Kalaallit Nunarme Atuarqaannguaq

Litet kompendium i Grönländska språket

Erik Skarman


Syntax

Mening = [subjekt] [adverb] [adverb] ... [predikat]
eller
Mening = [subjekt] [objekt] [predikat]
Den sistnämnda konstruktionen förekommer vid transitiva verb (verb, som tar objekt). Man kan se detta så: Verbet förvandlas till ett substantiv i possesiv form (form för något som är ägt). Subjektet sätts i genitiv (ägarens form) och äger alltså verbet. Objektet står i nominativ.
Davip aalisakka pisiniaraa =

Davids fisk köp =

Davids köp är fisk.
Alla verb finns inte i transitiv form. Då omformas verbet (predikatet) till ett adverb:
David aalisakkamik psiniarniarpoq =

David fiskeligen vill köpa.
Om subjektet och/eller objektet är personliga pronomen, kan de utelämnas eftersom personändelser gör att man vet vad pronominet skall vara (jfr t.ex. italienska). På så sätt kan man konstruera hela meningar, som bara består av ett enda ord:
Pisiniaraa = han köper det.
En viktig princip i språket är att man kan bygga upp ord genom att foga till ändelser (affix) i kedjor efter en stam:
Ord = stam[affix][affix][affix][affix][personändelser o dyl]


Formlära


Verb

Verben har fyra moder (modi): indikativ, imperativ interrogativ och transitiv

Indikativ

Detta är verbens normalform. Indikativ markeras med indikativmärke: -pu- eller -vu-(det senare efter vokal). 'u' byts mot 'o' framför 'q'; det är en standardstavningsregel. Efter indikativmärket följer en personändelse. Nedan ges indikativmärke+personändelser för ett -pu--verb:
Personsingplur
1.-punga-pugut
2.-putit-pusi
3.-poq-put
Eftersom grönländskan saknar infinitivform, ges verbet som indikativ 3:e person singularis: atuarpoq = läser.

Imperativ

Imperativ finns bara i andra person. Särskilt imperativmärke saknas. Nedan ges personändelserna
Personsingplur
2.-it !-itsi !

Interrogativ

Interrogotivformen är frågeformen. Interrogativmärket varierar som -pu, -pi, -pa eller -vu, -vi, -va efter person. I övrigt är formerna desamma som i indikativ utom i 3:e person. Nedan ges interrogativmärke + personändelser för ett -pu-pi-pa-verb:
Personsingplur
1.-punga ?-pugut ?
2.-pitit ?-pisi ?
3.-pa ?-pat ?

Transitiva verb

I detta modus bär verbet ett objekt. Det böjs efter både subjektets och objektets person. Man kan enligt ovan se detta som att verbet omvandlas till ett substantiv i possesiv form.

Nedan ges formerna enbart för tredje personens objekt (det, dem).

Transitivmärket är -raa-, -qaa-, -pa- och -va-. Därefter följer personändelser enligt nedan:

objekt
detdem
subjekt
sing1.-ra-kka
2.-t-tit
3.-a-i
plur1.-rput-vut
2.-rsi-si
3.-t-t

Om transitivmärket är -raa- eller -qaa-, så tillåter man sig inte tre vokaler i rad, utan tappar då ett a: raai → rai.

Allmänt utelämnar man subjektet om det är ett personligt pronomen. Här utelämnar man också objektet, om det är ett personligt pronomen. Exempel

Pisinia-raa-a → Pisinaraa = köper (han köper det)
Jag köper dem = Pisinaraakka.

Ni köper det = Pisiniaraarsi.

Han köper dem = Pisiniarai.

Jag köper fisk = Aalisakka pisiniaraara


Substantiv

Substantiv förekommer i tre kasi: Nominativ, genitiv (för ägaren) och possesiv (för det ägda). Vid en genitivkonstruktion påverkas alltså både ägaren och det ägda.

Nominativ

Ordet slutar i singularis vanligen på '-q'. Ersätts i pluralis med '-t'.

