledningen driver igenom att alla, som bekänner sig till judendomen skall lära sig riktig hebreiska. Och därmed återkommer hebreiskan som det allenarådande gudstjänstspråket.

Å andra sidan kommer hebreiskan av och till att betraktas som "alltför heligt", så spanska judiska teologer kommer att skriva sina verk, även i religiösa frågor, på - arabiska.

Ur Gamla Testamentet, vars äldsta del (Moseböckerna) kallas ha-torah, växer det sedan fram en ny skrift, som heter Talmud, och som också från 500 talet och framåt, skrivs på hebreiska med vokaliserad kvadratskrift. Talmud innehåller tolkningar av vad den judiska lagen i ha-torah skall betyda i senare tider, när förhållandena är annorlunda än då ha-torah skrevs. Enligt ett gammalt beslut skall Talmud vara ett levande dokument, som aldrig får bli färdigt och avslutat. Talmud kommer så småningom att uppträda i två varianter, en från Jerusalem, och en från Babylon, sedan det judiska tankearbetet blivit praktiskt taget omöjligt i Jerusalem. Att trycka Talmud för de judar, som flytt till Västerlandet visade sig bli en stötesten. En upplaga trycktes i Venedig. Men senare kom påvliga påbud om att alla exemplar skulle uppspåras och förstöras. Så skedde också, även om alla exemplar naturligtvis inte påträffades. Så småningom blev den viktigaste platsen, för att trycka Talmud, Vilnius i Litauen.

För judarna i väst uppkom så småningom ett nytt språk, jiddisch. Det uppstod ungefär i Lothringen på gränsen mellan Tyskland och Frankrike. Allteftersom judarna fortsatte österut har det fått polska, vitryska och andra sådana inslag, men det framstår fortfarande som baserat på tyska, och det går gott att förstå för den som kan tyska. Det skrivs med hebreiska bokstäver, dock med vissa förändringar.

Till hebreiskans historia hör naturligtvis även språkets återuppståndelse i vår tid. Det är en verklig eldsjäl, Eliezer ben Jehuda (1851 - 1922), som tar sig an detta. Han läser in sig på den gamla hebreiskan, och studerar språkets ordbildningsprinciper. Utifrån detta skapar han så nya ord för alla sorters nya företeelser, som man kan behöva i ett modernt samhälle. Han talar det nygamla språket med sin nyfödde son, som på det sättet blir språkets förste modersmålstalare på två årtusenden. Aktionen lyckas, och idag är hebreiskan staten Israels officiella språk, om än inte utan protester, från sådana som predikar om språkets helighet och okränkbarhet.


Skriften

Redan den ovokaliserade kvadratskriften är en smula svår att lära sig. En del bokstäver är ganska lika varandra, speciellt om man ser till de speciella tecken som finns för en del bokstäver i slutet av orden. Rent allmänt är tecknen ganska lika varandra, vilket framgår av benämningen kvadratskrift; de flesta tecknen är inskrivbara i kvadrater.

Sedan finns det en tvetydighet. En del bokstäver, som är explosiver, har ett alternativt "kontinuerligt" (spirantiskt är termen) uttal. Så här ser den klassiska bilden ut
explosivtspirantiskt
pf
bv
kkh (ach-ljud)
ggh (ungefär ett "skånskt r")
tth (läspljud)
ddh (tonande läspljud)
(I vår tid är det mest övergången p ->f, b ->v och möjligen k ->kh, som fortfarande uttalas.)

Ibland, men inte alltid, markeras det explosiva uttalet med hjälp av en punkt mitt i bokstaven. Men samma punkt kan också betyda att konsonanten är dubbel, dvs lång (vi transkriberar den då som dubbel, d -> dd etc.). Det finns egentligen ingen förväxlingsrisk här, om man känner till vissa regler. En ytterligare komplikation är att bokstäverna 'k/kh' skiljer sig från bokstäverna 'p/f' bara genom en punkt, men den punkten sitter längre till vänster i tecknet.

Hebreiska skrivs från höger till vänster. Det finns inga stora bokstäver. Till skriften hör också tecken, som markerar en menings slut, och ett bindestreck, som står i bokstavsradens överkant. I Bibeln finns också en del hjälptecken, som skall styra uppläsningen av texterna.

Konsonanter

Här är det hebreiska konsonantalfabetet, i stort sett i den ordning, som är den officiella. Om det finns två tecken angivna, så gäller den högra i slutet av ord. (Vissa webläsare, t.ex. Google Chrome, vänder gärna på ordningen mellan hebreiska (och arabiska) bokstäver, eftersom bokstäverna skrivs från höger till vänster. Med denna konvention, är det bokstäverna till höger i tabellerna som används i slutet av ord. Men andra webläsare kan avstå från att kasta om ordningen, och då blir det tvärtom)

Det här är det hebreiska alfabetet i fonten Arial Unicode MS. Fonten tycker jag är något otydlig och spinkig. I tryckt text skiljer sig k och p åt genom en punkt långt till vänster i tecknet, som nämnts ovan, men i den här fonten har man snarare en liten krok till vänster. I den här fonten markeras heller inte skillnadem mellan bokstäverna 'sin' och 'shin'. De skiljs åt genom var sin prick över bokstaven, till höger för 'shin'
אAlefEtt stötljud, som ofta föregår en vokal i hebreiska, arabiska eller t.ex. i danska. (Skrivs av mig som ')
בbetb, eller v. Varianten 'b' ibland markerad med en punkt.
גgimmelg, uttalet som 'gh' (~tungrots-r) sällsynt.
דdaletd, uttalet som 'dh' (tonande läspljud) sällsynt
הhevanligt h, I slutet av ord ofta stumt, som vilbokstav för lång vokal
חhetfrikativt (hest) h. Skrivs av mig som H
וwaww som i engelska. I modern hebreiska också som 'v'.
זzajintonande s. Skrivs av mig som 'z'
טTetemfatiskt t. Skrivs av mig som 'T'
יjodj (som på svenska)
ך,כkafk
לlamedl
ם,מmemm
ן,נnunn
סsameks
ע:ajinett speciellt semitiskt strupljud. Skrivs av mig som ':'
ף,פpe, feexplosivuttalet 'p' markeras med punkt.
ץ,צSadéemfatiskt s. Skrivs av mig som 'S'. I modern hebreiska uttalat som 'ts'.
קqofq, "klickigt" som i arabiskan
רresr.
שsins. Detta tecken skall egentligen ha en punkt överst till vänster.
שshinsje-ljud. Detta tecken skall egentligen ha en punkt överst till höger
תtawt
ד (dalet) och ר (res) är ganska lika varandra, men ר har ett rundare hörn. ג (gimel) och נ (nun) är lika, men gimel har en tvådelad fot (svårare att se i tryckt text). ה (vanligt h) och ח (frikativt h) skiljer sig genom öppningen upptill till vänster i ה (vanligt h). ת (taw) är också ganska lik dessa, men har en utsväng fot, som är tydligt droppformad i tryckt text.

