Litet kompendium i Hausa

Källa

Charles H Kraft
A H M Kirk-Greene
Teach Yourself Hausa

Hausa

Hausa är ett Tchad-språk, som talas i norra Nigeria och Niger som modersmål för bl.a. Hausafolket, men det fungerar också som ett Lingua Franca i Västafrika söder om Sahara. C:a 25 miljoner människor har Hausa som modersmål, och ytterligare 15 miljoner människor talar det.

Hausa är ett melodispråk, där satsmelodin är viktig, men det är svårt att återge detta här, och därför är detta mera en redogörelse för språkets grammatik och ordförråd.

Hausa skrivs numera med latinska bokstäver, men det finns också en skrift, som är en variant av den arabiska skriften, men den är inte väl standardiserad

Uttal

Uttalet av de latinska bokstäverna överensstämmer ganska väl med "europeisk (icke engelsk) standard". Vokaler är korta eller långa. Ibland markeras lång vokal med streck (ā).

c uttalas som 'ch', men g uttalas som 'g'. j uttalas som 'dj'. J-ljudet skrivs i engelsk stil som 'y'.

f uttalas mellan läpparna, och inte mellan läpp och nedre framtänderna. Ofta uttalas f ganska nära 'p' och skrivs ibland med p. ' betecknar en stöt (arabisk hamza) före en vokal. ' kan också uppträda före y (som ju betecknar en konsonant.

Dessuom finns de så kallade glottaliserade konsonanterna, som inleds med en "hamza" och förlöper ganska explosivt. Dessa ljud betecknas här med 'b, 'd, 'k och ts.

Genus

Hausa har två genus, maskulinum och femininum. De flesta ord på -a är feminina, men inte alla. Ord, som handlar om personer har sina naturliga genus (man,kvinna etc.) I pluralis finns ingen distinktion mellan genus, utan alla konstruktioner med pluralis betraktas som maskulina.

Ett maskulint ord kan vid behov förvandlas till ett feminint genom byte av ändelse: -ō eller -ū mot -uwā, -ē eller -ī mot -iyā.

Namn på städer, länder och floder är feminina:
NijēriāNigeria
FaransaFrankrike
IngilaEngland
AmirkaAmerika
KwāraFloden Niger
ĪkkoLagos

Det är

Det är (... en ...) heter
mask.
fem.
Ordet står efter substantivet:

Ruwā nē = Det är vatten.

Akwīya cē = Det är en get.
(Hausa saknar bestämd och obestämd artikel.)

Frasen kē nan är ekvivalent med nē/cē, men uttrycker större emfas.

Frasen shī kē nan betyder ungefär 'så är det', och används ungefär som i svenska för att avsluta ett samtalsämne och börja på ett nytt.

Det finns, det finns inte

akwai = det finns.

bābu = det finns inte

Ja och nej

Ja = ī

Nej = ā'a (emfatiskt bābu, det finns inte!)

Negation

Negation ges med orden ba ... ba, där de båda orden har olika tonläge. Det första ba placeras först i meningen. Det andra ba placeras före nē/cē, men annars efter de flesta orden i en mening. (Vissa adverb följer t.ex. efter)

Personliga pronomina

Personliga pronomina böjs i genus i 2:a och 3:e person i singularis, men inte i pluralis.
jag
du (m)kai
du (f)
hanshī
honita
vi
ni
de
Personliga pronomina används sällan, eftersom andra ord böjs efter person. Men de används t.ex. i en kort mening som "nī nē" = "det är jag". (Men en kvinna säger "nī cē")

Verbens aspekt

De olika formerna av verb uttrycker snarare s.k. aspekt än tempus. Den form som motsvarar vårt perfekt uttrycker således snarare att en handling är slutförd, än att den utfördes i förfluten tid. Det finns en aspekt för en pågående process, där det i och för sig underförstås att processen pågår just nu. Osv.

Fullbordad aspekt

En aspekt för att uttrycka en fullbordad handling. Kallas även kompletiv aspekt, och motsvarar närmast vårt tempus perfekt.

Den uttryckes med pronomina, som på en gång uttrycker subjektet i person och verbets aspekt (person-aspekt-pronomina, pap). De står före verbet, som i sig själv är oböjt.
1.personjag (har...)
2. (m)du (man) (har...)
2. (f)kindu (kvinna) (har...)
3. (m)han (har...)
3. (f)hon (har...)
3. ("n")anman (har...)
1. plurmunvi (har...)
2.kunni (har...)
3.sunde (har...)
an används för att uttrycka vad vi på svenska uttrycker med passiv form.