Grönländskan saknar skillnad mellan bestämd och obestämd form.

Kollektivord står vanligen i pluralis, och slutar alltså på '-t'. -paat = flock.

Genitiv

Genitivändelsen är '-p' i singularis. Den ersätter där nominativets '-q'. I pluralis är genitivmärket -t, som hopfogas med nominativets '-t' til '-tit' eller '-tut'.

nuna = land    nunat = länder.

nunap = lands    nunatit = länders.

Possesiv

Substantivet böjs här både efter ägarens person och det ägdas person (och numeralitet). I tabellen ges ändelserna för ägda ting i 3:e person (singularis och pluralis). Dessutom finns särskilda reflexiva former svarande mot vårt ord 'sin':
det ägdadetde
ägaren
min-ga-kkaa
din-t-tit
hans-a-i
sin-ni-ni
vår-put-vut
er-rsi-si
deras-at-it
sin-rtik-tik
Exempel:

Illu = hus

Illorput = vårt hus

Illukkaa = mina hus

Illusi = era hus

Davisip illua = Davids hus

(Davisip en speciellt krånglig genitivform av namnet David)

Illup pujorfika = huset skorsten


Adverb

Adverb är oböjliga


AFFIX

Affix användes för att uttrycka tidsaspekter, egenskaper etc. Ett affix kan också ändra ordets ordklass, och man kan göra sådana förändringar fram och tillbaka.

Affix som genererar verb ges i indikativ 3:e person singularis. Om man vill tillfoga ytterligar affix, skall man skala bort indikativmärket och personändelserna.

Vid hopfogning av affix kan ljuden förändras. 'q' övergår ofta i 'r', slutkonsonant kan ersättas av dubblering av nästa konsonant etc. I tabellerna nedan ges i först kolumnen affixet, i andra in- och utgående ordklass och tredje betydelse och kommentarer.

Verbbildande

VERBBILDANDE
-saaqv-vfuturum. Kan även användas på ett substantiv i betydelsen 'framtida'. Se not nedan.
-simavoqv-vimperfektum, perfektum
-lerpoqv-vpresens particip, 'är ifärd med att'
-riataarpoqv-vgjorde plötsligt
-lussinnarpoqhar förgäves
-rikatappoqv-vhar äntligen
-umaarpoqv-vkommer nog att
-qippoqv-vhar igen
futurum-affixet -saa- ersätter indikativmärket -pu- och -vu- och ger ett verb som böjs på följande sätt:
singplur
1.-saanga-saagut
2.-saatit-saasi
3.-saaq-saaput
(ett extra -pu- i 3:e person pluralis)
AUXILIÄRA (ersätter hjälpverb)
-umavoq v-vvill
-niarpoqv-vvill
-niarpoqs-vjagar substantivet
-umagaluarpoqv-vvill gärna, skulle vilja
-niargaluarpoqv-vvill gärna, skulle vilja
-tarpoqv-vbrukar
-sarpoqv-vbrukar
-aruppoqv-vmåste
-sariaqarpoqv-vmåste
-sinaavoqv-vkan