De så kallade emfatiska bokstäverna uttalas kraftfullt genom att tungan pressas ner, så att det bildas en kavitet. De uttalas ofta som vanliga s och t i modern hebreiska, medan de här bokstäverna tydligt lever kvar i arabiska. :ajin, som jag betecknar med ':' (kolon) är lättast att uttala mellan två vokaler. Man drar då ihop strupen så att det upppstår ett "pressat" ljud mellan vokalerna. Det här ljudet lär ofta vara stumt i modern hebreiska (återigen till skillnad mot i arabiskan), men det är egentligen lite synd, för det här ljudet är betydelsebärande.

Vokalisering

Vokaliseringen ges, som nämnts genom olika punkter över och under tecknen. Hebreiskan har tre sorters vokaler, långa, korta och reducerade (som är väldigt korta). Långa vokaler skrivs ibland som en kombination av ett vokaltecken, och en konsonant, som kallas vilkonsonant (alltid så i arabiskan), men det finns tecken som ensamma svarar mot långa vokaler. Här är först tecknen för de korta och långa vokalerna:
ָqamäS (ett litet T)långt a eller å
ַpataH (ett litet streck)a
ֵSere (två punkter horisontellte
ִHiräq (en ensam punkt)i
ֿHoläm (en ensam högt placerad punkt)o, långt eller kort
ֻqibbuSu
ֶsegol (tre punkter i T-form)ä
Vi använder bokstäverna o och u som man gör internationellt, 'u' som i tyska gut, o som i tyska Boden. Bokstaven 'å' betecknar ett längre å-ljud än 'o'. Vi använder också den svenska bokstaven 'ä'.

Alla de här tecknen skall placeras över och under den konsonant som föregår vokalen. Konsonant + vokalisering representerar då en stavelse: konsonant + vokal. Men det finns ett undantag. När de långa konsonanterna ō och ū bildas med konsonanten waw som vilbokstav, så flyttas Holäm-punkten över till waw. Om man skriver ū, så skrivs rentav Holäm-punkten inuti waw-tecknet

Annars skall Holäm-punkten stå upptill till vänster om konsonanten.

Reducerade vokaler

Reducerat e, som transkriberas som e, skrivs med tecknet ְ som heter sewa. (två punkter i ett lodrät mönster). Detta tecken ingår som ett fragment i de övriga tecknen för reducerade vokaler. Så här ser de övriga ut:
ֲHatef pataH (sewa + pataH)a
ֱHatef segolä
ֳHatef qamäSä
Jag skulle tro att ordet Hatef betyder rörlig (mobil), och ett sewa i den här rollen kallas också med en latinsk term för sewa mobile.

Men sewa har också en annan roll, då den kallas för sewa quiscens. Då betyder tecknet avsaknad av vokal. Om inte ett ord slutar på dubbel konsonant, så sätts detta tecken inte ut i ordslut, men med ett undantag. I ord som slutar på k finns tecknet med, men det har då flyttar upp bredvid k:et.

Vilbokstäver

Långa vokaler kan alltså bildas genom att man kombinerar ett vokaltecken (som sitter på en konsonant) med en efterföljande konsonant, som då kallas vilbokstav. י (jod) används då för att bilda långt i och långt e. ו (waw) används för att bilda långt o och långt u. Vokalen är Holäm, och vi har redan nämnt att den byter plats, så att den står över waw för ō, och "inuti" (dvs omedelbart till vänster om) waw för ū.

Dessutom används ה som vilbokstav i slutet av ord. Det blir då stumt i kontrast mot arabiskan, där ett h nästan aldrig blir stumt.

Det kan nog vara så, att jag har vacklat lite, när det gäller om ett sådant "vilo-h" skall sättas ut. Att vokalen blir lång markeras med ett streck över bokstaven, men om h:et finns med i min transkription, eller inte, kan variera.

Stavelselära

Ur skriftens synpunkt består en stavelse av en konsonant och en vokal, som skrivs tillsammans. Men om en konsonant är försedd med en sewa quiscens, så skulle vi ha en stavelse helt utan vokal.

Ur mer allmänspråklig synpunkt ser man annorlunda på stavelseläran. Det finns

Vidare kan inte två stavelser efter varandra ha reducerad vokal.

Betoningen ligger i allmänhet på den sista stavelsen. Undantaget är ord som slutar på ä+konsonant, och vissa ändelser.


Det är lätt att se vokaliseringstecknen inte blir särskilt tydliga men den här fonten. Dessutom ges vokaliseringstecknen som särskilda tecken, skilda från de konsonanttecken de skall sitta på. Hur dessa tecken skall sammanföras vet jag inte. Det brukar inte vara så här. En font som Arial Unicode MS har oändliga rader med bokstäver med olika slags streck och accenter över och under. Det skulle vara mycket enklare med ett modulärt system med separata bokstäver och accenter, men så fungerar det inte.

Av dessa skäl har jag avstått från att skriva de hebreiska orden med hebreisk skrift, utom ibland, när jag har använt ovokaliserad hebreiska.