Nā zōJag har kommit
Yārā sun tafiBarnen (de) har gått
An ci abinciMaten har ätits upp
Ba sun zō baDe har inte kommit
Ba sun zō ba tukunaDe har inte kommit än

Orde tukuna betyder 'inte än'. I meningen ovan har man alltså tre negationer, vilket är fullt tillåtet. Tukuna är ett ord som alltid kommer efter ba.

Konjunktiv aspekt

Den konjunktiva aspekten används till mycket, men en användning är för meningar som på svenska innehåller ordet låt (låt mig, låt oss ...). Den uttrycks med följande pap, här sammansatt med ordet zo = komma.

in zōlåt mig komma
ka zōkom! (sagt till man)
ki zōkom! (sagt till kvinna)
ya zōlåt honom komma
ta zōlåt henna komma
a zōlåt någon komma
mu zōlåt oss komma
ku zōkom! (sagt till flera)
su zōlåt dem komma

Negation uttryckes här med ordet kada

yārō ya zōlåt pojken komma
kada yaro ya tafilåt inte pojken gå
kada ka ci abinciär inte maten

Den konjunktiva aspekten i andra person uttrycker alltså en uppmaning som vår imperativ: låt dig gå! = gå! Men det finns också en imperativform. Den uttrycks utan pap, men med en speciell intonation:

kom!
zō nankom hit!
ci abinciät maten!
tafi gidāgå hem

Futurumaspekt

Futurum uttrycks med konjunktiv aspekt föregången av ordet . zā dras ofta ihop med efterföljande pap. Zā in → Zan. Sådana sammandragningar är vanliga i alla möjliga sammanhang.

zā a ci abincinågon kommer att äta maten
zā in tafi gidājag kommer att gå hem
zā mu zōvi kommer (at komma)
ba zā ya zō bahan kommer inte att komma

Pågående aspekt

Den pågående aspekten uttrycker vad vi på svenska uttrycker med 'håller på att'. Själva verbet står i en speciell form, som kan betraktas som en presens particip, men som kallas för ett verbalt substantiv. Vanligt är också att ett vanligt substantiv intar platsen.

Den pågående aspekten bildas med ett pap, som avslutas med ändelsen na.
inajag håller på att...
kanadu (m) håller på att...
kinadu (f) håller på att...
yanahan håller på att...
tanahon håller på att...
ana"det hålls på att..."
munavi håller på att...
kunani håller på att...
sunade håller på att...
Man kan också översätta t.ex. ina med 'jag är' ('jag är sovande', 'jag är pratande', 'jag är (i) Kano' etc.). Exempel:
ina maganajag pratar
yana barcījag sover
tana gidāhon är hemma
muna Kanovi är i Kano
muna nanvi är här
yana zuwāhan kommerfrån zō
yana dāwowahan återvänderfrån dāwō
yana tafiyāhan reserfrån tafi
zuwā, dāwowa och tafiya är alltså exempel på verbala substantiv.

Här är en lista på verbala substantiv:
verbverbalt subst.betydelse (hos verbet)
sonönska
yinsagör
jinkänner
cinäter
sāwāsätter
kāmākāmāwāfångar
kawōkawōwāhar med sig
sayarsayarwāsäljer
dāwōdāwōwāåtervänder
zuwākommer
tafītafiyāreser
tsūfatsūfābli gammal
sāmusāmu
tabayātambayāfråga
arāarōlåna (in)
aurāaurōgifta sig
dōkādūkāslå sönder
jēfājifākasta
nēmānēmāsöka
sātāsātāstjäla
sayāsayēköpa
Det finns vissa regler för detta. När t.ex. ett transitivt verb används i ett sammanhang utan objekt, används ändelsen -wā, ex.vis för ordet sälja (i största allmänhet)

Att ha

Att någon har något uttrycks också med pap:erna för pågående form + da + det man har:
ina da motajag har en bil (ja är med bil)
muna gidāvi har et hus

Vaneaspekt

Vanespekten uttrycker att man brukar göra något. Den ges av tvådelade pap:er, som normalt skrivs isär, som i nedanstående tabell:
na kanjag brukar...mu kanvi brukar
ka kandu (m) brukarku kanni brukar
ki kandu (f) brukar
ya kanhan brukarsu kande brukar
ta kanhon brukar
a kanman brukar