ADVERBIELLA
-ngillaq v-vinte (se not nedan)
-ngitsoorpoqv-vinte + imperfektum
-qaaqs-vmycket
-galuarpoqv-vhelt säkert (gärna i kombination med -niarpoq:-niargaluarpoq som ovan)
-nerpoqv-vkanske
-ngajappoqv-vnästan
-ggajarpoqv-vnästan + imperfektum
-qqarpoqv-vnätt och jämnt
-amavoqv-vofta
-qajupoqv-vofta
-kulaarpoqv-vofta
-saanarpoqv-vofta
-uippoqv-valdrig
-ngisaaanarpoqv-valdrig
-naveerpoqv-valdrig mera
-ummerpoqv-vplötsligt
-riataarpoqv-vplötsligt + imperfektum
-ggajaavoqv-vnär som helst
-llattaarpoqv-vav och till
-llauarpoqv-vför en gångs skuld
-qattaarpoqv-vgång på gång
-riikatappoqv-vhar äntligen
-rusaarpoqv-vutan brådska
-annarpoqv-vbara
-laarpoqv-vlite
-luv-vockså (och vid substantiv)
-nnguatsiarpoqv-vvisst
-aarpoqv-vtidigt
-aalluvoqv-vbrukar ... tidigt
-atuaarpoqv-vmer och mer
-galutinarpoqv-vmer och mer
-gallarpoqv-vtills vidare
-gunapoqv-vsannolikt
-unnarsivoqv-vantagligen
-uaropoqv-voavbrutet
-unnarsivoqv-vinte längre
-pajuppoqv-vför skams skull
-qatigiiputv-vtillsammans (lägg märke till pluraformen)

-nngillaq på ett verb ger ett verb i indikativ. Det böjs på följande sätt:
singplur
1.-nngilaq-ngillagut
2.-nngilatit-nngilasi
3.-nngilaq-ngilat

BILDNINGAR MED ÄR OCH BLIR
-avoq s-vär substantivet
-qooq s-vskall vara
-gorpoq s-vblir
-gorpa s-vdet blir räkneordet = klockan är
-nngorpoq s-vhar blivit
-ttorpoq s-vhar blivit mer av
-meerpoq s-vär från, stammar från
-miipoq s-vär i
-katappoq s-vär trött på
-katappoq v-vär trött på att
-llaqippoq v-vär bra på att
-minarpoq v-vär lätt att
-ssaqqipoq s-vär lämplig för
-qqaarpoq s-vvar den förste som


D:O MED VERBETS ADJEKTIVTOLKNING
-avoq s-vbli lätt
-allappoq s-vblev
-luinarpoq s-vär riktigt ...

BIDLNINGAR MED HAR OCH FINNS
-qarpoq s-vhar subst. Opersonligt 'det har' = 'det finns'
-ippoq s-vdet finns inte
-alatsivoq s-vdet finns lite av
-aruppooq s-vdet finns inget mer av
-asappoq s-vdet finns inte mycket av
-gasappoq s-vdet finns många av
-rasaarpoq s-vdet finns en hel del av
-ttorpoq s-vdet har blivit mer av
-kippoq s-vhar små, en liten, lite av
-qqortuvoq s-vhar en stor
-kiliorpoq s-vhar/får för lite av
-killivoq s-vhar fått mindre av
-luppoq s-vhar dåliga
-ssaleeqivoqs-vsaknar

TRANSITIVA
-qquaa v-vber honom att
-qquaanigilaa v-vförbjuder honom att
-tsaalivaa v-vhindrar honom att
-saarpaa v-vdet tröttar honom att
-fiqaa v-vhar det som en plats där verbet görs
-gaa s-vtillhör honom
-liuupaa s-vgör subst åt honom
-sippaa s-vger subst på honom
-nngortipaa s-vförvandlar det till en
-liaraa s-vförvandlar det till en
-leerpaa s-vförser det med
-arpaa s-vbefriar det från
-nasugaa s-vmenar att det är
-mippaas-vstöter till det med
-roorpaas-vträffar honom i

ABBELATIVA
-qinaaq v-!se upp så att han inte ...
-ttoq s-!ack, om det vore
-ttoq v-!ack, om han ville
-llariaanak v-!du får inte ... !