Långa vokaler betecknas i fortsättningen med streck över: ā


Gudsnamnet

Man tror i allmänhet att den judiske guden hette Jahwēh (det avslutande h:et är en vilbokstav, som inte uttalas. På hebreiska finns förstås inget stort J). Men säker kan man inte vara, för Guds namn var heligt och hemligt. Så länge skriften inte var vokaliserad så var inte detta så farligt. Men man ersatte ofta Guds namn med ett annat ord, nämligen 'adonaj. När man sedan började vokalisera texten, så tog man konsonanterna från Jahwēh, men vokalerna från 'adonaj, fast man bytte a mot e. Då fick man ordet jehowah. En del kristna har uppfattat detta som Guds rätta namn, men det är alltså egentligen bara en hemlig kod för gudsnamnet. Det normala är emellertid att man lämnar just gudsnamnet ovokaliserat. Man kan ju notera att det är ett w, som uppträder i namnet och inte ett vanligt v. Däremot är h:et ett vanligt h och inte ett frikativt.

Det fanns också ett annat gudsnamn, som kallades "det långa och fullständiga gudsnamnet", och som var ännu heligare och ännu hemligare. Det lärdes ut från överstepräst till överstepräst. Å andra sidan fanns det ett påbud att detta långa och fullständiga gudsnamn, skulle nämnas under en viss, årligen återkommande religiös ceremoni. Denna motsägelse var naturligtvis en utmaning för prästerskapet, men man löste problemet så, att ordet uttalades samtidigt som en musikorkester spelade, så att ingen kunde höra vad som sades.

Gud hade också ett annat namn: 'El, som oftast uppträdde i pluralis som 'Elohīm. Detta kom sig av en fallenhet hos de hebreisktalande att använda pluralis om abstrakta ting. Det var alltså inte ett pluralis majestatis, och ännu mindre ett uttryck för att det fanns flera gudar. Men 'elohīm var också det ord man använde då man talade om flera andra gudar än Gud, alltså om avgudar. Förklaringen till det dubbla namnskicket är att den judiske guden försågs med olika "förnamn", som egentligen var verb i imperfektum. Man hade då uttrycket Jahwēh 'El, som kan betyda "'El fäller (regn)" eller möjligtvis "'El skapar". Så småningom kom dessa båda namn att skiljas, och "förnamnet" blev ett eget namn för Gud.

Till svenska översätter vi i allmänhet 'El med Gud och Jahwēh med Herren.

Från bibeln känner vi också uttrycket Herren Sebaot, som på korrekt hebreiska blir jahwēh sevā'ōt med en stöt mellan a och o och betoning på a:et. Dessutom uttalas b:et här spirantiskt som v. Uttrycket betyder Härskarornas Herre.


Pronomina

Dessa är de personliga pronomina på hebreiska.
jag'ānōkī
du (m)'attā
du (f)'atte
hanhū'
honhī'
vi'anaHnu
ni (m)'attäm
ni (f)'attän
de (m)hem
de (f)hen
De användes bara för subjektet. De är inte alltför vanliga, eftersom person framgår av verbformen, varför pronomina är onödiga. De användes i huvudsak i meningar med ordet 'är', där verbet saknas. (se nedan)

Vanligare är de personliga pronomina i form av ändelser (suffix). De användes

De ges här sammanfogade med ordet qōl, röst,
qōl-īmin röst
qōl-edin(m) röst
qōl-ēkdin(f) röst
qōl-ōhans röst
qōl-enūvår röst
qōl-ekämer(m) röst
qōl-ekäner(f) röst
qōl-āmderas(m) röst
qōl-ānderas(f) röst
qōlenū har tonvikten på e:et (Formerna i femininum pluralis används bara om alla de berörda är kvinnor).

Till de här ändelserna hör en hel del "ljudlagar", som modifierar bl.a. vokalerna, speciellt då de placeras på verb.

Här är några andra pronomina: 'ashär, är inte ett egentligt pronomen, som man kan sätta efter preposition o.dyl., utan det är snarare en konjunktion, som säger "här kommer det en relativbisats". Mera om detta senare.

Motsvarande svenska pronomen har vi också uttrycket kōl, ofta i bestämd form hakkōl, som betyder 'helheten'. hakkōl + ett substantiv i singularis, bestämd form, betyder då 'hela'. hakkōl + ett substantiv i pluralis, bestämd form, betyder då 'alla'.


Prepositioner

Här är några hebreiska prepositioner. De sammanförs ibland med den bestämda artikeln, vilket leder till modifieringar. Exemplevis blir be+ha till ba.

Prepositioner skiljs från de ord de styr med ett bindestreck (som, som nämnts står i bokstavsradens överkant) och inte med ett mellanslag.


Substantiv

Genus

Hebreiska substantiv har två genus, maskulinum och femininum. Detta gäller för alla semitisk/hamitiska språk. (Språk i Nordafrika och Mellersta Östern). Genus är i allmänhet naturligt, dvs manliga ting är maskulina och kvinnliga ting är feminina. Feminina ord slutar i allmänhet på -ā med betoning (Sista stavelsen har oftast betoning)

Bestämd form

Hebreiskan har en bestämd form, som anges med en bestämd artikel ha-. Samtidigt fördubblas substantivets första konsonant: peri -> happeri, frukten. I vissa fall uteblir fördubblingen. h och H fördubblas sällan. Framför ' och r förlängs istället a:et i ha till hā. T.ex. hā'ish, människan.

Distinktionen mellan bestämd form och obestämd form är central i de semitiska språken, och kan ha sitt ursprung där. Ett ord kan vara bestämt, om

De bestämda orden preciserar vad meningen handlar om. (Detta kallas meningens tema) Det finns något grundord, och övriga bestämda ord finns för att närmare precisera (bestämma) vad man talar om. Alla dessa bestämmande ord står efter grundordet.

De obestämda orden, som kan vara substantiv eller adjektiv, tillför den nya information man vill ge. Denna nya information om meningens tema kallas dess rema

Det här gäller speciellt för en typ av sats som kallas nominalsats, och som i princip bara är en uppräkning av bestämda och obestämda ord. Meningen har inget verb, medan vi på svenska har ordet 'är'.