Sammanställning

I följande tabell har vi sammanställt pap:er för de olika aspekterna, Dessutom har vi tillfogat personliga pronomina, och dessutom possessiva pronomenändelser, som vi annars avhandlar längre fram. De skiljer sig beroende på om det ägda är maskulinum eller femininum.
perspers.fullb.konjpågåendefuturumvanaposs(m)poss(f)
1ininazā inna kan-na-ta
2mkaikakanazā kaka kan-nka-rka
2fkinkikinazā kiki kan-nki-rki
3mshīyayanazā yaya kan-nsa-rsa
3fitatatanazā tata kan-nta-rta
3n-anaanazā aa kan--
1pmunmumunazā mumu kan-mmu-rmu
2pkunkukunazā kuku kan-nku-rku
3psunsusunazā susu kan-nsu-rsu

Avledda verbformer

I likhet med t.ex. arabiskan har hausa ett utvecklat system för att ur ett ord avleda andra ord med mer eller mindre besläktad betydelse. Hausas avledningssystem är mera regelbundet vad gäller betydelse än det arabiska. Det avledda verbet är mera direkt besläktat med grundverbet, och skiftningen i betydelse är ganska given av verbformen. I hausa talar man om 7 så kallade grader, eller former, verbet. De tre första är grundformer, och skiljer sig mellan olika verb. De övriga 4 är regelbundna avledningar från grundformerna.

För grundformerna har vi följande exempel:
1gamā, tarāförena, samla
2sayā,kar'bāköpa, få
3shiga, sau'kagå in, gå ner
Grad 1 skiljer sig åt i intonation, men vi har inte markerat intonationen här (det gör man ibland med hjälp av accenter). De flesta verben i 1. är transitiva. I 2. är alla transitiva. I 3. är alla intransitiva.
4gamē,

tarē, samla alla

sayē, köpa alla

shigē, gå igenom

saukē, sätta ner packning
Formen uttrycker en fullbordad eller fullständig handling
5gamar, göra fullständig

sayar, sälja (förorsaka ett köp)

shigar, stoppa in

saukar, sänka
Formen uttrycker en handling, som orsakar grundhandlingen.

Ackusativobjekt föregås av 'da'
6gamō, avsluta och komma

tārō, samla här

sayō, köpa och ta hit

kar'bō, få och ta hit

shigō, gå in här

saukō, komma ner
Formen uttrycker en handling utförd i talarens närhet
7gamu, ha möts

taru, ha samlats

sayu, ha köpts

kar'bu, ha blivit samlad

shigu, vara fullsatt

sauku. vara avklarad
Formen uttrycker en passiv form

Genitiv

Genitiv uttrycks med orden na (mask.) och ta (fem.), som placeras mellan ägaren och det ägda. Det är genus hos det ägda, som avgör valet mellan na och ta. Vid plural används na (pluralis betraktas alltid som maskulinum). Na och ta dras sedan ofta samman med ordet före (det ägda). Av na blir då -n, och av ta blir -r. Vi kallar detta för en sammandragen possessivform.
gida na sarkichefens hus
karē na DaudaDavids hund
abinci na kyanwākattens mat
abincin kyanwākattens mat
sāniyā ta AuduAudus ko
sāniyār AuduAudus ko
I vissa fall kan det ägda utelämnas genom att man refererar bakåt till en föregående mening. I sådan fall kan man naturligtvis inte dra ihop na eller ta med något.
Na Dauda nēDet är Davids (någonting maskulint)
Ta Dauda nēDet är Davids (någonting feminint)

Possessiva pronomina

Possesiva pronomina i Hausa är ändelser, som sätts efter det ägda. De bildas i princip som

substantiv + na/ta + pronomenändelse
men allt dras ihop till en ändelse. På grund av skillnaden mellan na och ta beroende på genus, så får man olika former på grund av det ägdas genus.
yāro-na gōna-tamin pojke/gård
yāro-nkagōna-rkadin(m) pojke/gård
yāro-nkigōna-rkidin(f) pojke/gård
yāro-nsagōna-rsahans pojke/gård
yāro-ntagōna-rtahennes pojke/gård
yāro-mmugōna-rmuvår pojke/gård
yāro-nkugōna-rkuer pojke/gård
yāro-nsugōna-rsuderas pojke/gård
(bindestrecken är bara utsatt för tydlighetens skull).

Det finns också självständiga possessiva pronomina, som används i meningar som "Huset är mitt". De bildas som

nā/tā + pronomenändelse som ovan (i första person -wa)
Man får följande tabell:
nawa, tawamitt
nāka, tākaditt (m)
nāki, tākiditt (f)
nāsa, tāsahans
nāta, tātahennes
nāmu, tāmuvårt
nāku, tākuert (m)
nāsu, tāsuderas
Nawa nēDet är mitt
Gida nāsu nēHuset är deras
Abinici nāta nēDet är hennes mat

Demonstrativa pronomina

wannanden härwa'dannande här
wancanden där (m)wa'dancande här
waccanden där (f)
wanien, en viss (m)wa'dansunågra
wataen, en viss (f)
Demonstrativa pronomina kan också bildas med hjälp av orden nan och can, som betyder 'härs' resp. 'därs', dvs. de äger substantiven. Dessa skall då stå i den sammandragna possessivformen med enbart -n eller -r.
abincin nanden här maten
gonar canden där gården
När ett ord ensamt står i den sammandragna possessivformen , så betyder det att ordet syftar bakåt på en referens i en föregående mening.