KVANTITATIVA
-apput v-vmånga gör det

ÖVRIGA
-lersaarpoq v-vplanerar att
-gasuarpoq v-vskyndar sig att
-gunaarpoq v-vhar slutat att
-gissavoq v-vbeklagar sig över att
-guppoq v-vlängtar efter att
-kkusupoq v-vhar lust att
-umallerpoq v-vfår lust att
-kaavoq v-vfår det att hända att
-naveersaarpoq v-vanstränger sig att inte
-liorpoq s-vgör
-nnarpoq s-vfår
-nngerpoq s-vtycker om
-sivoq v-sköper
-ajaavoq s-vavlägsnar
-arserpoq s-vhar förlorat
-asorpoq s-vhämtar
-lisarpoq s-vhar med sig, liknar
-assivoq s-vtransporterar till
-mukarpoq s-vgår till
-kkoorpoq s-vgår över
-llerpoq s-vbjuder på
-lersaarpoq s-vberättar om
-ssoorpoq s-vtalar (språk)
-lerivoq s-varbetar med (bygger, lagar)
-sorpoq s-vdricker
-torpoq s-väter
-asaarpoq s-vhärmar
-nippoq s-vdet har kommit
-lerpoq s-vom väder: sialuk=regn, sialerpoq=det regnar
-siorpoq s-vär ute i, letar efter, tillverkar
-palaarpoq s-vser ut som, man kan höra
-palaarpoq v-vman kan höra att någon
-qatigiiput s-vde är i samma

Substantivbildande

BILDNINGAR MED 'EN SOM'
-toqv-sen som, någon som (i allmänhet)
-soqv-sen som, någon som (i allmänhet)
-siv-sen som åt s ... (subjektets ...-are)
-llamakv-sen som är bra på att
-nersaqv-sen som är bäst på att
-qisoqv-sen som mycket
-qajooqv-sen som ofta
-nertooqv-sen som brukar
-qaaqv-sen som just har
-rlaaqv-sen som nyligen har
-niaqs-sen som är i
-mioqs-sen som bor i
-liaqs-sen som reser till
-arniaqs-sen som vill sälja
-kkajoqs-sen som ofta fångar
-asaqs-sen som liknar
-usaaqv-snågot som liknar
-usiaqv-snågot som liknar
-ssiaqv-snågot som liknar eller någon representant för s, som man har träffat eller något som är avsett att vara s

BILDNINGAR MED STÄLLE ELLER PLATS
-fiks-sett ställe där man
-riaqs-sett ställe där man
-liks-sett ställe där det finns
-liviks-sen behållare för

ADJEKTIVISKA
-ssuaqs-sstor
-ssuits-sstora (pluralformen)
-kullaks-stämligen stor
-rujussuaqs-sjättestor
-nnguaqs-sliten
-nnguits-ssmå (pluralformen)
-nnguakuluks-sstackars
-araqs-sunge till, liten
-tsialaks-sbra
-pajuks-sdålig
-palaaqs-sdålig
-ralaks-svämjelig
-koqs-skasserad
-ssaaqs-sgammal
-viks-sny
-agaluaqs-sförre, framlidne, 'salig ...'
-piaqs-sden egentliga
-suaqs-sden enda

KVANTITATIVA
-laars-slite av
-aluits-sen grupp av
-qiits-sen krets av
-paats-sen flock av
-pannquits-sen liten flock av (-paat + -nnguit)
-passuits-sen stor flock av (-paat + ssuit)

ÖVRIGA
-ssuts-sorsak till
-atv-sredskap för att
-liaqs-sav egen tillverkning
-palukv-sljudet av att någon
-sunnis-slukten av
-qatv-sen som gör v tillsammans med någon
-gorneqr-sden n:te veckodagen (dock söndag = sapaat)

Adverbbildande

(Formerna till höger för substantiv i pluralis)

ADVERBBILDANDE
-mik -niks-amed. Formell adverbbildning i allmänhet
-mi -nis-ai
-mit -nits-afrån
-mut -nuts-atill
-neq v-aFormell adverbbildning i allmänhet. Motsvarar ofta 'att'+infinitiv
-atigaluniv-ai det att han
-qangatv-snär han
-gannis-snär man

Ordlista

Personliga pronomina

1.uanga = jaguagut = vi
2.illit = duillisi = ni
3.una = hanuku = de

Interrogativa pronomina

qanoq ?vad ?
qaqugu ?när (i framtiden) ?
qanga ?när (i det förlutna) ?
qassin ?hur mycket ? (ersätter räkneord)
suna ?vilken ?
suut ?vilka ?