Kasus

De ursprungliga semitiska kasusändelserna (u för nominativ, a för ackusativ och i för genitiv) har helt försvunnit ur hebreiskan. I hebreiskan markeras kasus alltså inte alls, inte ens för genitiv. Vid genitiv står i stället det ägda i en speciell form, som kallas status constructus, men den avviker långt ifrån alltid från den normala formen (status absolutus), utan status contstructus markeras bara av en svagare betoning. (Den vanligaste skillnaden i form för status constructus är att feminina ord slutar på -at i status constructus, Skillnader finns också i pluralis.) Ägaren står efter det ägda, och har en starkare ton. Genitivförhållande markeras då av

  1. Ordföljden med ägaren (omedelbart) efter det ägda
  2. Betoningen med det ägda obetonat.
Kasus i övrigt markeras (ungefär som på svenska) med

Numerus

(Numerus är distinktionen mellan singularis och pluralis). Hebreiskan har en dualisform mellan singularis och pluralis, som betecknar två, som på ett eller annat sätt bildar ett par, men den är relativt sällsynt och umbärlig.

Singularis är grundformen. Obs att feminina ord ofta slutar på -ā. I pluralis är pluraländelsen:

Pluralis syftar inte alltid på många av något, utan används som en intensivare form av ordet (detta är möjligtvis den ursprungliga användningen av pluralis), eller för abstrakta ord. Detta gäller t.ex. för ordet 'elohīm. Det är pluralis av ordet 'el, men på den speciella formen 'eloh. Det betyder i allmänhet Gud, och är alltså inte pluralis, utan uttrycker en intensitet, eller att begreppet är abstrakt. Som vi nämnt kan ordet 'elohīm också betyda 'gudarna' och syftar då på avgudar.

Det finns exempel på att maskulina ord böjs med -ōt och att feminina ord böjs med -īm, och det tyder på att bruket av de båda ändelserna tidigare utgått mera från ordens form än från deras naturliga genus. Människor heter till exempel 'ishōt, efter 'ish, människa, som är maskulinum. Kvinna heter 'ishshā med dubbelteckning av konsonanten.


Verb

Perfekt och imperfekt

Hebreiskan har i stort sett bara två finita verbformer (verbformer direkt kopplade till subjekt). De kallas perfektum och imperfektum, men termerna är ännu mera missledande än de brukar vara i andra språk. De här formerna har inget med tempus att göra. Hebreerna tycks inte ha haft något behov av att uttryck tidsförhållanden på det här sättet. Det är också svårt att se de här verbformerna kopplade till begreppet aspekt. Skillnaden tycks vara en skillnad i värde. Ord i perfektum var på något sätt av högre värde. När profeterna skrev vad som skulle komma att hända, så använde de perfektformen, för att uttrycka den rätta högtidligheten. Tempus var naturligtvis här futurum, men det kände man inget behov av att uttrycka i verbformen.

Situationen kompliceras sedan av något, som kanske är ett stilgrepp, och som kallas konsekutivformer. Det uppträder när två verb är förenade med 'och' ('wa'). Om det första ordet står i perfektum, så står det andra i imperfektum, men båda orden skall tolkas som perfektum. Om det första ordet står i imperfekturm, så står det andra i perfektum, men båda orden skall tolkas som imperfektum.

Här är en sammanställning av formerna perfektum och imperfektum i olika person. Verbet i fråga betyder 'döda'.
personperfektumimperfektum
1p singqāTaltī'äqtol
2p maskqāTaltātiqTol
2p femqāTalttiqTe
3p maskqāTaljiqTol
3p femqāTetiqTol
1p plurqāTalnūniqTol
2p maskqeTaltämtiqTeū
2p femqeTaltäntiqTolnā
3p maskqātejiqTe
3p femqātetiqTolnā
'o' är här "karaktärsvokalen för imperfektum. Detta är det vanligaste, men även 'a' förekommer. Man ser att perfektformerna skiljs åt genom ändelser, medan imperfektformerna skiljs åt genom prefix. I huvudsak är prefixen 'ä-, ti-, och ji- i respektive person, men femininumformerna tar över andrapersonsprefixen till tredje person. I pluralis 1:a person är prefixet ni-.

Modi, Jussiv och kohortativ

Hebreiskan har ett visst inslag av modus. De vebformer vi hittills nämnts hör hemma i modus indikativ, dvs om vi säger att något har hänt i indikativ, så menar vi att det verkligen har hänt. Ett andra modus är jussiv, som på andra språk möjligen skulle kallas optativ, dvs det uttrycker önskan. Jussiv-formerna är varianter av imperfektumformerna, och skiljer sig inte mycket från indikativformerna. En huvudanvändning av jussiv är för att uttrycka imperativ i negativ form. Imperativ, som vi skall återkomma till, används bara i positiva satser. Vill man säga 'stjäl inte', så använder man negationen 'al + jussivformen."'al tignov" betyder "man önskar att du inte stjäl", eller "du må inte stjäla" eller "stjäl inte!".

Buden i 10 Guds bud har emellertid en annan form, som är mera bjudande. Man använder negation lō' + imperativ indikativ. lō' tignov brukar man då översätta som "du skall icke stjäla".

Ett annat modus heter kohortativ, och det finns bara i första person. Det uttrycker en vilja: "Jag vill" och "Vi vill" dvs "Låt oss ..." Kohortativformerna slutar på ett långt a (-ā).

Imperativ

Som i de flesta språk finns uppmaningsformen imperativ bara i andra person, men med skillnad mellan maskulinum och femininum. Detta är genus på den person man försöker få att utföra handlingen. Så här ser formerna ut:
-sing.plur.
maskqeTolqiTlū
femqiTlīqeTolnā
Som nämnts används dessa former bara vid uppmaningar utan negation. Vid negationen används 'al + imperfektum jussiv.