Kvantifikatorer (Räkneord m.m.)

Räkneord och andra kvantifierare sätts efter orden de bestämmer. De bestämda orden står i oböjd form
gōma10
'daya1(gōma) shā 'daya11
biyu2(gōma) shā biyu12
uku3(gōma) shā uku13
nu'du4(gōma) shā nu'du14
biyar5(gōma) shā biyar15
shida6(gōma) shā shida16
bakwai7(gōma) shā bakwai17
takwas8ashirin biyu bābu18
tara9ashirin 'daya bābu19
ashirin20
ashirin da 'daya21
nawa?hur många?
dukaalla
yārā ukutre barn
yārā dukaalla barnen
su dukaalla dem, allihop
yārā nawa ?hur många pojkar?
Ordningstal bildas med na/ta (mask/fem) före räkneordet:
yārō na biyuden andre pojken
yārinya ta ukuden tredje flickan

Veckodagar

LittininMåndag
TalātāTisdag
LārabāOnsdag
AlhamisTorsdag
Jumma'aFredag
Asabar, SātīLördag
LahadiSöndag

Relatorer

Relatorer är prepositioner och konjunktioner, som inte har exakt samma roller som hos oss. En del ord har olika betydelse beroende på roll i satsen:
avid
damed
dagafrån
gaför, åt
daoch
da...daoch...och (i uppräkningar)
eller
kō...kōantingen...eller
ammāmen
danär, så snart som
inom, ifall
saidå, så
En del relatorer bildas som genitiver till substantiv. Bakom = "baksidans" etc.
bayanbakombaya = baksida, rygg
cikini, inuticikī = insida, mage
gabanframförgabā = framsida
kamarsåsom, liksomkamā = likhet
kanpå, ovanpåkai = huvud
'kar'kashinunder'kar'kashi = undersida
wajentill, motwajē = riktning
wurintill, motwurē = plats
zuwāmotzuwā = kommande, av zō
donpå grund av, för att
kafinföre
(de två sista orden motsvarar inte några substantiv, även om de har samma form som de övriga). Cikī i betydelsen mage skiljer sig i intonation från cikī i betydelsen insida.

Adjektiv

Hausa har egentligen inga adjektiv, utan bara ord för kombinationer som 'den store', 'en stor', 'den gamle', som uttrycks i ett ord, som används som substantiv. Exempel:
 (m)(f)(pl)
en stor sak/den storebabbababbamanyā
...liten...'karamīkaramākanāna
...kort...gajērēgayēriyāgajērū
...lång...dōgōdōguwādōgwayē
...ny...sābōsābuwāsababbi
...gammal...tsōhotsōhuwātsōfaffi
...ond...mūgūmūgunyāmuggā
...god...kyau
...röd...jājayē
...svartba'kiba'kāba'kā'kē
...vit...farīfarāfarārē
...ljusgrön...kōrēkōriyākwarrā
...ljusblåshūdīshūdiyāshu'd'dā
...gul...rawayārawayarawayū
Man kan binda ett sådant här adjektivord till ett substantiv, genom att förse adjektivordet med en genitivändelse -n/-r.

babban gidā = det stora hemmet
Egenskaper kan man också uttrycka med hjälp av ordet 'mai', pluralis 'masu', som betyder 'kännetecknat av' tillsammans med ett ord för själva egenskapen: (godhet, skönhet, storlek, längd)
abinci mai dādī = mat kännetecknad av trevlighet = god mat
gidā mai girmā = hus kännetecknat av storhet
Här är några sådana ord:
'karfīstyrka
saurīsnabbhet
zāfīhetta
girdāstorhet
nauyitunghet
tsawōlängd
sau'kīlätthet
dādĩtrevlighet
arahābillighet
tsādādyrhet
yunwāhunger
kamālikhet
Jämförelser mellan egenskaper gör man gärna med verben
fiöverträffar
kainår
tillsammans med samma egenskapsord.
Bello yā fi Musa girmā = Bello överträffar Musa (i) storlek = Bello är större än Musa
Bello yā fi duka girmā = Bello överträffar alla (i) storlek = Bello är störst
Bello ba yā kai Musa girmā ba = Bello når inte Musa i storlek = Bello är inte så stor som Musa
Audu yā kai ubansa tsawō = Audu når sin far i längd = Audu är lika lång som sin far.