Räkneord

1ataaseq
2marluk
3pingasut
4sisamat
5talimat
6arfineq
7arfineq marluk
8arfineq pingasut
9arfineq sisamat
10qulit
?qassin = hur mycket ?

Småord och tidsuttryck

aammaoch
immaqakanske
naluarajag vet inte
maananu
ullumiidag
aqagui morgon (jfr qaqagu)
ippassaqigår
erniinaqsnart
qassingorpa ?vad är klockan ?
marlukgorpaklockan är 2

Verb och substantiv

SUBSTANTIV BESLÄKTAT VERB
MÄNNISKOR
inukmänniska  
kalallitmänniskosläktet  
Kalallit Nunaatmänniskosläktets land

= Grönland
  
anaanamor  
ataatafar  
arnaqkvinna  
angutman  
meeraqbarn  
meeqatbarn (plur);  
enerason  
najasyster  
nivarsiaraqflicka  
nukappiaraqpojke  
ikinnqutvän  
tupallersaattröst  
niaqoqhuvud  
isiöga  
siutöra  
qinqaqnäsa  
qaneqmun  
talekarm  
assakhand  
niuben  
isigaqfot  
ateqnamn, prisateqarpoqheter
ukioålderukioqarpoqhar åldern
KLÄDER
kamikstövel  
anoraqvindjacka  
nasoqmössa  
tujuuluktröja  
aaqqatvante  
qarlitbyxor  
qitegutlivrem  
DIVERSE
nunaland  
illuhus  
inirum  
matudörr  
matuersaatnyckel  
qujaneqtak  
quileqlampa  
VERB OCH HÄRLEDDA SUBSTANTIV
atuarfikskolaatuarpoqläser
atuartoqelev  
atuarqaabok  
atuarmik atorniartarfikbibliotekatorpaalånar det
ilinniartitsitoqlärareilinniartitsivoqundervisar
iserfikingångiserpoqgår in
anifikutgånganivoqgår ut
timisaqfågeltimivoqflyger
ogaluffikkyrkaogaluppoqtalar
ogaluuqtal  
allarfikkontorallarpoqskriver
uffarfikbadkaruffarpoqbadar
issiavikstolissiavoqsitter
nerivikbordnerivoqäter
pujoqdimma  
pujorfikskorstenpujorpoqröker
sinnifiksäng  
illuhus  
illuqarfikstadilluqarpoqdet finns hus
nunaland  
nunaqarfikbynunaqarpoqdet finns land
  angerllarpoqfar hem
angerllarsimavfikhemangerllarsimavoqär hemma
VERB
  ajurpoqdet är dåligt
  ajunngilaqdet är bra
  qaagpoqkommer
  sulivoqarbetar
  ogarpoqsäger
  iqavoqlagar mat
  aallarpoqreser
TRANSITIVA VERB
  atorpaahan lånar det
pisiniarfikbutikpisiniaraahan köper det
  pissavaahan tar det
  tunivaahan ger det
  akillerpaahan betalar det
VÄDERORD
silaväder  
silarsuaqvärld  
sikkuis  
aputisnö  
seqineqsolseqinnerpoqdet är sol
sialukregnsiallerpoqdet regnar
nuiaqmolnnuialerpoqdet är mulet
pujoqdimma  
anorevindanorlerpoqdet blåser
malikvågmallerpoqdet går vågor
  qiiavoqdet fryser
  qiianerpoqdet är kallt
ÅRSTIDER
ukioqvinter  
upernaqvår  
aasaqsommar  
ukiaqhöst  
NATURORD
qaqqaqfjäll  
imaaqhav  
kuukälv  
qeqertaqö  
tasesjö  
kangerlugfjord  
ikerasaksund  
sarfaqström  
ilulilaisberg  
DJUR
uumasoqdjuruumavoqlever
nersuqdäggdjur  
timissaqfågeltimivoqflyger
aalisakkafisk  
aalisartoqfiskareaalisarpoqfiskar
piniartoqfångstmanpiniarpoqfångar
tutturen  
uqaleqhare  
qimmeqhund  
terianniakräv  
nanoqisbjörn  
umingmakmyskoxe  
puisisäl  
arfeqval  
aqisseqripa  
tulliklom (islom)  
qeerllutoqgräsand  
naluumassortoqsmalnäbbad simsnäppa  
tuujukcharadrius hiatirula  
tuluvarnaksvala  
tulugaqkorp  
kugsaakstenskvätta  
orpingmiutaq