Particip

Presens particip och perfekt particip används ungefär på svenska, dvs de uppträder som adjektiv. Presens particip beskriver subjektet som "görande något". Perfekt particip beskriver subjekt som "drabbat av" någonting. I så måtto är presens particip ett "subjektsparticip" och perfekt particip är ett "objektsparticip", och det är samma roller som de har i hebreiskan, medan tidsaspekten (presens/perfekt) är mera svävande. Så här är formerna:
presens participqōTēl
perfekt participqāTūl
o:et i presens particip är det vi tidigare kallat imperfektums karaktärsvokal. Det heter 'äqTol med o i imperfekturm, och då heter det qōTēl i presens particip. Men karaktärsvokalen kan också vara a. Då heter det t.ex. lāvēsh, klädande sig.

Infinitiv

Hebreiskan har två infinitivformer. Den ena, infinitivus constructus heter så här för vårt standardverb: qetōl. Den användes ungefär som vår infinitiv, när man vill tala om företeelsen att verbet utförs ungefär som ett subjekt. Den andra formen, infinitivus absolutus heter: qāTōl. Den används tillsammans med perfektformen av samma verb, som en slags förstärkning av intrycket. I vår bibel har man försökt återskapa samma intryck med konstruktioner som "du skall döden dö"


Verbavledningar

Semitiska och hamitiska språk har ofta ett regelbundet och utvecklat system för att avleda nya ord av befintliga. Dessa system är också "konstruktiva", dvs de används för att skapa nya ord, när man behöver dem. På svenska har vi snarare en standarduppsättning av avledningar, som är "godkända", och några nya gör man inte.

Det förefaller mig som att det arabiska systemet är mera öppet än det hebreiska. Man kan avleda ord av flera ordklasser i arabiska, och man är ganska fri hur man kan tolka betydelsen av avledda ord. I hebreiskan avleder man i huvudsak verb av verb, och betydelseförskjutningarna är ganska fixerade. På så sätt påminner hebreiska mera om hausa, som är ett hamitiskt språk, som talas i norra Nigeria.

Betydelseförskjutningarna vid avledning handlar om att göra nya verb, som relativt originalen är:

Till formen innehåller de här avledningarna ibland prefix. Men i imperfektumformerna har man också prefix. I så fall har man inte dubbla prefix, utan det ena absorberas, vilket gör verbböjningen mera komplicerad och oregelbunden.

De här avledningsformerna är traditionellt döpta efter verbet pe:ōl, som betyder 'göra'. Mellankonsonanten är alltså :ayin, som vi betecknar med ':'. I vissa former ersätts det inledande p med det spirantiska f.

Nif:al

Den här formen utmärkes av prefixet ni-, som har en betydelse av 'sig'. Verbet blir alltså reflexivt. I flertalet former ser man alltså ett inledande ni-, medan resten av verbet är oförändrat. I imperfektum har ni- ursprungligen glidit in som ett ensamt n efter imperfektprefixet. Men senare har detta n absorberats av den första konsonanten, som då har blivit dubbeltecknad.

"Jag dödar mig" heter då

Pi::el, pu::al och hitpa::el

Utmärkande för de här formerna är en dubblering av den mellersta konsonanten. Betydelsemässigt blir det här verb, som är mera intensiva, eller kausativa. Av grundverbet qādash, vara helig, får man pi::el-formen qiddesh, som betyder 'han gör (någon) helig', 'han helgar'. I imperfektum blir det 'äqaddesh, 'jag helgar'. Observera att förstakonsonanten inte försvinner här, som den gör i grundformen ('äqdash). I hebreiskan uppskattar man nog inte tre konsonanter i rad. Namnet pi::el antyder att första vokalen är i, men det gäller bara i perfektum.

I pu::al ersätts den första vokalen med u, som generellt har en passiv betydelse. quddash betyder alltså 'helgas'. Förstavokalen u kommer igen i alla former.

Avledningsformen hitpa::el karakteriseras av prefixet hit-, fördubbling av mellankonsonanten, och vokalerna a och e. I imperfektum reduceras hit- till ett ensamt t, som glider in efter imperfektprefixet. För vårt standardverb har vi i första person:

Vad detta verb betyder, uppger inte min källa. (Det är inte säkert att verbet finns; alla avledningsformer finns inte.)

Participformerna bildas för alla de här tre avledningsformerna på ett annat sätt än för grundformerna. Man utgår från imperfektformen, men ersätter konsonanten i prefixet med m. Sedan förlänger man den sista konsonanten. I pi::el har vi då av qādash presens particip miqaddēsh 'helgande', och perfekt particip miqaddūsh, 'helgad'.

Hif:īl, huf:al

Avledningsformen hif:īl ger kausativa verb. Den utmärkes av prefixet hi- eller ha- (beroende på form) och ett långt i (ī) mellan andra och tredje konsonanten. I imperfektum försvinner prefixet helt, så där är det långa i:et det viktigaste tecknet på hif:īl. Som vi har nämnt tidigare, så finns det två tolkningar av gudsnamnet Jahweh. I båda fallen rör det sig om imperfektum av ett hif:īl-verb:

(Det första verbet känner vi nu bara på arabiska).

Avledningen huf:al innehåller i prefixet bokstaven u, som signalerar passiv form, fast det är faktiskt vanligare med formen håf:al. Å:et smyger sig sedan in i imperfektumprefixet, vilket gör den här formen lätt identifierad. Av detta blir alltså en passiv form av ett kausativt verb, som t.ex. fällas eller skapas.

Svaga verb

Man kan säga att svaga verb är verb som har svaga konsonanter. Svaga konsonanter är konsonanter med ett svagt ljudvärde. I arabiska är framför allt j och w, som också används som vilbokstäver, svaga. I hebreiskan finns det fler kategorier av svaga konsonanter. Med dem kan man göra kategorier av svaga verb, som har latinska namn som verba prima laryngalis och dylikt. Detta är alltså ett verb, som har en laryngal som första konsonant. För alla dessa kategorier av verb finns det regler för vad som händer i olika former. Detta är en ganska stor del av hela den hebreiska gramatiken, speciellt om den kombineras med läran om avledning av verbformer. På sitt sätt är allt detta en slags ljudlagar, som ger ett naturligare eller lättare uttal av ord med svaga konsonanter. Vi förbigår hela detta fält här, förutom följande påpekande:

Både substantiv och verb har i allmänhet tre konsonanter (trekonsonantstammar) utöver vad som tillkommer med prefix och suffix. En del ord som ser ut att var tvåkonsonantord är i själva verket svaga verb, som utvecklats ur trekonsonantord, genom att ett awa eller ett aja utvecklats till ett långt a (ā).