Ord

Substantiv

Personer m.m.

macekvinna
mutumman
ubāfar
uwāmor
'dāson
'dān'uwabror (mammas son)
yārōpojke
yārinyaflicka
yārābarn (pluralis)
iyālīfamilj
iyāyēföräldrar
sūnānamn
malamlärare
almājirīelev
karātūläsning
sarkichef
likitāläkare
māganīmedicin
zazzabīfeber, malaria
abōkivän
Batūrevit man
AllaGud
madallāutmärkt! (tacka Gud)

Abstrakta ord

hankalīmedvetande
rabōlott, öde
tsōrōfruktan
önskan
laifīfel, synd
ba laifīOK!
kuskurēmisstag, fel
wuyāsvårighet
kyaugodhet
maganāsamtal
lōkacītid
sā'itid
sāfēmorgon
yammātidig eftermiddag, väster
darēnatt
rānāsol, dag
shēkarāår

Saker

abusak
babbastor sak
'karamīliten sak
tēburbord
hanyāväg
mōtabil, lastbil
jirgīkanot, båt
jirgin 'kasātåg
jirgin samāflygplan
'kasāmark
samāhimmel
akwātīlåda
littāfībok
kujērāstol
tākalmīskor, sandaler
kudīpengar
gidāhem, hemma
bayan gidātoalett (bakomhus)
'dākirum
'kōfādörr
tāgāfönster
sabulūtvål
cōkalīsked
wu'kākniv
wutāeld

Kroppsdelar

kaihuvud
idōöga
bākīmun, mynning, kant
bāyārygg, baksida
cikīmage
gabāframsida
'kar'kashīundersida

Djur växter och mat

karēhund
kyanwākatt
akwiyaget
'beramus, råtta
gīwāelefant
jākīåsna
tjur
tsuntsufågel
zakaratupp
tunkīyafår (tacka)
dōkīhäst
itacēträd, skog
ruwāvatten
abincimat
'kwaiägg
madarēmjölk
nāmākött, vilt
ayabābanan
gyadājordnöt
gwēbāguava
lēmūcitrusfrukt
mangwarōmango

Geografiska ord

makarantāskola
kōgiflod
garīstad
gōnāgård, trädgård
shūkāsådd, plantering
dājīödeland
kāsuwāmarknad

Egenskaper

'karfīstyrka
saurīsnabbhet
zāfīhetta
girdāstorhet
nauyitunghet
sau'kīlätthet
dādĩtrevlighet
arahābillighet
tsādādyrhet
yunwāhunger
kamālikhet

Verb

zokomma
dāwōåtervända
tafigå (avlägsna sig)
shigagå in
shigōkomma in
fitagå ut ur
guduspringa iväg
fitōkomma ut ur
tafiyāresa
kawoha med sig
kaibära
sätta, placera
jimāvänta
bifölja
barītillåta
bu'dēöppna
sāmū
ciäta
shādricka
dafālaga mat
shiryāförbereda
fadātala
ganīse
jihöra, förstå, känna
yigöra, tillverka
karantāläsa
makarantāskola
mālamin makarantālärare
rubūtāskriva
gayāberätta
nēmāsöka
tambayafråga, be om
sanīveta
gānēförstå
mantāglömma
fārābörja
fārībörjan
fāruhända
shūkā
zaunāsätta sig
tsayāresa sig
fādīfalla
haubestiga
sayāköpa
sayarsälja
bära (kläder)
'karēhöja (priset)
ragēsänka priset
daurēbinda
gajibli trött
hūtāvila
tsūfaåldras
hūrātända, blåsa
fātāhoppas
sātāstjäla
iyākunna, vara kapabel att
aikāsända
säga
ginābygga
kāmāfånga
dākatāvänta
fiöverträffa
mutu
shaidāinformera, intyga
yardāacceptera

Adjektiv

Småord

wannandet här
hakaså, således
vad ?kōmēallt, vad som helst
vemkōwavem som helst
ināvarkō'ināvar som helst
yaushenärkōyaushenär som helst
yaya, 'kā'kāhurkōyāyāhur som helst
dukaallt
donpå grund av
don Allaför Guds skull
dom mēvarför ?
in, idanom
yauidag
gōbeimorgon
jiyaigår
shēkaranjiyai förgår
jībii övermorgon
ba'dinästa år
banai år
bāraförra året
tukunainte ännu
'dāzunu
yanzunu
kāfinföre
ka'daiendast, ensam