kujalleq
grönländsk gråsiska  
qupaluarsuksnösparv  
eqaluglax  
equlussuaqhaj  
BÅTAR
qajaqkajak (mansbåt)  
umiaqkvinnobåt  
umiartoqsjömanumiarpoqseglar
umiatsiaqbåt  
umiarsuaaraqsegelbåt  
umiarssuaqfartyg  
umiaasaqpråm  
MATVAROR
kaffikaffe  
tiite  
immiaröl  
imeqvatten  
viinivin  
allaqsprit  
iffiaqbröd  
punneqsmör  
immussuaqost  
sukkutsocker  
immuligrädde  
pujoqdimma  
pujorfikskorstenpujorpoqröker
  pujorneqatt röka
  inerterqutaavoqdet är förbjudet
  pujorneq

inerterqutaavoq
rökning förbjuden
REDSKAP
savikkniv  
agerloqbly  
agerlussuaqblyerts  
ulimaatyxa  
anigaaqmåne  
anigaasaaqmynt  
avkusagata  
avkusinilliaqgata  
avkuserngagata  

Grönländskan och Sibiriska språk

Britten Harry de Windt gjorde en resa från Paris till New York - landvägen. Han tog järnvägen till Irkutsk och därifrån längs Lena eller Jenisej upp till Sibiriens nordkust. Från ett försök att åka i motsatt riktning hade han lärt sig att han skulle undvika Sibiriens sydkust. Vid ishavskusten bor ett folk som kallas Tchuktcher. Han nedtecknade några ord vid olika platser längs kusten, och noterade att språket här inte alls liknade eskimåernas språk i Nordamerika och på Grönland. Det är lätt att se från ordlistorna att han hade fel.

Kap Shelagskoi ligger vid Sibiriens ishavskust c:a 100 mil väster om Berings Sund. Umwaidjik, som han kände från den tidigare resan, ligger vid Sibiriens Stilla Havskust c:a 50 mil från Berings Sund. Uelen ligger bara någon mil från Berings Sund

SvenskaKap Shelagskoi UmwaidjikUelenGrönland
det finnswarkinwarkin qarpoq
... intewingawingaqanngilaq
jagmoriwikwangauanga
husyaratmuntarakmuntarakillu
hundat-taukokmarokklikmakqimmeq
mankatowvak yukinuk
kvinnanawonskat aranakarnaq
isbjörnumhangnanoknanoknanoq
sälmemetnahksakmaklakpuisi
slädeurgurkaimukshikkamiyakqamutit
fartygit-kowattoromaamakpawitumiarssuaq
knivvalliasinkat savik
ankagalliatigmuakkawak 
isilgilsikoksikoksiku
snöalashanianioaputi
vindyu-yoanokanokivaanore
hand askakeehitassak
rökatakwaigenaptiokmeluktokpujorpoq
nKap ShelagskoiUelenGrönland
1nerishaatajekataaseq
2irakmailopmarluk
3nerokpiniayutpingasut
4nirakshtemetsisamat
5metch-tingataklimattalimat
6no-metch-tingaawindtlitarfineq
7nera-ahmera-awindtlitarfineq-marluk
8angero utkuipinia-unulutarfineq-pingasut
9onasinkishtema-unulutarfineq-sisamat
10menitkukulliaqullit