Andra avledningar

Det finns ofta en släktskap mellan verb och substantiv med besläktad betydelse. Rent allmänt är de flesta ord i hebreiskan, liksom i arabiskan, byggda kring tre konsonanter (trekonsonantstammar). Verb och besläktade substantiv har då samma konsonanter, men skiljer sig åt när det gäller vokalerna och vokalernas längd.

Därutöver finns avledning genom prefix. Prefixet ma- alternativt mä- eller mi- ger platsen, där verbet utövas, eller redskapet med vilket det utförs. Vi har t.ex.

Substantivet får ibland en femininändelse.

Prefixet te- ger abstrakta substantiv för företeelsen att verbet utförs, ungefär som vårt -else. Det avledda substantivet får ofta en femininändelse.


Syntax

Nominalsatsen

Vi börjar med att repetera nominalsatsen. En nominalsats är en uppräkning av bestämda och obestämda ord. De bestämda orden beskriver vad man talar om. Här finns ett grundord, och sedan ytterligare bestämda ord, som ytterligare preciserar vad man talar om. Dessa preciserande ord kommer efter grundordet.

Detta är en grundläggande princip i de semitiska språken, och det kan uttryckas så:

  1. Bestämningen kommer efter det bestämda
  2. Om ett ord kommer efter ett annat, så kan man misstänka att det senare ordet är en bestämning till det förra
Den andra principen ligger till grund för att hebreiskan (och i viss mån arabiskan) klarar sig bra utan genitivform; det framgår av ordföljden av vad som är ägt, och vem som är ägaren. Detta ligger också till grund för att de semitiska språken i stort sett saknar sammansatta ord. Man delar bara upp det sammansatta ordet i sina beståndsdelar (särskrivning) och det fungerar bra.

De obestämda orden tillför ny information om det man talar om. Det man talar om kallas tema och den information man tillför kallas rema. Normalt står de obestämda orden (remat) efter de bestämda, men konstruktionen tillåter att man kastar om ordningen, vilket också sker ibland.

En nominalsats saknar verb, medan vi på svenska har verbet är. På arabiska kan man lägga till ett verb för 'vara' i alla fall, t.ex. för att ge detta verb ett annat tempus, men i hebreiska (och gammal arabiska) är man inte så intresserad av tempus.

Verbalsatsen

I verbalsatsen finns ett vanligt verb, som uttrycker en handling eller en händelse. Verbet anses vara det från början obestämda, och det står därför först i meningen. Det följs sedan av bestämningar som subjekt, objekt, adverb med mera. Om subjektet är ett pronomen, så finns det oftast inte där, eftersom subjektet uttrycks av själva verbformen. Om objektet är ett pronomen, så finns det oftast som en ändelse på verbet. Både om objektet är ett pronomen och om det är substantiv, så kan det markeras som objekt med hjälp av objektsmarkören 'ēt. Objektet som substantiv står därefter, och objektsmarkören och objektet binds samman med ett bindestreck (placerat i överkanten). Objektet som pronomen blir en ändelse på ordet 'ēt.

Standardordföljden i hebreiska blir då VSO, Verb Subjekt Objekt.

Sammanfogning av satser

Hebreiskan har få konjunktioner, dvs ord som binder samman satser. Om man över huvud taget har något sådant bindeord, så är wa (och) vanligast.

Läsaren förväntas sedan kunna lita på sin intuition. Två satser som står efter varandra, kan förväntas vara relaterade till varandra. Den första kan uttrycka ett faktum, och den andra en konsekvens av detta faktum. Då har vi på svenska Om ... så..., där vi kan utelämna endera orden 'om' eller 'så' efter tycke och smak. På hebreiska kan endera ledet vara väldigt kort. Gud kan säga: "Lyd mig och lev". Vi förstår nog vad detta betyder, men vill vi utveckla det på svenska kan vi säga "Om du lyder mig, så skall (får) du leva".

Om en nominalsats och en verbalsats står tillsammans, så har nominalsatsen normalt en svagare ställning, och betraktas som en bestämning till verbalsatsen. Nominalsatsen wehu joshēv betyder "och han (var) sittande" dvs "han satt" men tillsammans med verbalsatsen bör den kanske översättas med "när han satt" eller "i det han satt". På så sätt fyller nominalsatsen på verbalsatsen med mera information.

Hos profeten Amos står det ungefär så här (Am 7:14). "Jag (var) inte profet, och Jahweh tog mig från hjorden och sade 'Gå ut och profetera'". Det är egendomligt med en profet, som på det här sättet upplyser oss om att han inte är en profet, men det blir naturligare om man tolkar det så här: "Vid tiden innan jag blev profet, tog Jawheh mig från hjorden, och sade 'Gå ut och profetera'".

En nominalsats kan också förbindas med ett ensamt subjekt. I Psaltaren (Ps.103:15) står det "En människa och som gräset är hennes dagar", om vilket vi kanske skulle säga "En människas dagar är som gräset". (Kördirigenten Eric Ericson har hittat på följande exempel på en tänkbar svensk mening: "Gräs, skulle man önska att man hade pengar som". Inte helt olikt kanske.)

Relativbisatser är, liksom i arabiskan, annorlunda konstruerade än på svenska. En relativbisats tjänar ju till att ytterligare bestämma något med hjälp av en hel sats: "Mannen, som hade pengar" osv. En relativbisats föregås ibland, men inte alltid, av ordet ashär. Men ashär är enbart en konjunktion, som binder bisatsen till huvudsatsen. Men den är inte ett pronomen, som man kan sätta prepostion framför, använda som objekt el.dyl. Bindningen mellan satserna sker i stället via ett "löst" personligt pronomen i bisatsen. Man säger: "Huset, ashär jag bodde i det" eller "Mannen, ashär jag bodde i hans hus". Det här är lättbegripligt och genialskt, och undviker krångliga konstruktioner som "i vars" eller "på vilket" eller ännu värre saker.

Räkneord

(Jämför med de arabiska orden:waHed, ethnein, thlatha, 'arba:, khams, sitta, saba:, thmania, tisa:, :asher)

Hebreiskan har dessutom en uppsättning ordningstal, som skiljer sig ganska mycket från motsvarande räkneord.


Ur Gamla Testamentet

Jesaja 6:3

קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות
qādōsh qādōsh qādōsh jahwēh seva'ōT
Helig, helig, helig är Herren Sebaot
egentligen
Helig, helig, helig härskarornas Herre

Detta är alltså en nominalsats, där de obestämda orden kommer före de bestämda. Detta är inte det vanliga, men är här ett stilmedel. Man skall börja undra, vem det är som är så helig.

Texten framförs av ropande serafer med sex vingar; med två skylde de ansiktet, med två kroppen och med två flög de. Detta är alltså en av Jesajas uppenbarelser.

5 Mos 6:4, den judiska trosbekännelsen

יהוה אחד
jahwēh 'äHād
Herren är en

Denna lilla korta nominalsats har bland annat givit upphov till en, en gång stor, gren av Kristendomen, kallad Arianismen (efter Arius). Den hävdade att Gud inte kunde delas i tre, Fadern, Sonen och den Helige Ande, utan att Sonen, alltså Kristus, måste vara skapad.

Psaltaren 115:3

אלהים בשמים
'Elōhīm ba-shāmajīm
Gud är i himmelen
egentligen
Gud i himlarna

Här har vi alltså det andra gudsnamnet 'El satt i pluralis 'Elohim. Vi ser också prepositionen be, omvandlad till ba och hopskriven med nästa ord, himlen, som på hebreiska står i pluralis.

Jeremia 12:1

צדיק אתה יהוה
Saddīq 'attā jahwēh
Rättfärdig (är) du Herren

1 Mos. 15:18

ביום ההוא כרת יהוה ברית את־אברם לאמר:
bajōm hahū' kārat jawhēh berīt 'ēt-'avrām le'mōr:
På denna dag slöt Gud förbund med Avram, för att säga:
egentligen
...Gud skar förbund med Abram ...

Avram är det ursprungliga namnet på den man, som Gud sedan ger namnet Abraham (far till många). Texten är den första i Bibeln, som nämner förbundet habberit mellan Gud och det judiska folket. Det här är alltså en verbalsats med verbet kārat. Subjektet är Gud och objekt är förbundet.

Sedan fortsätter det:

לזרעך ותתי את־הארץ הזאת מנהר מצרים עדד־נהר הגבל נחר־פרת
את־הקיני ואת־הקנזי ואת־קדמני ואת־החתי ואת־פרזי ואת־רפאים
ואת־האמרי ואת־הכנעני ואת־גרגשי ואת־היבוסי

lezar:akä nātattī ät-hā'āräS hazot, minnehar miSraīm :ad-hannāhār hagādōl nehar frāt
'ät-haqēnī w'ät-haqenizī w'ät-haqadmonī w'ät-haHittī w'ät-haperizī, w'ät-hārefā'īm w'ät-hā'ämōrī w'ät-hakena:anī w'ät-hagirgāshī w'ät-hajevūsī

Åt dina släktingar ger jag detta land, från Egyptens flod till den stora floden Eufrat
keniternas, kenizeernas, kadmoneernas, hettiternas, periseernas, refaeernas, amoreernas, kana:neernas, girgasheernas och jevuseernas land

'ät i uppräkningen av folk är här rimligtvis inte en objektsmarkör, utan snarare prepositionen 'med' i en speciell betydelse. Antingen betyder detta "landet med keniterna ...", eller också har 'ät en sidobetydelse, som verkligen uttrycker genitiv, så att det är "keniternas land". Observera också att man sätter ordet 'och' (wa) framför alla led utom det första, medan vi bara sätter 'och' vid sista ledet.

Även om Egyptens flod inte var Nilen, utan en mindre gränsflod mot Egypten, så var detta ett mäktigt stort rike. Senare hävdar man att Davids rike blev så stort, men i verkligheten omfattade det kanske bara en del av Judéen. Hettiterna var ett indoeuropeiskt folk, som behärskade ett rike i sydöstra Mindre Asien. I bibeln nämns att judarna besegrade hettiten Uria.

Om Mose och Farao

הלך משה אל פרעה
hālak moshäh 'al par:ōh
Mose gick till Farao

H:et i moshäh är alltså en vilbokstav, som gör det avslutandet ä:et långt

Fritt efter 1 Mos

יצר אלהים את־האדם עפר מן־האדמה
jāsar 'elohīm 'ēt-ha'adam :āfār min-ha'adamāh
Gud formade människan (av) stoft från markenויטע יהוה אלהם גן בעדן מקדם
וישם שם את־האדם אשר יצר
wajiTTa: jahwēh 'elohīm gan be:edän miqädäm
wajashäm sham 'ät-ha'adam 'ashär jāSār
Och Herren Gud planterade (en) trädgård i Eden i östern
och placerade människan, som han hade format (, där).

Verbet sham upprepas alltså här, förmodligen för emfasens skuld. Däremot finns det inget ord för 'där', utan det är underförstått att det var i den trädgård han hade planterat, som han placerade människan. I satsen efter ashär finns inget personligt pronomen, som ordet 'formade' refererar till. Det anses väl här onödigt. På så sätt liknar den här relativbisatsen mera en svensk relativbisats.

לקחה האשה מפרי עץ הדעת
lāqeHāh ha'ishshāh miperī :ēS hada:at
Tog kvinnan av frukten av kunskapens träd
egentligen
Tog kvinnan från kunskapens träds frukt.

אכל האיש את־הפרי
ākal ha'ish 'at-happe
Åt mannen frukten

2 Mos 20:5

אנכי יהוה אל קנא
'ānōkī jahweh 'el qannā'
Jag, Jawhe (är en) svartsjuk gud.

Detta uppriktiga gudsord är ju en uppmaning till att inte dyrka några andra gudar. Man har ibland velat göra detta gudsord mindre uppriktigt genom att översätta qannā' med "nitälskande", men det stämmer nog inte.

I bibel 2000 har vi följande översättning av ett stycke, som är längre än vad som återges här: "Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led, när man försmår mig, men visar godhet mot tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.". Den här texten är ju ännu mera uppriktig från Guds sida. Orden "intill tredje och fjärde led" har ju sannerligen varit kontroversiella. Observera att översättaren har behållt ordet 'svartsjuk'.

Texten är en kommenterande del av det första budordet från den del av 2 Mos, där budorden framläggs för första gången.

Psaltaren 95:3

כי אל גדול יהוה ומלך גדול על־כל־אלהים
kī 'el gadōl jahwēh wamalak gadōl :al-kāl-'elohīm
Ty Jawheh är (en) stor gud, och (en) stor konung över alla gudar.
I bibel 2000: Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar.

Första leden är en nominalsats med den obestämda delen först ('el gadōl). Den bestämda delen är jahwēh, därför att ordet betraktas som ett egennamn. Ordet 'el och 'ellohīm växlar mellan att vara ett egennamn och ett obstämt ord för gudar i allmänhet. Ordet 'el ser man aldrig (eller i alla fall sällan) i bestämd form, till skillnad mot arabiskan, där lah nästan bara står i obestämd form i trosbekännelsen, där man förnekar att det finns någon gud; det finns bara Gud (al-lah).

I den här texten förnekar man alltså inte existensen av andra gudar, men Gud överglänser de andra i makt och storhet.

Budord

לא תרצח
lo tirSaH
Du skall icke döda

לא תנאף
lo tin'af
Du skall icke begå äktenskapsbrott

לא תגנב
lo tignōv
Du skall icke stjäla.

Budorden använder som nämnts den "starkare" negativa imperativformen lo + inmperfektum indikativ.

Annorlunda till formen är andra budet:
לא תשא את־שם־יהוה אלהיך לשוא
lo tissā' ät-shem-jahwēh 'elōhäjk lashāwe'
Använd inte Herrens namn, din Guds, för fåfänglighet!
eller i gängse översättning: Missbruka inte Herren din Guds namn! Det är tätt med genitiver här. Både Herren och Gud står här i genitiv, eftersom de står efter huvudordet shem (alltså i status constructus). Samtidigt är ju Gud ägt (av dig), eftersom ordet har ett possesivsuffix.

Psaltaren 24:2

כי־הוא על־ימים יסדה
ki-hū' :al-jammīm jesādāh
Ty han grundlade den på haven
I bibel 2000: Det var han, som har lagt dess grund i havet.

I Bibel 2000 står det havet, medan det i original står haven, men det är kanske naturligare på svenska att tänka sig att ordet 'havet' står för kollektivet av alla hav. Objektspronominet det (-h) syftar på världen. Subjektspronominet syftar på Gud. Båda dessa nämns i raden före. Subjektspronominet hū' är ju överflödigt här, eftersom subjektets person framgår av verbformen, men det är utsatt för att framhäva 'honom', eller ge en tydligare referens till föregående rad. I så fall kan man tänka sig hela raden som en slags förkortad relativbisats (utan ashär). Det är dessa faktorer, som översättaren till bibel 2000 har fångat med orden 'det var han som'.

Man tänkte sig alltså att världen vilade på havet.

1 Mos 35:10

לא־יקרא שמך עוד יעקב כי אם־ישראל יהוה שמך
lo-jiqārē' shimekā :ōd ja:aqōb kī 'im-jisrȁ'el jahwēh shemäkā
Ropa inte mer ditt namn Jakob, ty Israel benämner Herren dig.
I bibel 2000:
Ditt namn har varit Jakob, men nu skall du inte längre heta Jakob. Du skall heta Israel.

Detta är alltså uppkomsten av ordet Israel, som sedan blir folkets namn, och sedan blir namnet på det norra riket, och idag namnet på den judiska staten. Vad ordet Israel har för betydelseursprung är obekant. Den andra satsen här, följer inte standardordföljden att verbet kommer först, antagligen för att ge emfas åt det nya namnet.

Exakt samma vändning används, när Avram får byta namn till Abraham, men där kommer sist en förklaring till det nya nament.

Jes 40:7

יבש השיר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו
jāvesh hāSīr nāvel SiS kī rūaH jahwēh nāsheväh bō
gräset torkar, blomman vissnar, ty Herrens ande blåser (den) på dem.

Jona 2:1

וימן יהוה דג גדול לבלע אח־יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות
wajeman jahwēh dāg gādōl libelo: ät-jōnā wajehī jōnā bime:ē hadāg shlashā jāmīm washlashā lejlōt
Och Herren beredde en stor fisk att svälja Jona och Jona var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter

jehī är imperfektum av verbet hāwā, som är "synnerligen svagt", och därför urartar till bara prefix + hī. Det är möjligtvis detta verb i avledningsformen hif:il, som ligger till grund för gudsnamnet Jawhēh.

Andra ledet är alltså en verbalsats med verbet hāwā, fastän det lika gärna kunde vara en nominalsats. Syftet är antagligen att betona varaktigheten i varandet. På svenska skulle vi nog gärna betona ordet 'var' i satsen "och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter."

Texten beskriver alltså inte fisken, i vilken Jona räddades, som en valfisk, utan det står bara 'stor fisk'.

Gen 4:9

Detta är Kains fråga till Gud, sedan han mördat Abel:
השמר אחי אנכי
hashōmēr aHī ānōkī
ordagrant: Min brors bevarare jag?
Skulle jag då ta vara på min broder?

Återigen en mycket fåordig formulering som ett tecken på det hebreiska språkets effektivitet.